Πρωτοσέλιδο Αλλαγή:Recognized text:
ÁËËÁÃÇ
ΤΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟΥ

ÓÁÂÂÁÔÏ 22 - ÊÕÑÉÁÊÇ 23 ÓÅÐÔÅÌÂÑÉÏÕ 2018 - ÅÔÏÓ 44ï - ÁÑ. ÖÕËËÏÕ 10.626 - ÔÉÌÇ 1 EYÑÙ

ÄÉÅÈÍÅÓ ÅÍÄÉÁÖÅÑÏÍ
ÃÉÁ ÔÇ ÄÉÊÇ ÓÔÇÍ ÐÁÔÑÁ

Ãéá ôçí åêäßêáóç ôçò õðüèåóçò ðïõ áöïñÜ óôç äïëïöïíßá ôïõ Ìðáêáñß ×Ýíôåñóïí
åíäéáöÝñïíôáé ÁìåñéêáíéêÜ êáé ÓåñâéêÜ ÌÌÅ - Ðáôñéíüò ìðÜñìáí ìåôáîý ôùí êáôçãïñïõìÝíùí

Με πολλά εµπόδια και ένταση ξεκίνησε χθες η δίκη για
την δολοφονία του Αµερικανού τουρίστα στην Ζάκυνθο
του 2017. Στην αίθουσα του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου
της Πάτρας, βρέθηκαν οι γονείς του Μπακαρί Χέντερσον,
που βρήκε φρικτό θάνατο όταν ξέσπασε, για τα µάτια µιας
κοπέλας, καβγάς.
O καβγάς ξέσπασε ανάµεσα στην παρέα του Μπακαρί,
µίας παρέας Σέρβων που διασκέδαζαν στο ίδιο µπαρ και
έναν πατρινό Έλληνα µπάρµαν. Όλα ξεκίνησαν µε αφορµή
φωτογραφία selfie που έβγαλε µια σερβιτόρα Σερβικής κα-

ταγωγής µε το θύµα. Μαζί µε τους γονείς του άτυχου νέου
ήρθαν από την Αµερική οι δύο θείες του αλλά και τα ξαδέλφια του.
Στην υπόθεση υπάρχουν 9 κατηγορούµενοι όµως στο
εδώλιο κάθισαν 6 άτοµα (το ένα παραµένει στον Κορυδαλλό και τα άλλα δύο έχουν επιστρέψει στην χώρα τους).
Χρονοβόρα ήταν και η διαδικασία κατά την οποία εξετάστηκαν αν τα έγγραφα που προσκοµίστηκαν αποδεικνύουν
αν τα άτοµα που παρουσιάστηκαν ως γονείς του νεκρού είναι όντως γονείς του. Μεταξύ των κατηγορουµένων είναι

ÌÉÍÉ ÐÅÑÉÌÅÔÑÉÊÇ: ÅÃÊÁÉÍÉÁ
ÊÁÔÙ ÁÐÏ ÔÏ ÖÅÃÃÁÑÉ

ÓÅË. 2

ÅÉÓÁÃÃÅËÉÊÇ «ÂÏÌÂÁ» ÓÔÇÍ
ÕÐÏÈÅÓÇ ÔÇÓ ÅÉÑÇÍÇÓ ËÁÃÏÕÄÇ

ÓÅË. 5

ÄÏÕËÅÌÐÏÑÉÊÏ ÉÓÔÉÏÖÏÑÏ ÓÔÏÍ ÐÁÔÑÁÚÊÏ
- ÌÅÔÅÖÅÑÅ ÅÎÇÍÔÁ ÌÅÔÁÍÁÓÔÅÓ

ÓÅË. 3

και πατρινός µπάρµαν ο οποίος κατηγορείται για συνέργια
σε ήρεµη ψυχική κατάσταση.
Όλοι οι κατηγορούµενοι αρνήθηκαν τις κατηγορίες και
υποστήριξαν µέσω των δικηγόρων τους, είτε ότι δεν χτύπησαν το θύµα, είτε ότι το χτύπηµα τους δεν ήταν αυτό που
επέφερε τον θάνατο του θύµατος.
Φως αναµένεται να ρίξει στην υπόθεση η κατάθεση του
ιατροδικαστή και το βίντεο της µοιραίας στιγµής.
Η διαδικασία διεκόπη για την ερχόµενη Πέµπτη 27 Σεπτεµβρίου.
ÓÅË. 4

