Next

Πρωτοσέλιδο Δημοπρασιακή Αθηνών:Recognized text:
ΔΗΜΟΠΡΑΣΑΚΗ Ε
Email:[email protected]
ΑΘΗΝΩΝ
ΑΘΗΝΑ: Πέμπτη 27.09.2018
Α' ΕΚΔΟΣΗ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΑΘΗΝΑ- Γλάδστωνος 5- (Πλατεία Ομονοίας): Τηλ.:210-3304596 FAX:210-3304613 -Τιμή Περ. 0,50 E- Ετος: 220-Αρ Φύλλου: 6129
Η διευθύνουσα σύμβουλος της ΕΕΣΥΠ P. Αι ατέρινάρη:
Δεν μεταβιβάζονται μνημεία, δάση και αιγιαλοί στο Υπέρταμείο
τωση σε..
Εκάλη αι Νέα ΕουθQαία
Πήραν
τα πάνω τους τα ενοίκια με άνοδο 8,4%
Η κτηματαγορά έχει αρχίσει να δείχνει σημάδια ανάκαμψης, να αφήνει πίσω της τα «πέτρινα χρόνια» της
Ανοδικά τα μεγέθη
για την Κονσέρβοποιία Βορείου
Αιγαίου
Αύξηση του χύκλου εογασυόν της
XEQ004ΧΟυας 20ατέγρά'je το 2017 η
| κρίσης και οι πολίτες να δείχνουν ολοένα και περισσοτερο εμπιστοσυνη στην παλαι ποτε ατμομηχανή της
οικονομίας, την αγορά του Real Estate.
Σύμφωνα με πανελλαδιχή έρευνα ένοιχιάσεων που KONBA), η ο
πραγματοποίησε
ΧΤηματομεσιτικό δίκτυο της χώρας, χαι στην οποία
συμμετείχαν όλα τα γραφεία του δικτύου RE/MAX από τις α00ές του εξιοτεοιού
αποτυπώνοντας ενοίκια σε υψηλή ζήτηση, οι τιμές Ειδικότεο,
κατά την τρέχουσα χρονική περίοδο εμφανίζουν
αύ ηση 8,4% σε ολόκληρη την επιΖΟάτεια σε σύγκρίση | σήμα τα «Trata» Μαι "«Flokos»,
με το αντίστοιχο πεQouvo διάστημα.
μείοσης της Χαταναλωτικής
δαπάνης στην Ελλάδα, αναζητεί
RE/MAX Ελλάδας, το υεγαλύτερο
των μεγεθών
11000πτικές ανάπτυξης για
την ελληνική οουαζιέρα
το 2019-2021
τι 26,5 εχατ. ευρώ το 2016, 20ατα
γράφντας αύξηση περίπου 6%.
τα TQ0 4ώρων 2011 το οων ήταν 2,9
2016, ενο τα κέροη μετά από 40οους διαμονοοηχαν στο 1.7
ευρύ έναντι 257 χιλιάϊουν ευρώ το
έναντι 1,8 εοατ. το
Φωτίου: Χορήγηση voucher
||2016 ανήμικτόχποσό της εται
Q1ας ανήλθε σε ποσό 8,9 εοατ
ειοώ ή 32% (2016: 33%) επί των
πωλήσεων και που)έμεινε στα ίδια
επίπεδα με την πο)ηγούμενη
για 0Λα τα παιοια
σε πυρόπλη
τες πέριοχές
33%)απε5ιας ίανεισμός ανέρχε
Σειρά συναντήσεων με εκπροσώπους της παγκόσμιας
βιομηχανίας της χρουαζιέρας είχε ο Γενικός Γραμματέας
Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης, Γιώργος Τζιάλ
λας με στόχο την ισχυροποίηση της ελληνικής χρουαζιέρας και την Τοοώθηση νέων ελληνικών ποοοοισμών στα
ται στα 24,8 εχατ. ευ)6. Ωστόσο,
οπως επισημαινεται, η εται?ια
την 29.12.2017 έλαβε από τον
ΕΧΤΟόσοπο των ομολογιούχων
του από 11.02.2014 TQ0Όάμμα
ς 20οινού ομολογιακού
ποσου
21.444.700, επιστολή συναίνεσης
λήο) μη τήρησης συ:rEXQ1μένον
ogom, της σύμβασης του 20οινοποΜε απόφαση της Αναπ- σύμφωνα με ανακοίνωση του
λήρώτριας
Υπουργού Υπουργείου
ιατα των
της Ενοώτης χαι διεθνώς έως το 2021
Ο πρόγραμμα TQ°βλέπει τη
άλισης και Κοινωνικής χορήγηση voucher σε όλες
Αλληλεγγνης, Θ. Φωτίου, τις μητέρες και τους γονείς
εγκρίθηκε η υλοποίηση του οι οποίοι επλήγησαν από τις
TQOYQάμματος «Χορήγηση πυοκαγιές της 23ης και 24ης
θέσεων 4οοντίδας για Ιουλίου 2018 και δεν είχαν
βρέφη, νήπια και άτομα με αρχικώς ενταχθεί στη Δράση
αναπηρίες σε αντίστοιχες «ΕναΟμόνιση οιχογενειακής
δομές σε πυρόπληκτες πεο- και επαγγελματικής ζωής»
ιοχές», ύ
Οι συναντήσεις ποουατ οποιήθηκαν στο πλαίσιο
12ης Έκθεσης και Συνεδρίου Seatrade Cruise Med στη
ακτιχου (
κποοσωπώντας την Ελλάδα, χαθώς και η αντιπρόεδρος
του ΔΣ του ΕΟΤ κα Αγγελική Χονδροματίδου
ούτου πα0)έμειναν οι δανει
ακες υποοεωσεις ποσου
18.879.930 ευρώ ως μαχ00TQ0e
σμες υποχρεώσεις, καθώς αυτές
θα διαηανονιστούν σύμορονα με
τη σύμβαση μετά την 31.12.2018.
ψους 270.000 ευρώ,
για το έτος 2018-2019