Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική-ε
Πέμπτη
Σεπτεμβρίου
Ετος 210
Αριθ. ΦύΑ: 6564
Τιμή: 1.00€
Βαλτετοιου 26 . Τ.Κ. 54453 . ΘΕΣ/ΝΙΚΗ . Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
διαγραφουν
Οι δικαστικοί
την ειδική
εισφορά αλληλεγγύη
| Αποδέσμευση λογαριασμών
για χρέη στην Εφορία
Αποδεσμεύονται οι προς την εφορία, οι
1 τραπεζικοί λογαρια. οποίοι έχουν υπαχθεί
σμοί των οφειλετών
του δημοσίου, οι
οποίοι είναι συνεπείς
και εξοφλούν κανονικά
τις δόσεις των χρεών
τους που έχουν ενταχθεί σε ρύθμιση.
σε ρυθμίσεις τμηματι
κής εξόφλησης των
οφειλών τους και είναι
συνεπείς στην πλη
ρωμή των μηνιαίων δόσεων
Το σχέδιο της ΑΑΔΕ
προβλέπει ότι για τους
συγκεκριμένου,φορ
λογούμενους, θα επι
τρέπεται η μερική
αποδέσμευση των λογαριασμών όσο τηρείται η' ρύθμιση. Tia
κάθε δόση της ρύθμι.
σης που θα πληρώνει ο
Φορολογούμενοςοφειλετης θα αποδε.
ομεύεται από τον λογαριασμό
πολλαπλάσιο
2, επί 3 ή και περισσότερες φορές ano.το
ύψος της μηνιαίας
Εξι μήνες μετά την
εξαγγελία του μέτρου,
οι συνθήκες ωρίμασαν
και ετοιμαζεται η
τη δυνατότητα να | εφαρμογή του από την
διαγραψουν την ει.
δική ε σφορα αλληλεγγύης με την οποία
κάθε μήνα, θα αυξανει
και το nooo nou ea
απελευθερώνεται από
τον tpaneurotou λογαριασμό μέχρι να αρ.
αναγκαστικά μέτρανέα ρύθμιση, η. Τρα
recaea έχει τη δυνα
τότητα
arteλευθερώνει, ano
τον δεσμευμένο λογα
ριασμό μέχρι και το
πλάσιο ή το τριπλάσιο
ΠΟσο της μηνιαιας
Το μέτρο είχε εξαγ.
γείλει ο διοικητής της
επιβαρύνθηκαν, για! ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής στις 19 Απριλίου.
έλαβαν έχουν οι δικα-Ι Προκειμένου να δοθεί
στικοί. Κατά τα έτη ανάσα ρευστότητας
2013 και 2014 οι δικα στους φορολογούμε.
νους και στην αγορα,
έκτακτη παροχήπου
πλήρως
του Παραδείγματα
συνεχεια στην 11
ποσό, επί
* Φορολογούμενος δόσης δηλαδή μέχρι
χρωστά 10.000 ευρώ
και έχειπροχωρήσει
σε τακτοποίηση της
οφειλής στην .rayla
και έκτοτε μελετάται η
διαδικασία εφαρμοτο ποσό των 1.664 ή
2.496 ευρώ. Όσο ο φο
είναι
συνεπής στην ρύθμιση
οριες προωθείται τε. Αρχικά η αποδέ, ρύθμιση των 12 δο- κάθε μήνα θα αυξανε
λικά η ευνοϊκή σμευση θα είναι στο σεων καταβάλλοντας και το rooonou θα
απελευθερώνεται από
τον τραΠεζικό του λογαριασμό μέχρι να αρ
ρολογούμενος
Σύμφωνα με πληρο- δόσης
Τι γίνεται
αν δεν καταβληθούν
οι δόσε1S
ρύθμιση για τους φορολογούμενους με δε.
σμευμέ νου
διπλάσιο, και θα aufaνεται,ανάλογα με την
πρόοδο αποπληρωμης
832 ευρώ τον μήνα,
ενωη εφορία έχει δε.
σμεύσει τους τραπεζι.
τραπεζικούς λογαρια.
Όσο οοφειλέτης είναι
θούν πλήρως τα
|σμούς λόγω χρεών συνετής στην ρύθμιση λογαριασμούς. Με τη
συνέχεια στην 10
η αύξηση
1 ανέπαφων
Από τον Σεπτέμβριο
μέχρι και τον Ιανουα
ριο του 2019 θα πρέ
πει, οι ιδιοκτήτες
ακινήτων να εξοφλή
σουν σε μηνιαίες δό
συναλλαγών
| στην Ελλάδα
σεις τον ΕΝΦΙΑ.
Ο Φόρος θα πρέπει
να πληρωθεί φέτος σ
συνέχεια στην 2
Σελίδα 9