Πρωτοσέλιδο Μακεδονικά Νέα:Recognized text:
Μακεδονικά
.m..aha
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΊΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΗΜΑΘΙΑΣ . ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1981
ΜΒΡΙΟΥ 2018 * α
1854 (34) . έτος 38ο, ΤΙΜΗ: 0,50
διαβάστε σ' αυτό το φύλλο
2 Mmates.a | Μικρασίας
Naoussa Street Festival» aru νστικής του, κυπέλ. ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
με ηλή8ος εκδηλωσεων και
αυξημένη συμμετοχή molaλουτης ΕΛ.ΣΗ&xivpoe
επίσημα η νέα ποδοοφαιρ..
θηκε, προχ9ec Πέμπτη, σύ,ανοι αν τα σχολεία | | Χαρασπονδίας, terwouKd- aria,της
στη διάλιση tov ελληνικ°é στρατού! Αλλά ΤΙ va bave
ούτε μία κανονιά στα παραλια της Ιωνίας και Του 116στη μεταφορά των μαθητών
pot av0civrpoat,επε δήσν.ΚΕ στο avopumvo ciboG
anivarn σ avrd to Edaag eστατσηκύν στοχείον για τη
oolapgré