Πρωτοσέλιδο Αλλαγή:Recognized text:
ÁËËÁÃÇ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ÐÅÌÐÔÇ 20 ÓÅÐÔÅÌÂÑÉÏÕ 2018 - ÅÔÏÓ 44ï - ÁÑ. ÖÕËËÏÕ 10.624 - ÔÉÌÇ 1 EYÑÙ

Ôï ôñÝíï èá óöõñßîåé
êáé óôçí Ê. Á÷áúá
ÅÐÉÔÁ×ÕÍÏÍÔÁÉ
ÏÉ ÅÑÃÁÓÉÅÓ
ÅÐÅÊÔÁÓÇÓ ÔÏÕ
ÐÑÏÁÓÔÉÁÊÏÕ
ÓÅË. 4

ÌÅ ÊÏÍÔÑÅÓ ÏÉ ÁÍÔÉÄÑÏÌÇÓÅÉÓ
Το θέµα του κυκλοφοριακού στο ιστορικό
κέντρο της Πάτρας και η αντιδρόµηση των
οδών Κανακάρη και Κορίνθου, συζητήθηκε
χθες στο Δηµοτικό Συµβούλιο. Η δηµοτική
Αρχή, πρότεινε την τµηµατική αντιδρόµηση
της Κανακάρη, θέση µε την οποία διαφώνησαν οι παρατάξεις της αντιπολίτευσης, που
ζήτησαν την πλήρη αντιδρόµηση της οδού.
Η αντιδρόµηση σύµφωνα µε την πρόταση του Δήµου Πατρέων, µπορεί να ξεκινήσει µετά την παράδοση στην κυκλοφορία
της Μικρής Περιµετρικής (σ.σ. το προσεχές
Σάββατο) από το τµήµα Ελευθερίου Βενιζέ-

λου – Αρχιεπισκόπου Ιεροθέου (ή Σµύρνης)
και στη συνέχεια Αρχιεπισκόπου Ιεροθέου
(ή Σµύρνης) – Παπαφλέσσα και Παπαφλέσσα – Γούναρη.

ÔÁÌÐÁ×ÁÍÁ: ÅÔÏÉÌÁÆÏÕÍ ÊÉÍÇÔÏÐÏÉÇÓÇ...
ÌÅ ÌÁÕÑÅÓ ÓÇÌÁÉÅÓ ÃÉÁ ÔÇ ÌÉÍÉ ÐÅÑÉÌÅÔÑÉÊÇ
Δεν πραγµατοποιήθηκε τελικά η συνάντηση κατοίκων και επαγγελµατιών
των Ταµπαχάνων µε τον περιφερειάρχη
Δυτικής Ελλάδας Απόστολο Κατσιφάρα, για τον κυκλοφοριακό φόρτο που
φέρνει στην περιοχή η κατασκευή και η
λειτουργία της µίνι περιµετρικής.
Η συνάντηση είχε προγραµµατιστεί
για χθες τις 4 το απόγευµα και ανάµεσα
στα αιτήµατα ήταν η αλλαγή της πρόβλεψης για τρεις λωρίδες κυκλοφορίας
στην 6ου Συντάγµατος. Όπως λένε, το
πλάτος του δρόµου δεν αρκεί για τρεις

λωρίδες και δεν θα υπάρχει πρόσβαση
ούτε στους προµηθευτές των καταστηµάτων τους.
Η συνάντηση µε τον κ. Κατσιφάρα
δεν έγινε, όπως δήλωσε η Νίκη Ντούκα,
επαγγελµατίας που δραστηριοποιείται
στη συγκεκριµένη ζώνη, δεδοµένου
ότι συνεργεία θα πήγαιναν χθες, για να
κάνουν διαγραµµίσεις για τις τρεις λωρίδες κυκλοφορίας.
Μάλιστα, ανέφερε πως ετοιµάζουν
κινητοποίηση την Παρασκευή, µε µαύρες σηµαίες.

9 ÅÊÁÔ. ÅÕÑÙ
ÃÉÁ ÄÑÏÌÏÕÓ

Ðñüëçøç, Ðáèïëïãßá êáé ×åéñïõñãéêÞ Ìáóôïý,
Âéïøßåò & ÐáñáêåíôÞóåéò ìå Åðåìâáôéêü ÕðÝñç÷ï
ÓáôùâñéÜíäïõ 63-65 & Êïñßíèïõ, ÐÜôñá Ô. 6974 817.140, 2610-279239
[email protected] - www.frontidamastou.gr

Ï Õöõðïõñãüò Ïéêïíïìßáò êáé ÁíÜðôõîçò ÓôÜèçò Ãéáííáêßäçò áðïöÜóéóå ôçí Ýíôáîç óôï Ðñüãñáììá Äçìïóßùí Åðåíäýóåùí, 4 Ýñãùí ôçò ÐåñéöÝñåéáò Äõô. ÅëëÜäáò, óõíïëéêïý Ðñïûðïëïãéóìïý 9.000.000 €. Ôá Ýñãá
áöïñïýí óôçí åîáóöÜëéóç äéáèÝóéìçò
åñãïëáâßáò ãéá ôçí áíôéìåôþðéóç
Ýêôáêôùí êáé áðñüâëåðôùí áíáãêþí
êáé ðñïâëçìÜôùí ïäéêÞò áóöÜëåéáò
êáôÜ ôçí ôñéåôßá 2019-2021 óôï Åèíéêü ïäéêü äßêôõï åíôüò ôùí ãåùãñáöéêþí ïñßùí ôçò ÐåñéöÝñåéáò, üðùò
êáé óôï Åðáñ÷éáêü ïäéêü äßêôõï ôùí
Ðåñéöåñåéáêþí ÅíïôÞôùí Á÷áÀáò, Áéôùëïáêáñíáíßáò êáé Çëåßáò.