Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΣΤΙΑ.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Αυτοδιοικητικές
πέριπλοκές
Σελήνη 26 ήμερών ! Ανατολή ήλίου 6.58-Δύσις 7.49.
ΕΕΣ τό μεσημέρι Αμαρουσίου κα Προεδρ
Νεα αποοοητά
για τον 000 «Μακεδόνας
lklLeaks
24/7. Τον Δήμαρχο
Πρόεδρο
ωματικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρο της ΝΔ
υποψηφιότητά του για τ
ειάρχη Αττικής. Για οση αξία έχει ή γνώμη μου,
Καραμανλής
Ντόρα:
Ποτέ ύπογραφη σε συμφωνία για άναγνωριση Μακεδόνων»
TO) ΠΡΑΓΜΑ είναι έζό θαλ
μο: Κάθε φορά πού οί Σκοπια
νοι άντιμετώπιζουν πρόβλημα.
ων. Τότε για λογαριασμό τού
Πρωθυπουργου Γκρούεφκσι,
πασα» πρόςτόν δοκιμα
ματικα αυτό πού ή σημερινη κυβέρνησις εδέχθη: την άναγνοριση μακεδονικήςγλοσσης και
τερικών ειχε ζητησει έξ άλλου
τήν συνδρομή τής Οράσιγκτον
γιά νά κατεβάσει τους προκλητικη
μενο Σκοπιανό Πρωθυπουργό
φράσις του, πας τό περιεχόμενο του τηλεγραφήματος τον
είναι ένας άκόμη λόγος
Σκοπιανοί να ψηφίσουν ύπέρ
τής συμφωνίας τον Πρεσπών»
έξέχον στέλεχος της
τουςτά άνεξάρτητα Wikileaks.
29,1ουλίου τηλεγράφημα τής
όσιους έκβιασμούς δεν έχουν μέλλον. Ηαντίατευτεί κανείς τό
πολιτικό του μέλλον στην πλάτη της παράταξης
οπως και τού Κώστα Μπακογιάννη, είναι, νομί
Συμφώνως πρός τηλεγρατέδένθά πογράψει συμφωνία
ναπριν άπό την έξέταση τής
Σκόπια, στο οποίο αποκαλύσβείας τών Αθηνών τής !
εμβρίου 2008, ό πρέσμυς
και πώς δυόμισυ έκατομμύρια
Έλληνες δέν θα καταλάβαιναν
δουλειά τους κάνουν. Αλλά άν
καλύτ
καταδείξουμε πώς ή κεντροδεΜπακογιάννη γιά να της ζητή.
Αμαρουσίου στον οπο ο
λλαξε κυριολεκτικά
άλλά τέτοιου είδους πρακτικές δέν πρέπει
τηλεγραφημάτων τήςάμερικα
νικής πρεσβείας στήνΆθήνατά
ύπτναύστηρη προϋπόθεση
να έπιδοκιμάζονται ούτε από τούς πολίτες ούτε
βεβαίως από τις ήγεσίες. Γιά να είμαι, ωστόσο,
ειλικρινής, έπειδή ο τρόπος που κινείται ο κ. Πα|
μολωσε πώς κό Πρωθυπουργός
σβεως τών ΗΠΑ στήν. Αθήνα
λειτούργησε πριν και πάνω από
τοϋ Ζάεφ, ό όποίος άπευθύνεαι στους σκληρους ψηφοφοπαραβάλουμε μέ τό μόλις διαρ.
ρευσαν τηλεγράφημα τής πρέπιον του δικαιοδοτικού Οργάνου
τα γραφής στό παρελθ
συγκρί,
γραμμές". Πρώτον 5τήΕλλά
νουμε τα τηλεγραφήματα τής
πρέσβειραςΤζ
δα δεν
μάζονται "Μακεδόνες"Οι γεί,
ά δεχθεί ποτέ νι ovo.
νίδικώς στό σκέλος
τού βέτο. Ή απόπειρα δημιο upγίας ατμόσφαιρας επέτυχε με.
