Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Τρίτη
Οικονομική
Σεπτεμβρίου
Ετος 210
Αριθ. ΦύΑ: 6568
. Τιμή: 1.000Βαλτετσίου 26 . Τ.Κ. 54453-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
ταμειο,
τον σάλο
Πο!es κατηγορ|es an°λυμένων
| εχουν δικαιωμα αυτασφαηισns
, οι απολυθέντες δεν
οποίοι είναι ασφαλι, άσκησαν το δικαίωμα
σμένοι στο ΙΚΑ - αυτό εντός του προβλεπόμενου διμήνου
μετά τη δημοσίευση
του ν. 3863/201o
έχουν τη δυνατότητα
να το ασκήσουν εντός
εξήντα (60) ημερών
από τη δημοσίευση
της με αριθμ
Φ. 11 32 1 /22575/18103
Υπουργικής
Εργαζόμενοι ασφαλυ
άσκησαν τεςδικαίωμα
Γνεται επανέλενχ0s
ιων ακινητων
ΕΤΑΜ, ηλικίας 55 έως
64 ετών, των οποίων η
σύμβαση εξαρτημένης
εργασίας αορίστου
χρόνου, πλήρους ή με.
ρικής απασχόλησης,
καταγγέλλεται, ανε.
ξάρτητα αν πρόκειται
νωμένες απολύσεις,
ομαδικές
μεμο.
naslano ιδιωτικές επιχειρή.
10-2011
Απόφασης
Δεν μεταβιβάζονται
στην Εταιρεία Ακινή
των Δημοσίου ακινητα που εμπίτου
στις εξαιρέσεις του
νόμου, ούτε αρχαι
ολογικοί χώροι και
μνημεία, διευκρινίζει
σεις και γενικά εργο. 2297/Β/13-10-2011), δη- σφάλισης υποχρεούται των απαιτούμενων
δότες του ιδιωτικού λαδή από 13.10.2011 να συμμετέχει ο ημερών ασφάλισης για
τομέα, και εφόσον έως 13-12-2011
έχουν πραγματοποι- Οι απολυθέντες καταγγέλλων τη συμ. ξης γήρατος εξ ιδίου
ήσει τουλάχιστον ασφαλίζονται για τον βαση εξαρτημένης ερ. δικαιώματος και μέχρι
4.500 ημέρες ή δεκα. Κλ δο Σύνταξης και γασίας, δηλαδή οι τρία (3) χρόνια κατ
πέντε (15) έτη ασφάλι. για τον κλάδο Παρο- ιδιωτικές επχειρήσεις ανώτατο όριο.ii) το
πρώην εργοδότης - λήψη πλήρους συντα
χής Ασθένειας σε και γενικά οι εργοδό, ογδόντα τοις εκατό
(80%) του κόστους της
αυτασφάλισης για
ασφαλισμένους 60
ετων συμπληρωμενων
για έως 64 ετών και για
χρονικό διάστημα
κίας 55 ετών συμπλη. μέχρι τη συμπλήρωση
aro-tovanoAuaévTa
σης σε οποιονδήποτε
φορέα κύριας ασφάλι.
σης και παραμένουν
άνεργοι, έχουν το δι.
καίωμα της aurao paλισης στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
είδος του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
Ως βάση για τον υπολογισμό των μηνιαίων
εισφορών λαμβανο.
ται οι αποδοχές που
αντιστοιχούν στον κατώτατο βασικό μισθό,
omoop1ζεται από την
τες του ιδιωτικού
τομέα, με : i) το πε.
νήντα τοις εκατό
50%) του κόστους της
αυτασφάλισης
ασφαλισμένους ηλισυνέχεια στην 11
ΑΠΟρρ πτεται
στα δικαστήρια το 48%
τωνατησε ν
Η ασκηση του δικαιώ.
ματος αυτασφάλισης
στοιΚΑ-ΕΤΑΜ, μπορωμένων έως 60ετών
στημααμερικό διά
το οτου οριου ηλικας
εξητα (60 ειημερών
εκα τοτεεικη Συλ σα
από την καταγγελία γική Σύμβαση Εργα- πλήρωση από τον μενων ημερών ασφάλι.
της σύμβασης εξαρτη- σίας
μένης εργασίας. Όσοι
απολυθέντα τόσο του
ορίου ηλικίας όσο και
σης για λήψη πλήρους
συνέχεια στην 10
Κατσέλη
Στο κόστος της αυτα.
Νέο Πρόγραμμα |
ΟΑΕΔ δίνει
επιδότηση για
να διατηρηθούν
15.000 θέσε1s
εργασ!as
Αυστηρότερη και από
δα δικαστήρια γίνΙ
η αντιμετωπιση των
δανειοληπτών του
Κατσέλη
καθώς σχεδόν οι μισές
αιτήσεις για υπαγωγή
στο καθεστώς προστα.
σιας του νομου απορ.
νόμου
ρίπτονται στις
συνέχεια στην 2
Σελίδα 9