Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Σεπτεμβρίου
Βαλτετσίου 26 . Τ.Κ. 54453 . ΘΕΣ/ΝΙΚΗ . Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
Παγί6es
στηχωριστ, Επαναφορά ΦΜΑΠ το 2020 και μείωση
φορολογικια |
ΕΝΦΙΑ σε λαϊκές Περι0és το 2019
δηλώσε!s για
συ zuvous
Στους ιδιοκτήτες με
στρώματα»ράτημεσομεσαία και μεγάλη ακι.
νητη περιουσία επιθυμεί να μεταφέρει τα
βάρη η παρούσα κυβέρνηση με την επανα.
ρα του φόρου
Μεγάλης Ακίνητης Πε.
ριουσίας το 2020, υποσχόμενη από την άλλη
Οσον αφορα μεσοσταθμική μείωση του
ΕΝΦΙΑ κατά 30%, αυτή
θα γίνει σε βάθος διε
τίας και όπως ανέφερε
ο πρωθυπουργός, η
μείωση θα φθάσει το
50% σε βάθος διετίας
για τις χαμηλές περιπλευρά ελαφρύνσεις ουσίες
για τις λαϊκές συνοι.
χωριστές φορολογισεις εισοδή.
ματος θα μπορούν
ro άλλουν από το
2019 (εισοδήματα
2018) οι σύζυγοι με
απόφαση του2uuΣημειώνεται ότι το
μέτρο ψηφίστηκε το
περυσινό έτος ως αντισταθμισμα για το"ua
λίδισμα
αφορολογήτου το πουργού, τα οποία
2020 στις 5.685 ευρώ.
Manana
κίες από το νέο έτος,
κι από τα παραδείγ- 102 ευρώ
Ωστόσο, ακόμα και
για τους ιδιοκτήτες
των περισσότερων
ματα που ετοίμασε το
επιτελείο του πρωθυ3. Σε σπίτι στον Εύο
σμο Θεσσαλονίκης
rou0 φορολογούμε
νος το 2018 πληρώνει
232 ευρώ, το 2019 θα
πληρώσει 162 ευρώ και
«φθηνών» περιοχών οι
ελαφρύνσεις . rou
έχουν ένα συγκεκριμένο όριο: αφορούν
ακίνητα με ΕΝΦΙΑ έως
εξήγγειλε θα είναι re.
ριορισμένες και δεν θα
ξεπερνούν τα 70 ευρώ
Οπως ανέ.
φερε ο πρωθυπουργός
Αλ. Τσίπρας το περα.
σμένο Σάββατο από το
βήμα της ΔΕΘ, «θα αλ.
θετηθεί «ταβάνι» στην
έκπτωση φόρου, η
οποία δεν ξεπερνά τα
70 ευρώ.
το 2020 116 ευρώ
Στη συνέχεια, φυΩστόσο, οι μειώσεις
εξανεμίζονται για με
γαλύτερες repu0υσίες
και συγκεκριμένα για
ιδιοκτήτες που πληρώ.
νουν ΕΝΦΙΑ πάνω από
233 ευρώ. Για παρά
δειγμα, για διαμέρισμα
που Φέτος επιβαρύνε
ται με φόρο 400 ευρώ.
αν είχε την πλήρη μεί
ωση του 30%, ο ιδιοκτήτης του θα
Συγκεκριμενα:
σικά, θα εκδίδονται το 2019.
και ξεχωριστά εκκα
1 . Σε σπίτι στο κερα.
τσίνι αξίας, 60.000
ευρώ ο φορολογούμενος πληρώνει ΕΝΦΙΑ
224 ευρώ. Το 2019 θα
πληρώσει 157 ευρώ. Το
2020 θα πληρώσει 112
Ειδικότερα
έχουν φέτος ΕΝΦΙΑ
έως 233 ευρώ θα τύ.
συνέχεια στην 11
λάξει και η δομή του
ασφαλι. Ιγια ηλελαφρύτερος
στικές
εισφορές της περιουσιας και όχι
χου 30% το 201 9 m vo
700 ευρωστουςΕΝΦΙΑ
φόρου ώστε να γίνει
πιο αναλογικός. Το δί.
σης 30% το 2019, ενώ
από εκεί και πάνω και
2020 υσεπληρώσει 112
233 ευρώαδιαμερομα
για τη λαϊκή κατοικία,
φόρος μεγάλης ακίνηχαράτσι για τα λαϊκά
2. Σε σπίτι στο Αιγα.
λεω που ο φορολογού.
μενος πληρώνει τώρα
203 ευρώ, το 2019 θα
700 ευρώ στους λογα
περισσότερο ριασμούς του ΕΝΦΙ
ενεργοποιείται ο «ΚΟφτυτό επ βεβαιώνεται
καλούν
Αυτό επιβεβ
το 2020 θα πληρώσει
συνέχεια στην 10
Ατσιόγλου:
και χωρίs ηλικιακέs-διακρίσε!s o veos
Σημαντικέαλιστικές εις
σφορές από την αρχή
του χρόνου αναμένεται
να νομοθετήσει η κυβέρνηση μετά τις εξαγγελίες του Αλέξη Τσίπρα
αυξημέν0s
γισμού των
για την κύρια σύνταξη
γιατην κύρια εισφορών κατωτατο μισθόs
συνέχεια στην 2