σβειρας των ΗΠΑ στα Σκόπια
Μιλοβάνο
τον «
ρους του VMRO και υποστητς που
ρίζει πώς έπέτυχε ακριβώς
κρούεφσα(όποιος τόν κατηγορεϊγιά
ειοδοσία). Μπορεί, λοιπόν,
τάνέας έσοδειας Wikileaks νά
γιναν άντικείμενο πολιτικής
ντιδικίας μεταξύ ΜητσοτάΕλλάδα θέλει μια ισχυρή προεροπη σε οιαδηποτε άπόφαση
γραφήματα τοϋ πρέσβεως τών
ΗΠΑ στην Αθήνα Σπέκχαρντ
τα όποία δ
(και άξιολογοϋνται ώς «νέα»
για πρώτη φορά.)Από τήνάντιπαραβολή τουςπροκύπτει πως ό
όρεπορτάζ έκρυβε έκπλήξεις. Αρχική άπόριο κατεδίκασε μέντήν,Ελλάδα
για παραβίαση της, Ενδιάμεση
λασσα και ή έθνικότης θά
άλλα αύτό θα μπορούσε να γίνει
θα ζητάάπό τις άλλεςχώρες να
χρησιμοποιο ν τό συμφωνηθέν
ονομα στις διμερείς τους σχε
λει δέ τι να πράξειμελλοντικώς
δεχόμενο ομως απομακρυνε
ται πλέον μετά άπό ένα προσωπικό κώλυμα τοο
ε στά τέλη Αυγούστου
1ο θέμα
ραρτημα σε ψήφισμα τού Σ'
Χθες, έπτά ολόκληρα χρονια μετά, τα Wikileaks έδρασαν και πάλι υπέρ των Σκοπι
νάστρίμωξαν τήν Κυβέρνηση, στήν πραγματικότητα ομως
άπετέλεσαν μια ωραιότατη δυΚαραμανλής και ή τότε υπουργός,Εξωτερικών Ντόρα Μπα
κογιάννη άπερρναν κατηγορηεναμηνη μαάπό τις ΗΠΑ
τι το
κυβερνηση».Ήπουργός'E
Αχαο ιστία
σέ «είεογέτη»".
eH έλληνική Σημαία ξανά
στην προκυμαία της Σμύονης
5% μείωσις εισφορών
| από τον Μητσοτάκη
αι ατομικος «κουμπαράς»
τήν μείωση των κυρίων άσφαλιστικών εισφορών
μπαρών εν είδει επικουρικής συντάξεως εξήγγειλε
ΠΑΝΩ από τα τελετουργικά και τήν
πλωματική πεπατημένη υπάρχει ή σηπου είχαν άνάλογα μέ μας προβλήματα, μοιρά
ύτερες περισσότερ
για. Ή χθεσινή ήμέρα σήμανε το έπιστέ
κτα αισθήματα ή αναζήτηση χρησίμων διδαγμά
ας. Όμως ασφαλώς δέ στερείται σχετικής έξωτικής γοητείας. 'Υπήρξε τόσο ταραχώδης ώστε
ρασκευόπουλου, καθώς οι φυλακές εχουν γίνει «πε
ριστρεφόμενη πόρτα» για βαρυποινίτες. Θά έπαναφέρει τις φυλακές ύψιστης άσφαλείας γιά νά μήν
ριό του, δωρεά τού όμογενούς. Εμμανουνα της βάλουν ένα τέρμα. Μία πρώτη φορα, στά 1861, οταν ζητήθηκε από τούς Ίσπανούς
γραμματεύςτοϋ ΥΠΕΞ Δημητρης Παρα
σκευόπουλος και πού παρά τά προσκόμματα και τις αναβολές (λόγω και τής παρανόμου συλλήψεως των δύο στρατιωνήσει διαμηνύονταςότιρά έχει δίπλατου άνθρωπους
τής γενιας του και χι φθαρμένους. "Εστειλε δέ μ
νυμα, με πολλούς αποδέκτες, οτι «δέν έχει να εξαρ1
1869, οταν άλλος πρόεδρος προσέ
