Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική
Παρασκευή
Σεπτεμβρίου
Ετος 210
Αριθ. ΦύΑ: 6559
Τιμή: 1.00€
Βαλτετσίου 26 . Τ.Κ. 54453 . ΘΕΣ/ΝΙΚΗ . Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
κερδίζουν οι
Καμπάνεs για χιλιάδεs
επιχειρήσεις Που έχουν POS
αλλά δεν έχουν δηλώσει Επαγγελματικό Λογαριασμό
επαγγελμαμείωση των
εισφορών
ΤΟ υπουργείο Οικονο- νικό χρήμα και να
μικών με απόφαση της έχουν εγκαταστήσει
υφυπουργού Οικονομι. POS. Οι επιχειρήσεις
κών κ. Παπανάτσιου και επιτηδευματίες
ορίζει πρόστιμο ύψους υποχρεούνται να δη
1.000 ευρω σε όσες λύσουν έναν ή και πε
δεν ρισσότερους
έχουν υποβάλλει δή- επαγγελματικούς λο
λωση για τον Επαγγελ. γαριασμούς όπου μόνο
μεσω αυτων πραγμα.
επιχειρησεις
ματικό Λογαριασμό
Αμεση παραδοχή ότι
Ο νόμος Κατρουγκα.
λου λειτουργεί εδω
και δύο χρόνια ως μηχανισμος ημευσης
σης των Επαγγελματικών Λογαριασμών για
όσους έχουν εμπορική, επιχειρηματική ή
Η διαδικασία δήλω. τοποιούν συναλλαγές
με πελάτες ή προμηθευτές. Ο λογαρια
σμόςαυτός δεν είναι
ριασμού στο διαδι- Για την υποβολή δή
Σύμφωνα με την από. κτυακό τόπο της λυσης Επαγγελματι
κού Λογαριασμού στον
που στις υπόχρεες επιχει. διαδικτυακό τόπο της
ακατάσχετος
επαγγελματική ορα
στηριότητα είναι υπο.
ακόμη και του 70
φαση του ΥΠΟΙΚ οι με
επιβάλλεται
για ταβολές
τον ταοων χιλιάδων
συγκεκριμένες δρα, επέρχονται στους ρήσεις, διοικητικό rpo. AA.Δ.Ε, πέραν των
στηριότητες καιπερι. Enaγγελματικούς Λο- στιμο ύψους χίλια προθεσμιών επιβάλλε
γράφεται με κοινή γαριασμούς δηλωνον. (1000) ευρώ. Η μη υπο- ται στους Υπόχρεους
Υπουργική Απόφαση, ται εντός μηνός από βολή δήλωσης διορ- διοικητικό πρόστιμο
αυτοαπασχολουμέ
ουν εχεια στην 11
Τον Επαγγελματικό την ημερομηνία κατά θωσης
Τραπεζικό Λογαρ,ασμό την οποία εηλθε ημε. συμμόρφωση,
θα πρέπει να δηλώ- ταβολή. Για την πρώτη τους Υπόχρεους, στις Η εηχείρηση δηλώνει
σουν στο Taxisnet οι εφαρμογή οι ως άνω περιπτώσεις ar ενεργο- στην ηλεκτρονική
επιχειρήσεις και οι υπόχρεοι οφείλουν να ποίησης Επαγγελματι, εφαρμογή μητρώου
ελεύθεροι επαγγελμα- συμμορφωθούν εντός κου Λογαριασμού. Επαγγελματικών Τρα
τίες οι οποίοι είναι τριών (3) μηνών από νοείται ως μη δήλωση πεζικών Λογαριασμών
υποχρεωμενοι απο τον
νόμο να αποδέχονται Για τη μη δήλωση ριασμού και επιφέρει γελματικούς λογαρια
προς ύψους εκατό (100)
από ευρ
urogroup I
Νοεμβρίου
n αποφαση
για τιs
συντάξε!s
σημερα
Επαγγελματικού Λογα.
(ΕΤΑ)
τον/τους
επαγ.
| πληρωμές με ηλεκτροΕπαγγελματικού Λογα.
τοπρόστιμο 1,00 ευρω
συνέχεια στην 10
Πο1ous
φορολογικ°us
ελέγχ0us
επισπεύδει η ΑΑΔΕ
Han°φαση τηs Ανεξάρτητηs Apxns
θα τεθεί σε εφαρμογή
Η επερχόμενη μείωση
των συντάξεων από την
1η Ιανουαρίου, όταν και
νομοθετημένο
μέτρο αποτελεί μεγάλο
συνέχεια στην 2
Δημοσίων Εσόδων
Σελίδα 9