Πρωτοσέλιδο Αλλαγή:Recognized text:
ÁËËÁÃÇ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ÐÅÌÐÔÇ 6 ÓÅÐÔÅÌÂÑÉÏÕ 2018 - ÅÔÏÓ 44ï - ÁÑ. ÖÕËËÏÕ 10.614 - ÔÉÌÇ 1 EYÑÙ

ÌÁ×ÁÉÑÙÈÇÊÅ ÔÑÏÖÉÌÏÓ
ÓÔÏ ÊÙÍÓÔÁÍÔÏÐÏÕËÅÉÏ!
Ìå ðáñÝìâáóç åñãáæïìÝíùí ôïõ Åõãçñåßïõ áðïöåý÷èçóáí ôá ÷åéñüôåñá - Èýôçò 64÷ñïíïò êáé èýìá
óõíïìÞëéêïò ôïõ - Áðïìáêñýíèçêå áðü ôï ºäñõìá ï äñÜóôçò, åêêñåìåß ç åêäßêáóç ôçò õðüèåóçò
Ενα απίστευτο περιστατικό σηµειώθηκε, στα τέλη Αυγούστου, στο Κωνσταντοπούλειο Ευγηρείο στην Πάτρα.
Σύµφωνα µε όσα είπε το µέλος του Δ.Σ. του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Πάτρας, Βασίλης Παπασηµακόπουλος,
λόγω της έλλειψης προσωπικού στο ίδρυµα, που έχει ως
αποτέλεσµα την πληµµελή επίβλεψη των τροφίµων, µέχρι
και µαχαιρώµατα µεταξύ τροφίµων έχουν σηµειωθεί.
Μάλιστα, για χθες, είχε προγραµµατιστεί η εκδίκαση της

υπόθεσης, η οποία αναβλήθηκε για δεύτερη φορά. Αξίζει να
αναφέρουµε πως µε παρέµβαση εργαζοµένων του Κωνσταντοπούλειου, δεν συνέβησαν τα χειρότερα κατά τη διάρκεια
του θερµού επεισοδίου στο Ευγηρείο.
Το περιστατικό σύµφωνα µε τη διοίκηση ήταν µεµονωµένο και αφορούσε σε προσωπική αντιπαράθεση δύο ατόµων.
Το ευγηρείο φυλάσσεται επαρκώς σύµφωνα µε τον διευ-

ÓÔÏ ÍÅÏ ÊÏËÕÌÂÇÔÇÑÉÏ
ÔÏÕ ÁÉÃÉÏÕ Ï ÂÁÓÉËÅÉÁÄÇÓ
Το νέο κολυµβητήριο του
Αιγίου επισκέφθηκε ο υφυπουργός Αθλητισµού, Γιώργος
Βασιλειάδης, µε αφορµή την
παρουσία του στην αχαϊκή πόλη,
για την προώθηση των Μεσογειακών Παράκτιων του 2019.
Ο υφυπουργός Αθλητισµού συνοδευόµενος από τον Θανάση
Παναγόπουλο, επιθεώρησε τις
εγκαταστάσεις και ζήτησε να
µελετηθεί το ενδεχόµενο διεξαγωγής κάποιου event στο χώρο,
στη διάρκεια των Μεσογειακών
Παράκτιων Αγώνων.

Ðñüëçøç, Ðáèïëïãßá êáé ×åéñïõñãéêÞ Ìáóôïý,
Âéïøßåò & ÐáñáêåíôÞóåéò ìå Åðåìâáôéêü ÕðÝñç÷ï
ÓáôùâñéÜíäïõ 63-65 & Êïñßíèïõ, ÐÜôñá Ô. 6974 817.140, 2610-279239
[email protected] - www.frontidamastou.gr

θυντή του, ενώ υπάρχει και κλειστό κύκλωµα τηλεόρασης
στους κοινόχρηστους χώρους.
Ο 64χρονος άνδρας που επιτέθηκε µε µαχαίρι σε συνοµήλικο του, τραυµατίζοντάς τον σε διάφορα σηµεία του σώµατος, αποµακρύνθηκε από το Ευγηρείο, µε τη συνδροµή
της ασφάλειας του χώρου, ωστόσο ακόµη και σήµερα εξακολουθεί να περιφέρεται στους εξωτερικούς χώρους του,
προφανώς µετανιωµένος για την πράξη του.

ÁÖÇÓÅ ÔÏ ÄÇÌÉÏÕÑÃÉÊÏ ÔÇÓ ÁÐÏÔÕÐÙÌÁ
ÓÔÏ ÈÅÓÌÏ ÔÏÕ ÐÁÔÑÉÍÏÕ ÊÁÑÍÁÂÁËÉÏÕ
Åöõãå áðü ôç æùÞ, ôï
âñÜäõ ôçò Ôñßôçò, ç
ÐáôñéíÞ äéêçãüñïò
êáé áðü ôá ðéï
éóôïñéêÜ ðñüóùðá
ôïõ Ðáôñéíïý
Êáñíáâáëéïý, Íôïýëç
Äçìçôñïðïýëïõ.
ÓõëëõðçôÞñéá
áðü ôï ÄÞìï êáé
ðëÞèïò Ðáôñéíþí.
ÓÅË.5