Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΣΤΙΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
'Η «επανάσταση»
Κνοιάκου
Σοφίας και τών τριών θυγατέρων αυτής
Επίθεσις Μητσοτάκη
σέ δανειστές-ΗΠΑ
Spba άπό τίς θέσεις Τους μέσα στό Βελλίδειο
συνεδριακό κέντρο γιά va χείροκροτήοουν τόν
γιά τήν θέση Του Ελαβε γιά τό Σκοπιανό. 'H
διαπραγμάτευση άρχίζει άπό την άρχη" fixnoe
ώς-μουοκή στά αύτιά τους ot σημείο nou δέν
Ανοημα σέ Κεντροαριστερά-Παράθυρο για συναίνεση γιά Σύνταγμα καί μέτρα
Εχαν τόση άνάγκη νά άκούοουν άπό τά χείλη
τους ότι "Οι γνήσιου πατριώτες
στοτές γιά τίς
αταατροφικ
κοί προφανώς δχι ερός τό louvia, προσ68gos, Βά δο0cI γιά
στην κυβέρνησή μας. Αλλά mηαρέστη στην όμιλία Κυριάκου. Νομίζω Πώς άν
Μητσοτάκης άπό τήν ΔΕΘ.
poolatti;τού κόμματός του θά
-τό βασικό πρόβλημα-bnndaj
τής ΝΔ (ά δειτε μιά σημαντι
στό σημειο αύτό ή τελική Υεύση της θα ήταν
στώτές δχι μόνο δέν πιστεύ.
ria της φετινής όμυλίας Μητσοτάκη δέν ήταν τά
ος δο κ
4xauvdAAase. Eledag
το κόμμα to chi
tive;KeBep teep. Tocentpοτήνώρυ τού βάλλεται rospaάρχή. Χαρακτήρισε
Τελ βερ e ee.ore θε
r ωτοtociumou riv ρατού [email protected] χαρακτηρησμό toe
μενο ήταν-dnooo μάλιστα γι
Την κριτική no
νος και ηώς Bd συγκρουστεί μέ τούς συμμαχους
Σημαντικό βήμα
στην Ναυτική Εκπαιδευση
Εμπνευστήςτού πρώτου ίδιοοτικού λυκείου ό Π. Τσάκος
ΠΕΝΝΙΕΣ
Το σαφάρι τής Δύσης
EeEPrA
Kadedamnp plom v
Adlaadt omotnow
ε στούς c1κοσι πρό.
της Χιου, é τά φώτα tob Τσε.
κατά συνεί ηση. Προηγουμένως
μέτόκουτάλι και αένμάΟΕνΕτό
είχε ταχ9ct δημόσια υπέρ της ένταξης
ΤΟ και στην ΕΕ, μηήν όποια συνδέεται dueon
Συμφωνα ταν Πρεστών. Εν τώ μεταξύ στις 7/9
éru pam ιδρυτικά στελέχη τοο 8MPO κάλεσαν
τής Ψηφιακής δικτατορίας
Αναστολή τού ΦΠΑ
δηλωση τους τονίζουν: «Εχουμε πλήρη ouveicurtopia όμιλα16.lapaniv og loropux ός Γυουβάλ
Nag Xapopt στό νάοβιβλίο το μέ τίτλο 21 μα
Μητσοτάκης άκό τό βήμα της ΔΕΘ Στίς δεσμεοστις tou mooira oras στόν nEpupumo φόρα
ump airro
ρας μος άπό Τήνουτη ήμέρα της άνεξαρτησίας
της ηταν nevraEn στήν ΕΕ και το
χικά τ
Σκόπια μΟΑϊ τήν περασμένη Κυρυακή.
piv, [email protected] ρομπότ.
Τόσο ξύλο έφαγες και μυαλό δέν
\ odrek yuedre )aypo