Πρωτοσέλιδο Αλλαγή:Recognized text:
ÁËËÁÃÇ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ÔÅÔÁÑÔÇ 12 ÓÅÐÔÅÌÂÑÉÏÕ 2018 - ÅÔÏÓ 44ï - ÁÑ. ÖÕËËÏÕ 10.618 - ÔÉÌÇ 1 EYÑÙ

ÊÉÍÇÔÏÐÏÉÇÓÇ ÊÁÈÇÃÇÔÙÍ
ÌÅ ÔÏ… ÐÑÙÔÏ ÊÏÕÄÏÕÍÉ
Ãéá ôïí áñéèìü ìáèçôþí áíÜ ôìÞìá êáé ôïõò ìüíéìïõò äéïñéóìïýò - Ïé åêðáéäåõôéêïß ôçò ÐÜôñáò, Ýäùóáí íÝï ñáíôåâïý ãéá
äõíáìéêÝò áíôéäñÜóåéò ôçí åñ÷üìåíç ÐÝìðôç, Ýîù áðü ôçí ÐåñéöåñåéáêÞò Äéåýèõíóçò Åêðáßäåõóçò ÄõôéêÞò ÅëëÜäáò
Κινητοποίηση, στη Διεύθυνση Περιφερειακής Εκπαίδευσης,
στην Πάτρα, πραγµατοποίησαν, χθες, στη 1 το µεσηµέρι, καθηγητές της περιοχής, για τον αριθµό µαθητών ανά τµήµα και τους
µόνιµους διορισµούς εκπαιδευτικών. Σε ανακοίνωση της ΕΛΜΕ
Αχαΐας αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι, «την ερχόµενη Πέµπτη,
13 Σεπτέµβρη και ώρα µια το µεσηµέρι, θα πραγµατοποιηθεί κινητοποίηση έξω από την Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας, επί της Ακτής Δυµαίων…». Έστειλαν, δε,

σαφές µήνυµα προς το Υπουργείο Παιδείας, τονίζοντας: «Κάτω
τα χέρια από τα µαθητικά δικαιώµατα: Έγκριση όλων των τµηµάτων τώρα! 20 µαθητές στο τµήµα! Οι εκπαιδευτικοί δεν είναι
πιόνια: Μόνιµοι διορισµοί τώρα». Πέραν τούτων, χθες, ο υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, Κώστας Γαβρόγλου,
εξήγγειλε -από το 1ο ΕΠΑΛ Αγ. Αναργύρων, όπου βρέθηκε για
τον καθιερωµένο αγιασµό και την έναρξη της νέας σχολικής
χρονιάς-, πως «του χρόνου τα µαθήµατα θα ξεκινούν από τις

ÁÐÅÉËÏÕÍ ÌÅ ÄÕÍÁÌÉÊÅÓ ÊÉÍÇÔÏÐÏÉÇÓÅÉÓ
ÏÉ ÅÑÃÁÆÏÌÅÍÏÉ ÓÔÏ «ÂÏÇÈÅÉÁ ÓÔÏ ÓÐÉÔÉ»
ÓÅË. 4

ÅÍÁÓ 14×ÑÏÍÏÓ Ï ÔÅÔÁÑÔÏÓ ÄÑÁÓÔÇÓ ÔÇÓ
ËÇÓÔÅÉÁÓ ÓÅ ÇËÉÊÉÙÌÅÍÏ ÓÔÏÍ ÐÕÑÃÏ

ÓÅË. 5

ÊÁËÁÂÑÕÔÁ: ÅÃÊÑÉÈÇÊÁÍ 500.000 ÅÕÑÙ
ÃÉÁ ÌÇ×ÁÍÇÌÁÔÁ ÊÁÉ ÐÁÉÄÉÊÅÓ ×ÁÑÅÓ
ÓÅË. 3

ÅÎÅÔÁÓÅÉÓ ÏÄÇÃÇÓÇÓ ÅÊ ÍÅÏÕ ÃÉÁ
ÏËÏÕÓ ÏÓÏÉ ÅÉÍÁÉ 74 ×ÑÏÍÙÍ ÊÁÉ ÁÍÙ…
ÓÅË. 7

Ðñüëçøç, Ðáèïëïãßá êáé ×åéñïõñãéêÞ Ìáóôïý,
Âéïøßåò & ÐáñáêåíôÞóåéò ìå Åðåìâáôéêü ÕðÝñç÷ï
ÓáôùâñéÜíäïõ 63-65 & Êïñßíèïõ, ÐÜôñá Ô. 6974 817.140, 2610-279239
[email protected] - www.frontidamastou.gr

09:00, «για να κοιµόµαστε λίγο παραπάνω». «Ο βασικός λόγος
της παρουσίας µου εδώ είναι για να εκφράσω την έµφαση που
δίνουµε και θα δώσουµε στα ΕΠΑΛ ως κυβέρνηση και ως υπουργείο» είπε ο κ. Γαβρόγλου και πρόσθεσε, απευθυνόµενος στους
µαθητές: «Έχει σηµασία να κερδίσετε την κοινωνία, να πάψει να
πιστεύει ότι στα ΕΠΑΛ πάνε τα παιδιά που δεν τα καταφέρνουν
στο σχολείο. Αυτό τελείωσε. Στα ΕΠΑΛ πάνε τα παιδιά που επέλεξαν να πάνε στα ΕΠΑΛ».
ÓÅË. 5

ÃÍÙÑÉÆÅ ÔÏ ÄÏËÏÖÏÍÏ ÔÏÕ Ï ÖÁÑÌÁÊÏÐÏÉÏÓ
ÔÏÕ ÏÐÏÉÏÕ ÔÏ ÐÁÉÄÉ ÓÐÏÕÄÁÆÅÉ ÓÔÇÍ ÐÁÔÑÁ…
Ôï êßíçôñï
ôïõ óôõãåñïý
åãêëÞìáôïò åßíáé
ðñïóùðéêÝò êáé
ïéêïíïìéêÝò
äéáöïñÝò, ðïõ
åíäå÷ïìÝíùò
åß÷å ôï èýìá ìå
óõãêåêñéìÝíá
ðñüóùðá.
ÓÅË. 2