Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΣΤΙΑ
ΗΜΕΡΗΣΊΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
1100σευχηθείτε!
Μετατήν"ΥΟυουν Νικητα μεναλου Φιλοθέου
Σελήνη fi ήμερών . Ανατολή ήλιου 7 07-Aung 7 33
Lieferro 15-Krelax,, 16
Αριθμ φύλ. 41 1 531Έτος 142ον
Τιμή 1,50 (μέ τήν προσφορά 4e)
Έγγυηθείτε τά σύνορα
Ο παλαος μου φίλος, στέλεχος Της
άπό τά πετρινα χρόνια της εποχής
στην Θράκη αι στο Αιγαιο»
Η παρέμβασις της «Εστίας» στην ΔΕΘ για τις έλληνοαμερικανικές σχέσεις
ΤΙΟμός λοιπόν. Αλλά άν 0 έλουμε, dyamtoi 0(ΠΟιοί κάνουν πως δεν άκοον, n ouppava Vupa
ηραχΒός έξεΒΟΒη μετά 12 όλάκληρα χρόνα
κατήγγειλε Τό ΠΑΣΟΚ. ΑΒυούθηοαναλοι. Καμμία
μα άνοοουση κόμματος. Καμμα δηλο ση βουToltoupibrt: OREum Πρόδιετίας éEe ό@n μύ
άκόμη δικαστική άπόφ aon-σταθμός. Γιά τό Ba6AOL Πρώην uroupyol, στελεχη της ΚΕΔ.pantobodno τάμνημον.L
nokia irouvem»
Στις στήλες της
οίες καί βεβαίως γιά τό ortbo drt σταθε panoi
Ελλάδα για την προα popa της
KOGEYY00ου. Ακούσατε κανέον βουλευτη η
nguinvirouped tn: ΝΔ vd κάνακάηοαδιυση
αμινοτης δμιλίας tof kopiis.cppK
Ποοσφυγικά
ΈΜΕΙΣΟΙ MAKIALINE2
Μετοπική σύγχρονους για το μεταναστευτικό
τηνανάλ.mwn inogamatlKTk; paλιο. ΜΕ Τήν ΠοΆνίολλοστεστό
λύ χρήσιμη σε rigtkbe, éororopaxoi ξενοδοxcia ornv Ahyurtto, dwa Kai έδώ.dtuv άκουγον
ΣΧΕΔΟΝ octo μηνες tpivato
γιατί φαίνεται or10 συνονόματος θα ήταν πολύ
Γιατί ου υς είχαν έλθει oiMaito
κή Ypopingivus 11 μ.montatή; για τήν ένερη°roonti oZu.pos&4duoc οτόση.stowi
unOué triv .lttAi, vo
ντες άηό τούς Φε.
I loos άπελευθέροουν
των πλειστηριασμών
Μάχη για το μέλλον
συμπαραστοση της κονής Υνώυης της "μη.
τέρας Πατρίδος" πρός αύτούς τούς αδελφούς
μας χειρότερη κόμητιχη είχαν oi χιλιάδες
| τής'ΕθνικήςΑσφαλιστικής | Ira
κά χρονια και τώρα μετρούνται στα δάχτυλα
Υπό έξαφάνιση;»
Ξανακούγεται ή λέξη «πατοιο)τισμός» στην
Ευρώ τη
maaar
Ελληνων μαχητών lyMe