Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική Ι
Σεπτεμβρίου
Αριθ. ΦύΑ: 6552
Βαλτετσίου 26 . Τ.Κ. 54453 . ΘΕΣ/ΝΙΚΗ . Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
Τιμή: 1.00€
SOS από
ΠΟ MarR
| Πρωταθλήτρια στουs φόρουs η Ελλάδα
μεταξύ των χωρών του ΟΟΣΑ
Μειώστε τον
ΕΝΦΙΑ,
GKEECE CRISR
Μείωση της φορολο- φόρου επιχειρήσεων
γίας των επιχειρή. στις χώρες του ΟΟΣΑ
σεων, ελάφρυνση των έχει πέσει από το
φορολογικών βαρών 32.5% το 2000 στο
έχουμε δημοσιονομικο
Βατερηω
για.^ τους,ο
εργαζόμε.
23,9% το 2018. Ανάλο
νους. σταθερ°ΠΟίηση
των συντελεστών του
ΦΠΑ. Αυτή είναι η τάση
που καταγράφει ο
ΟΟΣΑ για τα μέλη του,
Όχι όμως, για όλα και
γες κινήσεις και στη
φορολογία των φυσι
προσωπων
Ωστόσο η Ελλ δα δεν
συμπεριλαμβάνεται σε
αυτές τις χώρες. Το
ουρα όχι για την Ελ.
αντίθετο
Σύμφωνα με την Εκθεση, στην Ελλάδα κα
αύξηση
ο οργανισμός στην
Εκθεση «Tax Policy Reforms 2018» καταγραταγράφηκε
μεγαλύτερη
7,4 ποσοστιαίες μονάδες. Για την ιστορία,
υπηρεσιών
κόντρα, επίσης, στη
σημαντικές φόρων ως ποσοστό στον αντίποδα, η μεγα- γενικότερη τάση μεί.
φορολογικές εξελίξεις
του ΑΕΠ. σχεδόν κατά
λύτερη μείωση κατα.
Ιρλανδία (από το 30,4%
ωσης τ
κών βαρών στην
εργασία, στην Ελλάδα
για τους γνωστούς λογους- καταγράφεται
αύξηση αυτών των επι
βαρύνσεων (είτε με τη
μορφή του φόρου ει
σοδήματος είτε με τη
νοιχτη, επιστολη σε χώρες όπως η Αρ. 3 ποσοστιαίες μονά- γράφηκ
στους πολιτικους αρ.Ιγεντινή, η Γαλλία, η
Χηγους για τον! Λετονία, οι ΗΠΑ, με 2016, ως αποτέλεσμα στο 23%)
δες-μεταξύ 2015 και
ΦΑ, τον φορο-ι οAlad ' . Οπως τον χαρα.!
κτηρίζει, έστειλε η
στόχευση στην ενί.
σχυση
σεων και της
κοινωνικής δικαιοσύνης. Μεταξύ αυτών
των Φόρων που επι.
βλήθηκαν σε εισοδήματα και κατανάλωση,
λόγω της υποχρέωσης
δημοσιονομικής προΔεν μπορεί, δε, να πει
πως στην ίδια διετία, η
μεγαλύτερη μείωση δητων
επενδυκανείς ότιείναι θετικ
συνέχεια στην 11
Ελλάδα είχε και τη
ωνει τη λάσημσημης
βλημα
ειναι οοτι ρ η
μων pr εισφορωναλιστο
ώνει την τάση μείωσης βλημα είναι ότι η προκειμένου να πετύ- κών εισφορών). Το
των φορολογικών Ελλάδα διατηρεί αυτά χει τους δημοσιονομι. μόνο raρήγορο είναι
βαρών στις επιχειρή. τα θλιβερά πρωτεία κούς της στόχους. ότι παρέα με την Ελ.
σεις, ακόμα και σε ακόμα κι αν το έτος καθώς αυτή η μείωση λάδα ανάλογες επιβα
χώρες που παραδο- αναφοράς είναι το δεν φαίνεται να έγινε ρ ύ ν σ ε ι ς
σιακά εχουν υψηλούς 2007, καθώς στο διά- ορθολογικά, με anote- καταγράφονται στη
συντελεστές. Το απο- στημα 2007-2016 οι λεσμα την επιδείνωση Τσεχία, στη Λετονία
τέλεσμα είναι ότι ο
μέσος συντελεστής ΑΕΠ αυξήθηκαν κατά ρεχόμενων δημόσια
προκειμενου να πετυτριών ταχυτητων για
ένστολ US,
Πανεπιστημιακ0us,
φόροι ως ποσοστό του
της Ποιότητας των πα.
στην Ιρλανδία, στη
συνέχεια στην 10
γιατρού s
Βουλιάζει
| | στην ανεργια
την πληρωμή των
αναδρομικών σε χιλια.
δες ένστολους, για
τρους
πανεπιστημιακούς θα
ανακοίνωσει ο πρωθυπουργός στη Διεθνή
η Βόρεια
Ελλάδα
Kpau n anowu)ons ano τα Εργατικά Κέντρα
Σελίδα 9
συνέχεια στην 2