ρα του στις ΗΠΑ. Ή αμερικανική γερουσία άπέρ
ριψε την προσφορά. Άζήτητη, ή Δομινικανή Δηόθηκε στή σύναψη δανείων, άποΧαρακτήρισε «προβληματική» την συμφωνία
τον Πρεσπών, την όποια δέν πρόκειται να κυρώσει
96 χρόνια μετά τα δραματικά γεγονότα
τωτικά τυχόν κράτη της Αμερικής πού θά κ
ευαν να υποστούν κάτι τέτοιο, λόγω χρεών
ναύτες των ΗΠΑ θά άποβιβαστούν στή Δομινι
κανή Δημοκρατία στα 1 916 για να παραμείνουν
ση το νομοσχεδίου για την εισαγωγή στα πανεπι
στήμια, άφου, μεταξύ άλλον, αμφισβητείται το άδιάχαμηλό iyoc στό όποίο πετούσαν
Μεταξύ των όσων άφησαν φεύγοντας
για τεσσερα χρονια, ωστε να
ΠΕΝΝΙΕΣ
EIAH one
Αξίζει νά διαβάσετε
τού Δημήτρη Καπράνου
τά πολυτελή συλλεκτικά
Τού Όμήρον ζώσες φράσεις καί αιώνια οητά
άλλων ένα παλαιό ίστοφόρο πού άρμενίζει, έναν
Εδώ ψάχνουμε όποιοΔένπρόκομανάπλειώσω
τήν άναφορά στά καημένα
λητοία σου δΕΚάρα, νά βρ.
σες ένα βιβλίο!
ράντος Καργάκος τόν
άποκαλέσει «Κορυφο ο στόν
άνοΟώσκων», «Alév άριστα.
Enm, cEs οιωνός άριστο..
δήποτε νόμισμα μέ τό
ομως περισσεύει καί
καί τό
ναυαρχος κονσταντινος κα
ταγας έρα της καί δέσμιος
ρου ζωσες φράσεις καί αιώνια
ρητά» ( ol άρηγ σεις του
Καί στίς σελίδες τού βιβλίμε(τύχη dyaem στά σχολειά
μας, φράσεις τίς όττ
ου παρατίθεται άριθμός μ
γας παρεν ετικών φράσΕων,
τις όποϊες σήμερα χρησιμοποιο voleb μ ον
ves» καί 01 όποϊες προέρχοντα άπό τά όμηρικάέτη.
στ ν Δυτική Αστραλία
ΕΤαι τό πιό ά ο
σμα πού ξχει κόψΕΙ ποτέ
ήΑΤαλία
ντια, άλλά
ες Χρσιμοποιο σαν 01 κα οντυκαί πεντακάθαροι (παρά
p ονουν καί
έ είνοι πού μπορουν ιά
τά άποκτήσουν ATrdbp' δρυζ ήςτού Ομήρου
Ιστορικά ντοκουμέντα
1 100της Κοασιού
τού Έλενθ. Γ. Συαδα (σελ.4)
πού τάγέν ήσαν)
Καί πόσο δμορφο Ιανά
άνο yaS Τό γραμματοκιβώ ο
άντί γιά beives ris άπαίσιεςέπιστολές is AAAE ή τών
διαφόρων άλλων φορέων καί
Έκ Νεαπόλεως Βοιών
όρμώμε os, άπό τόπο θα ο
σικό καί ναυτικό, ό ναύαρXos πλέει άπό hών πολλών,
στήν θάλασσα το
Έλλτίς πενιχρές τους
ποδοχέ
δει ις διοέ ουν» χρ
φιλόλογΟι μας, μέ τόν μισθό
σό νομισμα διακοσμημένο
ληθείσέ όποιον προσφ per
ξίας 2,48 έκατομμυρίΑναμένεται δέ ότι θά κατα λήξει στά χερια άγοραΜΕ νοσταλγία θυμήθηΤόσο βαθειά, πού ό φίλτατος καί συμπατριώτης Σα.
660των», «Νόστιμον ήμαρ»,
«ΑΙδώς Αργείοι», «Καπνός
ότοϊοι άπαιτο
ν και τήν τ-