Πρωτοσέλιδο Οικονομική:







Recognized text:
Attica Finance και ΣΕΛΕΤΡΟΠΕ ιδρύουν κοινή εταιρεία για στήριξη ΜμΕ στα τρόφιμα
>>> TE
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Οικονομικών και Επιχειρηματικών Ειδήσεων . Προμηθειών και Δημοπρασιών
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:[email protected]
ΕΤΟΣ 22ο . Τιμή Περ.:0,50 E
Α.Φ. 5312 Τρίτη 18.09.2018
ΑΘΗΝΑ. Email: [email protected]
otenet.gr
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-Εγνατία 64 : Τηλ. 2310-240652 Fax: 2310 242778
ΑΘΗΝΑ-Πλομονοίας (Γλάδστωνος 5) :
Τηλ :210-3304587 FAX :210-3304605
ΕΟΠΥΥ
>>> Τελ.
Κέρδη €1 εκατ. έναντι ζημιών
στο εξάμηνο
πήραν αυξήσεις
Έναν από τους μεγαλύτερους servers
ς απέκτησε
πρόεδρος και
με σημερινό
δημοσίευμα της εφημερίδας Real
News, η Εθνική ΤΟάπεζα
1 σειρά αναληθειών χαι έχει
αποκλειστικά σκοπό τη δημιοράπεζα
ETE 0,00% και των μελών του
Διοικητικού της Συμβουλίου της
στο ευου χοινο», υποστηουοει σε
γιατο ηλεκτρονικό ΓΕΜΗ
αναχοίνωσή της η 1
«Τα ακόλουθα είναι η πραγματις ψευδείς απο1) Δεν έγινε διλασιασμός ούτε
τον αμοιβών του Προέδρου χαι
του Διευθύνοντος Συμβούλου της
Τράπεζας ούτε των λοιπών μελών
υμβουλίο
Λανθασμένα συγκρίνονται ανομοια ποσά και, συγκεκριμένα οι
καθαρές μετά φόρων
Δουοελάμβανονφοαομέαμοιβές τρίμηνο
Διοικητικού Συμβουλίου το έτος
% στον Δείκτη
2017, με τις μεικτές προ φόοον
Συνέλευση των Μετόχων το έτος
ούτε ο Πρόεδρος του ΔΣ ούτε τα
που ε
Απασχολούμενων
στο Λιανευπό0LO
2018. Η πραγματικότητα είναι
μη εκτελεστικά μέλη λάβανε
Γενιχή Συνέλευση
Ο Γενικός Δείκ
λούμενο)ν Ατόμων στο Λιανικο Εμποριοτου Β τοιμη.
της Απασχο- Ημερομισθίων στο Λιανικό
2) Δεν έγινε καμία αύξηση στα
υψηλόβαθμα στελέχη της ΕΤΕ σε
αντίθεση με το αναφερόμενο στο
Εμπόριο του Β' τριμήνου
2018, σε συγκριση με τον
αντίστοιχο δείκτη του Β τοιμηνου 2017, παρουσιασε
αυξηση 2,1% και, σε συ χριση με τον αντιστοιχο δείκτη
του Α' τριμηνου 2018,
αύξηση 19,8%
Εντος ταν επομένων ημεοον αναμένεται να προκηρυχθει το
εργο για το ηλεκτονικό Ι ΕΜΗ e-IEMH), που θα δά σει σε
130.000 ελληνικες επιχειρησεις τη δυνατοτητα να αΒουν
απομακρυσμενη ηφιακή υπογραφη και να μπορουν να
καταθετουν ηλεκτρονικα τους ισολογισμους τους, παραχαμπτοντας πολλα γραφειοκρατικα εμποδια, όπως γνωστοδημοσίευμα ποσοστό 10%
νου 2018, σε σύ
αντιστοιχο δεικτη του Β τομήνου 2017, παρουσιασε
αυξηση 1,3% αι, σε συγχριγκριση με τον
ντίθετα,
εχουν υποστεί μειωσεις κατά τα
τελευταία έτη της ταξεως του
αμοιβές
αυτών
σημε τον αντιστοιχο δεχτη
3) Ως γνωστόν, ο Πρόεδρος και ο
Διευθύνον Σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας ΕΤΕ 0.00% σε
ποίησε σήμερα, από τη Θεσσαλονίκη, ο υπουργός Ψη4ιακής
Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, Νίκος Παπ
1 του
Α' τριμήνου
2018,
σιμ4ωνα με
στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ. . Ο εποχικά διορθ0)μένος πάς.
Οι εν
λούμενων Ατόμων του Β τομήνου 2018, σε σύγκριση μ
βάνονται σύμ4υνα με τους διεθ. Ο Δείκτης Ωρών Εργασίας
στο Λιανιχο Εμπόριο του Β
ιήνου 2018, σε σύγχυση
με τον αντιστοιχο δεικτη του
Β' τριμήνου 2017, παρουσιασε αύξηση 0,7%, και, σε
συγχριση με τον αντιστοιχο
δείκτη του Α' τριμήνου 2018,
Μάλιστα, όπως είπε χαρακτηρι- Αναλυτικότερα, μιλώντας σε
στικά, "αν κάπου πρέπει να
πέσουν όλες οι δυνάμεις μας, πλαίσιο της 83ης ΔΕΘ, με τίτλο
είναι στην ολοκλήρωση αυτού "Boost your business", ο κ.Παπ
του έργου, που θα αλλαξει πας χαρακτηρισε το ηλεκτροσυνολικά τον τρόπο με τον νικό Γενικό Εμπορικό Μητρο
οποίο οι πολίτες και οι επιχειρη. (ΓΕΜΗ) ως ένα μεγάλο βήμα
ήλοση του Facebook στο
έρνησης χαι το
κανονιστικό πλαίσιο των πιστωτικών ιδρυμάτων. Στο πλαίσιο
αυτό, οι αμοιβές των μελών του
αντιο
μηνου 2018, παρουσιασε
αύξηση 1,4%, ο αντιστοιχος
Δείκτης Ωρών Εργασίας
αυξηση
αντίστοιχος Δείκτης Μισθών
Επιτροπής Ανθρώπινου Δυ
οούχα. Αμου ων η οποία αποτε0,2%
σεις αντιλαμβάνονται τον τρόπο που κάνει η κυβέρνηση, σε
εργασία
Ενωση Επιμελητηρίων
ιται χατ
ηση 1,2%
ιε ρομισθίων
Πρόεδρος
Σύμβουλος της Τράπεζας