Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Εξαρση της απάτης στο υγραέριο κίνησης
S>> T
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Οικονομικών και Επιχειρηματικών Ειδήσεων . Προμηθειών και Δημοπρασιών
ΑΘΗΝΑ : Email: [email protected]
ή Email: [email protected]
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:[email protected]
ΕΤΟΣ 220-Τιμή Περ.:0,50 E
A.Φ. 5305 Παρασκευή 07.09.2018
ή Email: [email protected]
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-Εγνατία 64 : Τηλ. 2310-240652 Fax: 2310 242778
Κατατέθηκε
το νεο οχεοιο
νομου για τα
υδατοδρόμια
ΑΘΗΝΑ-Πλομονοίας (Γλάδστωνος 5) :
Τηλ :210-3304587 FAX :210-3304605
Υπ. Εργασίας.
Αντικοινωνικό το σχέδιο Μήτσοτακη για το ασφαλίστιχο
Μανιφέστο νεοφιλελευθερισμού η πρόταση
Μητσοτάκη για ασφαλιστικό
ηκε από το 1
νομοθετική ρύθμιση για τα
υδατοδρόμια
ια που εκχοια περισσότε°ο από
ρετικές χυβερνήσεις), όπως
αναφέρεται χαι στη σχετική
του ΕΝΦΙΑ ζητά η ΠΟΜΙΔΑ
αδειοδότησης για την ίδου
λευση αεροδρομίων επί υδάτινων ε
ομίων) με την περιγραφή
συγκεκριμένης διαδικασίας
τεχνικού φριση αιτησης και
ενοφος.
Στο επομενο τριμηνο 01
οεσμευτικες προσφορές
, η παρουσίαση των υποχρεώσεων του
δρομίου, οι απαγορεύσεις
χαι περιοοισμοι που ισχυουν
οχής μεταφορικού έργου, οι
διαδικασίες ελέγχου και
επιθεώρησης των νο
ομίων, καθώς και οι συγκε
XQ1μένοι κανόνα
ισχύουν για την αποπροσθα- Ι
Επίσκεψη στη Χίο
ποίησε σήμερά ο Εκτελεστικός
Ποοεδοος του ΤΑΙΠΕΔ %, Άρης
Ξενάος (Τουτο), συνοδευόμενος
από στελέχη του Το μείον. Στο
πλαίσιο της επίσκε ms, ο κ.
Ξενοφος είχε ενημεατική συνάντηση με τον οημαΟχο
Μανο η Βου ονουκαι τον τ oeδο του Δημοτικού Λιμενικού «Το Ταμείο, στο πλαίσιο της νεας
Ταμείου κ. Αντίνη Kéqm, ενόψει στρατηγικης τοοσέγγισης που
της αξιοποίησης της μαρίνας Χίου εφαρμό ει για την αξιοποίηση της
nou μετά την πρόσ4cm ολοκλήρ)-δημόσιας περιουσίας, δίνει
ση μίας σει
την περαιτέρω ανάπτυξή της.
Προσ ατα εκδόθηκε το Προεδρ.
ικό Διάταγμα έγκρισης του γενιnou σχεδιασυου της μαρινος Χιου,
ποαγματοπου διε άγεται από το ΤΑΙΠΕΔ
για τη μακροχρόνια παραχάοηση
της μουυνας Χίου, αυτός ΕΧει εισε.
λθει στη Β' Φάση, με στόχο την
υποβολή δεσμευτικών προσροούν
Στο ίδιο σχέδιο νόμου έχουν
τους επενδι
ει και ουα
-που,
«Η ετήσια καταλήστευση τον ιδιοκτητών ακίνητων μέσω του
ψευδεπιγρα4ου Ενιαιου Φοοου Ιδιοκτησιας Anivr τον
ΕΝΦΙΑ, ο οποίος είναι διπλός για όσους έχουν κάτι παρά
πάνω από μια μεσαία κατοικία, και ο οποίος μετέτρεψε την
ιδιοτική ακίνητη περιουσία από δικαίωμα σε ασήκωτο
υ τριμήνου
αΓΟρουν τις αστικές χου υπεράστικές συγκοινωνίες, τις
διαδικασίες επιλογής των
σχημάτων που θα τις
παρέχουν καθώς και τον
τ οπο λειτουργίας τους, με
βάση κοινοτικές οδηγίες.
Ortxumo equluo on ενοφος,
ιδιαίτερη σημασια στην αρμονική
συνύπαρξη χαι αλληλεπιδ0αση
της πόλης χαι των χατοϊκων με τον
κάθε λιμένα, με στόχο την τουρίστικη αναπτυξη χαι την παο η
αρος πρεπει να παρει τελος», τονίζει η ΠΟΜΙΔΑ ενοψει
τον εξαγγελιών Τσίπρα στη ΔΕΘ
π οπο ουμων για
Στην ανα ο νωση που εξέδωσε
ογιοής & αναπτυξιάχής ΠΟΟΟ
πτικής, η ΠΟΜΙΔΑ, που διαθέτει εμπειρία πολλών δεκαετιών
στο θέμα, σας προτει
υοθέτηση των εξής ε4υχτάν και
απόλυτα επιβεβλημένων μέτρlno υψηλής ποιότητας υπηρεσιων σημειο νει
συνολικό συντονισμό της διαδικασίας
«ενου!Ει φορολοπλαίσιο για την ανάπτυξη και τον
Παράλληλα, α4ου χου εται τις
ανάγκες τον τοπικών χουνονιόν
και τον qopéen, ανο τουοντας
τα δίχαια αιτήματα που αοροουν
αδειοδότησης,
ΕΧσ17 χρονισμό της. Στόχος είναι η
μαρίνα Χίου, αφενός, να αντατοκοινεται στα συγχρονα
γιχών εξαγγελιών σας στην επεΟΧόμενη ΔΕΘ που θα αφορ
και τον ΕΝΦΙΑ, και ενοφει του
ότι η πλήρης κατάργησή του
διαπίστωσε κατά τη διαδι
κασία εξέτασης
Οίσταται ως δημοσιονομι
oueva JT00M ιατα στο
ισχύον νομοθετικό π αισιο
τα οποία οδηγούν σε σημανTix
την τελική αδειοδότηση των
θαλασσιου του υσιου στη χαου
ncu a pETEQou, να αποτελεσει ενα
χεοοιον λιμένιχών ζωνών, οι
οποίες δεν χοσιοποιουν αι για
τη λιμενικη δραστηριοτητα»
αδυνατη για την αποκατασταση
στοιχειώδους φορολογικής
ανάπτυξη του τομέα του
χώρο αναψυχής για τους χατοίκο-