Πρωτοσέλιδο Αλλαγή:Recognized text:
ÁËËÁÃÇ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ÔÅÔÁÑÔÇ 26 ÓÅÐÔÅÌÂÑÉÏÕ 2018 - ÅÔÏÓ 44ï - ÁÑ. ÖÕËËÏÕ 10.628 - ÔÉÌÇ 1 EYÑÙ

ÅÍÔÏÐÉÓÁÍ ÐÑÏÂËÇÌÁÔÁ
ÏÉ ÅÐÁÃÃÅËÌÁÔÉÅÓ ÏÄÇÃÏÉ
Ôá ôáîß äéÝíõóáí ôá 3,2
÷éëéüìåôñá ôçò Ìßíé
ÐåñéìåôñéêÞò ôçò ÐÜôñáò:
«Ìðïñåß íá áðïóõìöïñÞóåé
ôï êÝíôñï ôçò ðüëçò, áëëÜ
åßíáé åðéôáêôéêÞ áíÜãêç
íá ãßíïõí óõãêåêñéìÝíåò
åðåìâÜóåéò êáé äéïñèþóåéò».
ÓÅË. 5

Â. ÓÁÌÏÕÑÇ: ÐÅÔÏÕÍ ÓÔÏ ÄÑÏÌÏ 3 ÐÁÔÑÉÍÏÕÓ
ÌÅÓÙ ÓÕÌÂÏËÁÉÏÃÑÁÖÅÉÏÕ ÓÔÇÍ Ê. Á×ÁÚÁ

ÓÅË. 2

ÔÇÍ ÐÁÑÁÓÊÅÕÇ ÓÔÏÍ ÁÑÁÎÏ Ï Ð. ÊÁÌÌÅÍÏÓ
ÃÉÁ ÔÁ ÅÃÊÁÉÍÉÁ ÐÁÉÄÉÊÏÕ ÓÔÁÈÌÏÕ ÓÔÇ ÄÉÁÓÐÏÑÁ

ÓÅË. 5

ÓÔÏÍ ÕÐÏÕÑÃÏ ÅÑÃÁÓÉÁÓ Ï ÄÇÌÁÑ×ÏÓ ÐÁÔÑÅÙÍ
ÃÉÁ ÁÍÔÉÐËÇÌÌÕÑÉÊÇ ÊÁÉ ÁÍÔÉÐÕÑÉÊÇ ÐÑÏÓÔÁÓÉÁ

ÓÅË. 4

ÓÏÂÁÑÏÔÁÔÅÓ ÐÁÑÁËÅÉØÅÉÓ ÓÔÇ ÄÉÊÏÃÑÁÖÉÁ
ÃÉÁ ÔÏ ÈÁÍÁÔÏ ÔÏÕ ÆÁÊ ÊÙÓÔÏÐÏÕËÏÕ
Κηδεύτηκε στο χωριό Κίρρα της Φωκίδας ο
Ζακ Κωστόπουλος. Τραγική φιγούρα η µητέρα
του η οποία κλαίγοντας µε λυγµούς φώναζε:
«Ζαχαρία που πας; Μιλάω, δεν µ’ ακούς;». Ο Ζακ
Κωστόπουλος οδηγήθηκε µε χειροκροτήµατα
στην τελευταία του κατοικία και πολλοί ήταν
εκείνοι που αντί για χώµα πέταξαν χρυσόσκονη.
Την ίδια ώρα σοβαρότατες ελλείψεις και παραλείψεις στην όλη διερεύνηση της υπόθεσης του
θανάτου του Ζακ Κωστόπουλου διαπιστώνει η
Πολιτική Αγωγή στη δικογραφία που εστάλη
στον ανακριτή της υπόθεσης. Σύµφωνα µε τη
συνήγορο των συγγενών του θύµατος Άννυ Παπαρρούσου, στη δικογραφία που σχηµατίστηκε
και διαβιβάστηκε στον εισαγγελέα για το τραγικό συµβάν στην οδό Γλάδστωνος, δεν αναφέρεται «ούτε λέξη» για τις αντιδράσεις του κατηγορούµενου κοσµηµατοπώλη και του άνδρα

που συνελήφθη χθες, απέναντι στον 33χρονο
ενόσω αυτός προσπαθεί να απεγκλωβιστεί από
το κατάστηµα. Η κ. Παπαρρούσου τονίζει πως
αν δεν υπήρχε και δεν είχε δηµοσιοποιηθεί το
βίντεο όπου εµφανίζονται να κλωτσούν τον πεσµένο Ζακ Κωστόπουλο οι δύο άντρες, ουδείς
θα γνώριζε πως ο 33χρονος δέχθηκε αυτής της
σφοδρότητας επίθεση. Η δικηγόρος αναφέρει
επίσης ότι ακόµη και αυτήν την ώρα η δικογραφία δεν περιέχει το επίµαχο βίντεο… Επιπλέον,
δεν προκύπτει από κανένα έγγραφο ότι έγιναν
ενέργειες προκειµένου να εντοπιστεί και κυρίως
να διαφυλαχθεί υλικό από το χώρο του συµβάντος, όπως το οπτικό. «Δεν αποκλείστηκε καν ο
χώρος» επισηµαίνει η κ. Παπαρρούσου υπενθυµίζοντας τη φωτογραφία του κοσµηµατοπώλη λίγη ώρα µετά το θάνατο του 33χρονου, να
σκουπίζει τα γυαλιά έξω από το µαγαζί του.

ÐÁÍÅËËÇÍÉÏÓ
ÄÉÁÓÕÑÌÏÓ...

Ðñüëçøç, Ðáèïëïãßá êáé ×åéñïõñãéêÞ Ìáóôïý,
Âéïøßåò & ÐáñáêåíôÞóåéò ìå Åðåìâáôéêü ÕðÝñç÷ï
ÓáôùâñéÜíäïõ 63-65 & Êïñßíèïõ, ÐÜôñá Ô. 6974 817.140, 2610-279239
[email protected] - www.frontidamastou.gr

ÐáíåëëÞíéá äéÜóôáóç, Ýëáâå
ç óýëëçøç ìéáò 13÷ñïíçò åðåéäÞ ðùëïýóå óôõëü óôéò êáöåôÝñéåò ôçò ÍáõðÜêôïõ, ôï âñÜäõ
ôïõ ÓáââÜôïõ. Ç ðëçñïöïñßá,
üôé ïé áóôõíïìéêïß öüñåóáí
÷åéñïðÝäåò óôï áíÞëéêï êïñßôóé Ýêáíå ôï ãýñï ôïõ êüóìïõ,
áðïóðþíôáò äõóìåíÞ ó÷üëéá óå
äçìüóéåò óõæçôÞóåéò. Ç íåáñÞ
öáßíåôáé íá æçôïýóå âïÞèåéá
ðùëþíôáò óôõëü óå åóôéáôüñéá
êáé êáöåôÝñéåò. Ç áíÞëéêç Þôáí
ãíþñéìç ôçò ÅË.ÁÓ áëëÜ êáé ç
ïéêïãÝíåéÜ ôçò Ý÷åé áðáó÷ïëÞóåé êáôÜ êáéñïýò ôçí ôïðéêÞ
ÓÅË.4
Áóôõíïìßá.