Πρωτοσέλιδο Αλλαγή:Recognized text:
ÁËËÁÃÇ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ÐÅÌÐÔÇ 27 ÓÅÐÔÅÌÂÑÉÏÕ 2018 - ÅÔÏÓ 44ï - ÁÑ. ÖÕËËÏÕ 10.629 - ÔÉÌÇ 1 EYÑÙ

ÄÅÇ: ÅÊÏØÅ ÔÏ ÑÅÕÌÁ
ÓÅ 150.000 ÍÏÉÊÏÊÕÑÉÁ
Åíþ ðñéí ôçí áõóôçñïðïßçóç ôùí êñéôçñßùí, Þôáí åíôáãìÝíïé 780 ÷éëéÜäåò äéêáéïý÷ïé ôïõ
Êïéíùíéêïý Ïéêéáêïý Ôéìïëïãßïõ, ìå ôéò áëëáãÝò ðïõ åöáñìüóôçêáí, ôÝèçêáí åêôüò 230 ÷éëéÜäåò
Οι ανεξόφλητες οφειλές πελατών αποτελούν ίσως το µεγαλύτερο πρόβληµα όχι µόνο για τη ΔΕΗ αλλά συνολικά για
την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Και σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα εξαµήνου που ανακοινώθηκαν, τα υπερήµερα
χρέη πελατών παραµένουν σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα.
Ωστόσο για πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια παρουσιάζουν µια έστω και µικρή υποχώρηση από τα 2,536 δισ. ευρώ
στα 2,399 δισ. ευρώ. Για να καταγραφεί αυτή µείωση των 137
εκατ. ευρώ χρειάστηκε να κινητοποιηθεί τόσο ο µηχανισµός

της ΔΕΗ όσο και ο σύµβουλος που έχει προσλάβει η εταιρεία µε στόχο τη βελτίωση της εισπραξιµότητας της ΔΕΚΟ,
η εταιρεία Qualco. Και όχι µόνο αυτό αλλά όπως αποκάλυψε
η διοίκηση από τις αρχές του έτους χρειάστηκε να δοθούν
390 χιλιάδες εντολές διακοπής της ηλεκτροδότησης σε πελάτες που χρωστούσαν περίπου 630 εκατ. ευρώ. Από αυτές
τις εντολές εκτελέστηκαν τελικά περίπου 150 χιλιάδες για
οφειλέτες µε χρέη άνω των 550 ευρώ. Μεταξύ αυτών όπως
διευκρινίστηκε περιλαµβάνονταν και ελάχιστες περιπτώ-

ÅÍÔÏÐÉÓÔÇÊÅ Ç 67×ÑÏÍÇ ÓÙÔÇÑÉÁ ÊÁÚÁÖÁ
ÐÏÕ ÅÉ×Å ÅÎÁÖÁÍÉÓÔÅÉ ÁÐÏ ÔÇÍ ÏÂÑÕÁ…

σεις δικαιούχων του Κοινωνικού Οικιακού Τιµολογίου, που
όµως είχαν συσσωρεύσει σηµαντικές οφειλές. Σε σχέση µε
το ΚΟΤ, επίσης σύµφωνα µε στοιχεία που παρουσιάστηκαν
από τη διοίκηση, αξίζει να αναφερθεί ότι ενώ πριν την αυστηροποίηση των κριτηρίων ήταν ενταγµένοι 780 χιλιάδες δικαιούχοι, µε τις αλλαγές που εφαρµόστηκαν τέθηκαν
εκτός ΚΟΤ 230 χιλιάδες πελάτες. Πλέον στο ΚΟΤ είναι ενταγµένοι 550 χιλιάδες δικαιούχοι, µε τις ανεξόφλητες οφειλές
από το ΚΟΤ να ανέρχονται σε 220 εκατ. ευρώ.

ÁÍÔÉÓÔÑÏÖÇ ÌÅÔÑÇÓÇ ÃÉÁ ÔÏÍ ÐÏÄÇËÁÔÏÄÑÏÌÏ
ÔÇÓ ÐÁÔÑÁÓ ÁÐÏ ÔÇÍ ÐËÁÆ ÅÙÓ ÔÏ ÍÏÔÉÏ ÐÁÑÊÏ
«Êëåéäß» ç
ïëïêëÞñùóç
ôçò ÌéêñÞò
ÐåñéìåôñéêÞò
êáé ç
áíôéäñüìçóç
ôùí ïäþí
ÊáíáêÜñç
- Êïñßíèïõ

ÓÅË. 3

ÌÅÓÏÃÅÉÁÊÏÓ ÊÕÊËÙÍÁÓ ÐÑÏ ÔÙÍ ÐÕËÙÍ
ÓÔÏ ÍÏÔÉÏ ÉÏÍÉÏ ÔÇÍ ÐÁÑÁÓÊÅÕÇ…
ÓÅË. 4

ÍÅÁ ÄÙÑÅÁ ÓÔÏ ×ÙÑÏ ÔÇÓ ÕÃÅÉÁÓ ÁÐÏ ÔÇÍ
ÅËÅÍÇ ÄÉÃÅÍÏÐÏÕËÏÕ - ÆÁÖÅÉÑÏÐÏÕËÏÕ

ÓÅË. 2

ÓÅË.3

ÓÅ ÊÁÔÁÓÔÁÓÇ ÓÇØÇÓ...

Ðñüëçøç, Ðáèïëïãßá êáé ×åéñïõñãéêÞ Ìáóôïý,
Âéïøßåò & ÐáñáêåíôÞóåéò ìå Åðåìâáôéêü ÕðÝñç÷ï
ÓáôùâñéÜíäïõ 63-65 & Êïñßíèïõ, ÐÜôñá Ô. 6974 817.140, 2610-279239
[email protected] - www.frontidamastou.gr

Äåí ðñïêýðôïõí óôïé÷åßá åãêëçìáôéêÞò åíÝñãåéáò ùò þñáò, ãéá ôïí èÜíáôï ôïõ 31÷ñïíïõ Çëßá ÌðÝíïõ, üðùò
ðëçñïöïñåßôáé ç “Á” êáé óýìöùíá ìå
áóôõíïìéêÝò ðçãÝò. Ï Üíäñáò åíôïðßóôçêå íåêñüò ìÝóá óôï óðßôé ôïõ óôçí
ÁãõéÜ ôçò ÐÜôñáò ðñï÷èÝò ôï âñÜäõ.
Ôï öïéôçôÞ ôïõ Ïéêïíïìéêïý ÔìÞìáôïò
ôïõ Ðáíåðéóôçìßïõ Ðáôñþí, áíáæçôïýóáí ïé äéêïß ôïõ áðü ôçí ÊõñéáêÞ.
ÔåëéêÜ, ôïí âñÞêáí ïé ãïíåßò ôïõ íåêñü
êáé óå êáôÜóôáóç óÞøçò êáé åéäïðïéÞèçêå ç áóôõíïìßá. Óôï óçìåßï êëÞèçêå êáé éáôñïäéêáóôÞò. Ï Üíäñáò êáôÜãåôáé áðü ôçí Áñêáäßá. Åß÷å ãåííçèåß
óôç Âïóôþíç. Ôá ôåëåõôáßá äýï ÷ñüíéá
ðáñáêïëïõèïýóå, ìåôÜ áðü äéáêïðÞ,
îáíÜ ôá ìáèÞìáôÜ ôïõ.