Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΣΤΙΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ. ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Μια ντέροχη
ζελήνη 9 ήμερών Ανατολή ήλιου
γ.09.-Aio ς 7.29'
τοϋ Μανοίη Κοττάκη
ΜΕ ΚΑΟΥΣΕ συνήθως μεσημερι. Η φωνή της
Ιδιο αυ τηρή Kal emiβλητικη πως την πρώτη
Διασνοετε το Έθνος
κνοιε Ποωθυπονογέ!
ταίο ένάμισυ χρονο μετά Την ανάληψη Της
t"Οταν κάνετε συμφωνιες σε πάρκινγκ μέ τόν Ζαεφ χαι μετά τον Χετεύετε τηλεο ωνιχώς
κάθε εβδομάδα γιά ν
μέ ρωτήσει: *Πώς πάpMandalciou της Εστίας" Εύα Kapatidn νά μας
χρ. ταρα νά τολμήσει νά τόν
Butaupyog Ahh59ς Τσίπρα5
Eulkpiva
zv e tapXow
Aeri glvu, ή κ tiertee,bg
Aadtweed τήν άντιπχ.pttSod.
Παυλόπουλο κατά
Lrol δεν άρκεί - άκουίου νεοφιλελευθερισμού
Το Κράτος Δικαίου σε ρόλο «νυχτοφύλακος xuvog
ΟΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΙ θεσμοί
Dunger: Solutions for a changing
koonro : t v m Toppu0μση" ό κ.
43eTT dmO TV prutyo
mo Inov 153000 dTrn
όσο πρέη£1 άνεκτικές, ίδίως έναντι λα@poue|
σντδρίου «Athens Democracy
éveusoovras έδοφια τοϋ Kopaviou και στρέφοκαν στίς χώρος τους καί toic eiePYemoav noevoi πολληες Εχουν στρο pgtvcrvtov τους, για λοT& κακό Ομως Ίχει Yivec ce χώρες της EipunaΗ Αέ Πέν απειλεί
τον Μαχρον
Γερμανία . ΗΠΑ
ΙΚής'Evtocrms στρέφονται κατά των
ραδοσιακών κομματων τών χώρων τους, mod
νέ χονται τόσα χρόνα και ζητούν vd
'Εν..Οι ΗΠΑ
Αξίζει νά διαβάσετε
« Είναι ή ΝΔ
Η δικτατοοία των «νέων τεχνολογιών»
Amo 7d 292 mipov