Πρωτοσέλιδο Ημερήσια Τοπική:Recognized text:
Κάθε μέρα στα περίπτερα της Θεσσαλονίκης
Σήμερα
Σχολικά bazaars από «Το Χαμόγελο του
Παιδιού» στη Θεσσαλονίκη
ΜΕ ΧΑΜΟΓΕΛΟ
ΣΕΛΙΔΕΣ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΤΟΠΙΚΗ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
[email protected] ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΤΟΠΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΊΔΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΊΚΗΣ
Θεσσαλονίκη
EATAJ κωδικός 8711
Ετος: 6ο-Εγνατία 64-Τηλ. 2310 240 652 . FAX: 2310 242 778 T.Φ.: 1 E-Αρ.Φύλλου: 1331 Πέμπτη 6 Σεπτεμβρίου 2018
Χιλιάδες ευρώ
για έργα σε σχολεία
της δυτικής
Θεσσαλονίκης
Οι κολυμβητικοί ανώνε
Thermaikos Open Water
νια έκτη συνε
στο Δήμο Θε
HAED,φουλάρει.
Νέες τεχνολογίες
και σεμιναρια
τεχνητής
οημοσύνης από
την Microsoft
στην 83η ΔΕΘ
τά ξενοδοχεία Της Θεσσαλονίκης
S>>> 6
Δευτερη η
Θεσσαλονίκη σε τροχονομικές παραβάσεις
H Tax way παρουσιάζει το «ταξί Του μέλλοντος» στη 83η ΔΕΘ
Που θα βρείτε
την Εφημερίδα
παίνουν "έξυπνοι"
μετρητές της ΔΕΗ
σε σπιΤια
στη Θεσσαλονίκη,
Αθήνα, Ξάνθη
Ο Συνεταιρισμός Ραδιοταξί ! Στο περίπτερο της .Taxway"! αναδρομή στο παρελθόν και
Taxiway" θα συμμετάσχει | θα παρουσιαστεί το "ταξί του| τη λειτουργία των ταξί δεκα
από τις 8 έως τις 16 Σεπτεμ- 1 μέλλοντος", ένα ηλεκτρικό | ετίες πριν
βρίου 2018, στην 83η Διεθνή | όχημα Nissan Leaf, με όλες τις | Επίσης τις ημέρες της διοργα
Έκθεση Θεσσαλονίκης σε ειδι- σύγχρονες υπηρεσίες ραδιο-Ι νωσης, θα πραγματοποιηθούν
κά διαμορφωμένο εξωτερικό ταξί, τη νέα τεχνολογία και 1 εκδηλώσεις, σεμινάρια και
χώρο, στον κεντρικό άξονα! σύστημα προβολής των τουρι-1 επίδειξη νέων τεχνολογικών
μπροστά από το Περίπτερο 1 στικών σημείων της πόλης! συστημάτων για τα ταξί
Η «ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΤΟΠΙΚΗ»
διανέμεται καθημερινά στα
περίπτερα της Θεσσαλονίκης από το
Πρακτορείο «ΑΡΓΟΣ».
Στους συνδρομητές απο
στέλλεται τόσο από τα
ΕΛΤΑ όσο και με διανο
μείς.
Για εγγραφή συνδρομητών:
Τηλ.2310-240652
στους επιβάτες, μέσα από μια