Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομια
Σεπτεμβρίου
Βαλτετσίου 26 . Τ.Κ. 54453. ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
Απελευ00' | Νέα εγκύκλι0s για τη συνταξιοδότηση
τον Παράλληλα ασφαλισμένων
Προβλέπει
μετρητών
Οκτωβρίου
Ι Δημοσιεύθηκε νέα Για λόγους χρηστής
εγκύκλιος του ΕΟΚΑ διοίκησης, λοιπόν, δί
σχετικά με τη συντα- δονται συγκεκριμένες
ξιοδότηση των υπο- οδηγίες για την αντιχρεωτικά παράλληλα μετώπιση ειδικά τ
ασφαλισμένων μέχρι
31.12.2016 σε περισσό.
αιτήσεων συνταξιοδό
τησης που είχαν υπο
βληθεί στους πρώην
φορείς κύριας ασφάλι
σης ή το Δημόσιο τόσο
από 13/5/2016 έως
31/12/2016 όσο και απ
1/1/2017 έως 12/9/2018
ους του ενός ενΠρος πλήρη κατάρ.
γηση των capital con.
trols προς το έλος του
τους ή, αρχές του
επόμενου σχεδιάζουν
να προχωρήσουν το
υπουργείο Οικονομικών και η Τράπεζα
της Ελλάδος, ού
κύριας ασφάλισης ή
στο Δημόσιο, λόγω
άσκησης διαφορετικής
επαγγελματικής δρα.
στηριότητας
Στην εγκύκλιο επισημαίνεται ότι εφιστάται
ιδιαιτερα η προσοχη
στην παρ. 2 της ενότη.
τας 6 της ανωτέρω ενστον ΕΟΚΑ ή στο Δη
μόσιο, ως ακολούθως:
1.Οι ασφαλισμένοι
μπορουν να υποβοωματικη
αίτηση συνταξιοδότη.
οι ασφαλισμένοι συν
χισαν να εργάζονται ή
να ασκούν επαγγελμα.
τική δραστηριότητα
το χρονικό διάστημα
από την ημερομηνία
υποβολής της αρχικής
αίτησης μέχρι την υπο.
βολή της συμπληρωλουν συμ
αναδρομική μετά την ημερομ
αφέρεται στις περιπτώσεις ασφαλισμέ.
νων οι οποίοι, μετά την
ισχύ από την ημερομη.
νία υποβολής της πρώ.
της αίτησης, ως προς
υποβολής της αρχικής
αίτησης συνταξιοδότη.
σης, στο πλαίσιο της
ματικής
συνταξιοδότησης και
Πάντως μέχρι και την
Μεχρέη
υποβολή τηςό της στοχρόνο ερο άρσης Χρηστή εκτό ότι δεν 32.102 18φαλισμένο
απασχόλησεχισε τους.
συνταξιοδότησης στο δεύτερο πρώην νεται δεκτό ότι δεν 2.Οι ασφαλισμένοι.!
2,3 εκατ.
συνδέσε|S|ρουμισεις συνταξιού.
ρεύματ0s
εφαρμόζονται ισταμέ
να εξαίρεσημια ρουν
κληθεί η αρχική αίτηση
συνταξιοδότησης,υπο
βάλλοντας σχετική αί
τηση μέχρι 31/10/2018
ωρίς να γνωρίζουν
ότι έχουν εφαρμογή οι
σης (εκτος Δημοσ ου
Ησυμπληρωματική alτηση θα πρέπει να υπονων διατάξεων περί
απασχόλησης συνταξι.
περί απο- βληθεί
μεχρι
ούχου, ως προς τη μεί,
ωση ή την αναστολή
της σύνταξης ως προς
31/10/2018.
Στην περίπτωση που
έχουν υποθέσεις
και Δοκομε ρευμα ου καθυστερούν
i I: | στη Δικαιοσύνη
αρά τις πιέσεις που
τος προκειμένου να
εξοφλήσουν τις οφειλές τους και παρά το
σπραξη των ληξιπρόθε
σμων έχει βελτιωθεί
Σελίδα 9