ÁÍÅÉÐÙÔÏÓ ÐÏÍÏÓ ÃÉÁ
ÔÏÕÓ ÔÑÅÉÓ ÍÅÏÕÓ
Τρισάγιο στη µνήµη των τριών νέων
που έχασαν τη ζωή τους στο βυθό του
λιµανιού της Πάτρας όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν πριν τρία χρόνια έπεσε µέσα στα παγωµένα νερά του
µόλου της Αγίου Νικολάου, τελέστηκε
χθες στις 11 το πρωί στον τόπο της τραγωδίας από τον Μητροπολίτη Πατρών
Χρυσόστοµο.
Όλα συνέβησαν στις 21 Σεπτεµβρίου
2015 όταν η παρέα των φοιτητών µετά
από νυχτερινή διασκέδαση κατευθύν-

θηκε στο µόλο όπου είχαν αφήσει το
αυτοκίνητό τους προκειµένου να γυρίσουν στα σπίτια τους.
Το αυτοκίνητο βρέθηκε στο νερό 20
λεπτά πριν τις έξι τα ξηµερώµατα, παρασύροντας στο θάνατο τον 21χρονο
Ανδρέα Αλέξη, την 23χρονη Ρεγγίνα
Ζαπάντη και την 20χρονη Γεωργιάνα
Μουραφέτη.
Από το αυτοκίνητο καταφέρνουν να
βγουν ζωντανοί οι υπόλοιποι τρεις της
παρέας.
ÓÅË.7
ÓÔÇ ÌÅÈ ÔÏÕ ÐÃÍÐ
ÁÐÏ ÔÇ ÍÏÓÏ ÔÙÍ
ËÅÃÅÙÍÁÑÉÙÍ;

Ðñüëçøç, Ðáèïëïãßá êáé ×åéñïõñãéêÞ Ìáóôïý,
Âéïøßåò & ÐáñáêåíôÞóåéò ìå Åðåìâáôéêü ÕðÝñç÷ï
ÓáôùâñéÜíäïõ 63-65 & Êïñßíèïõ, ÐÜôñá Ô. 6974 817.140, 2610-279239
[email protected] - www.frontidamastou.gr

ÌÜ÷ç ãéá ôç æùÞ ôïõ äßíåé Ýíáò íÝïò
Üíäñáò, çëéêßáò ðåñßðïõ 45 åôþí, óôï
Ðáíåðéóôçìéáêü Íïóïêïìåßï Ðáôñþí
óôï Ñßï. Ï Üíäñáò íïóçëåýåôáé äéáóùëçíùìÝíïò óôç ÌïíÜäá ÅíôáôéêÞò
Èåñáðåßáò, ìåôÜ áðü ðíåõìïíßá, åíþ
óýìöùíá ìå ðëçñïöïñßåò, äåí åß÷å
åðéâáñõìÝíï éáôñéêü éóôïñéêü.
Ùò ðéèáíü áßôéï ôçò ðíåõìïíßáò, äéáöáßíåôáé, óýìöùíá ìå ðëçñïöïñßåò,
ç íüóïò ôùí ëåãåùíÜñéùí.
Ç æùÞ ôïõ âñßóêåôáé óå Üìåóá êßíäõíï, êáèþò ðáñïõóßáóå êáé ðïëõïñãáíéêÞ áíåðÜñêåéá. Óýìöùíá ìå ôéò
ßäéåò ðëçñïöïñßåò, ï Üíäñáò åñãÜæåôáé ùò öáñìáêåõôéêüò áíôéðñüóùðïò.