Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική
Πέμπτη
Σεπτεμβρίου
Ετος 210
Αριθ. ΦύΑ: 6558
Τιμή: 1.00€
Βαλτετσίου 26 . Τ.Κ. 54453 . ΘΕΣ/ΝΙΚΗ . Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
Σε δόσε1s
η μείωση
Μέσω κινητών το 25%
των ηλεκτρονικών αγορών
στην Ελλάδα
poponoxes
στ1s επιχειΤο 25% των ηλεκτρονικών αγορών στην Ελλάδα πραγματοποιείται
μέσω κινητών, συμ.
φωνα με έρευνα δια.
σ υ ν ο ρ ι α κ ω ν
καταναλωτών της PayPal & Ipos.
Συγκεκριμένα, ανά.
μεσα στις 31 χώρες
nou συμμετείχαν στην
έρευνα, περίπου το
55% των διαδικτυακών
καταναλωτών
δέχθηκε ότι πραγματοποιεί online αγορές από
ταση-αγγίζοντας πε
ρίπου το μισό του ου
νολικού όγκου αγορών
σε μερικές από τις
Χώρες με τον μεγαλύ
τερο πληθυσμό του
κόσμου, πχ. στην Κίνα
όπου το 53% των αγορών έλαβε χώρα μέσω
κινητού και tablet, στην
Ινδία (48%) ή τις ΗΠΑ
(45%)
Ανάμεσα στις χώρες
που συμμετείχαν στην
έρευνα, οι αγορές
μέσω κινητών, συσκευών
μια ανερχόμενη
Αλλάζει εκ β θρων
την πολιτική της η κυβέρνηση σε ό,τι
αφορά τη φορολογία
των επιχειρήσεων. Αν
και με βάση τα ψηφι.
σθέντα θα έπρεπε ο
φορολογικός συντελεστής να μειωθεί! ξένα ηλεκτρονικά κα.
εφάπαξ από το 29%
παρα.
Ρωσία, 73% στην Ελ.
λαδα, έως 76% στην
Τσεχία.
Παγκοσμίως, οι βασι
κές κατηγορίες διασυνοριακων αγορών
διαφέρουν
ελαφρώς
συνέχεια στην 111 Ταπλέον δημοφιλή τουλάχιστον το 32% ριακή δραστηριότητα σε ποσοστά. Ενώ τα
ταστήματα (e-shops).
αποτελούν
διασυνοπροϊόντα που αγορα. του συνολικού όγκου
τους, οι Έλληνες αγοείδη ένδυσης, υπόδη
Δυο στου
τα "είδη ένδυσης και
υπόδησης (68%), ενώ
ακολουθούν τα ηλε.
κτρονικά είδη ευρείας
κατανάλωσης (53%)
περισσότεροι κατανα.
λωτές εξακολουθούν
να αγοράζουν μέσω
του desktop ή του laptop, ειδικά στην Ανατοένδυσης, υπόδησης
και αξεσουάρ (69%),
ηλεκτρονικά είδη ευρείας κατανάλωσης,
υπολογιστές/tablets/Kir
ραμένουν στην πρώτη
θέση (68%), ακολου
θούνται από ηλεκτρο
νικά είδη ευρείας
κατανάλωσης, υπολοκαιταπαιχνιδια(53%),
λι η Ευρω n. or
νητα & περιφ ερειακές
γιστές tablets κινητά
σχεδιαζουν
ΠροσληΨε1S
το δ' τρίμηνο
Η πραγματοτοίηση αγορές μέσω επιτρα- συσκευές
(64%).
περιφερειακές
σκευές (53%), και τα
συαγορών μέσω φορη.
των συσκευών αποτεπέζιου υπολογιστη κυμαίνονται από 65% στη
καθώς και παιχνιδια
και είδη χόμπι (51%)
ουνέχεια στην 10
μέσω Taxis
μειώνουν
Ενθαρρυντικά οημα
δια σε συγκεκριμέ
νους τομεις της
οικονομίας διαπιστώ
νουν οι Ελληνες εργο
συμμετειχαν στην
για τις προθέ
συνέχεια στην 2
δότες
έρευνα συνέχεια σοΕΙ
στιs ΔΟΥ
Σελίδα 9