Πρωτοσέλιδο Συνείδηση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ÅÔÏÓ 16o • ÖÕËËÏ 3824o • ΔΕΥΤΕΡΑ 3 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018 • ÇÌÅÑÇÓÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ • ÔÉÌÇ ÖÕËËÏÕ: 0,05 €

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ 2Ο ΛΥΚΕΙΟ

Η

Ένωση Συλλόγων Γονέων Μαθητών Σχολείων
Δήμου Μεταμόρφωσης
απέστειλε ταχυδρομικώς στα
πολιτικά κόμματα ανοιχτή επιστολή σε σχέση με το χρόνιο
πρόβλημα της ανέγερσης σχολικού κτηρίου στη Μεταμόρφωση Αττικής.
Αρχικά, η ανοιχτή επιστολή είναι η εξής: “Την τελευταία
20ετία το πρόβλημα της σχολικής στέγης, για τους μαθητές
του Λυκείου του Δήμου Μεταμόρφωσης, έχει πάρει εκρηκτικές διαστάσεις. Στη Μεταμόρφωση υπάρχει ένα κτίριο που
στεγάζει 50 μαθητές Λυκείου. Η
χωρητικότητα του κτιρίου είναι
για 250 το πολύ 300 μαθητές.
Οι μαθητές του Λυκείου είναι
συνολικά 800.
Ενημερωτικά αναφέρουμε ότι
από το 2005 υπάρχει άδεια ίδρυσης του 2ου Λυκείου και ο Δήμος Μεταμόρφωσης έχει οικόπεδα προς χρήση και μπορούσε
να ξεκινήσει πολύ καιρό πριν
την διαδικασία για την ανέγερση του κτιρίου για το 2ο Λύκειο
που θα έλυνε το πρόβλημα που
ταλανίζει χρόνια τη μαθητική

ΚροΥοΥν τον

ΚΩΔΩνα

τοΥ ΚινΔΥνοΥ
κοινότητα της πόλης μας.
Αντί αυτού ο Δήμος Μεταμόρφωσης διεκδικούσε, για χωροταξικούς λόγους, άλλο οικόπεδο που άνηκε σε ιδιώτη το λεγόμενο Κτήμα Λαμπάκη.
Η διαδικασία αυτή διήρκεσε
πολλά χρόνια με απαλλοτρίωση
του οικοπέδου με δικαστικές
αποφάσεις και όλα τα συμπαρομαρτούντα στο πλαίσιο της γραφειοκρατίας.
Στις 11/11/2015 η δημοτική αρχή αποφάσισε για την ανέγερση
του κτιρίου που θα στεγάσει το

2ο Λύκειο της Μεταμόρφωσης,
αναμονή μέχρις ότου οι Κτιριακές Υποδομές Α.Ε. θα καταβάλουν το τίμημα για την αγορά
του Κτήματος Λαμπάκη στο
οποίο θα ανεγερθεί το 2ο Λύκειο.
Η καταβολή είχε χρονικό ορίζοντα μέχρι τον Ιούνιο 2016. Τελικά φτάσαμε στον Ιούνιο του
2016 οπότε μπήκε οριστικό τέλος στην αγορά του οικοπέδου
Λαμπάκη.
Οι κινήσεις των εκάστοτε δημοτικών αρχών προς την κατεύ-

ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

Προμήθεια και εγκατάσταση προβολέων
led στο Δημοτικό Κολυμβητήριο
Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μεταμόρφωσης Αττικής συζήτησε σε πρόσφατη συνεδρίασή της το Θέμα: «Απόφαση ανάληψης
υποχρέωσης και διάθεση πίστωσης για την
διενέργεια της προμήθειας και εγκατάστασης
προβολέων led στο Δημοτικό Κολυμβητήριο,
έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης και των
όρων διακήρυξης».
Στο σχετικό απόσπασμα από τα πρακτικά που
έδωσε στη δημοσιότητα αναφέρεται στο δεύτερο μέρος σχετικά: «Το Τυποποιημένο Έντυ-

πο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) υπογράφεται
από τον κατά περίπτωση εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα, ως προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73, για το
σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού
οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.
Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα για
την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, νοείται
ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύ-

πτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό
εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής
της προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής ή το
αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για
διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.
δ) Οι δηλώσεις χρειάζεται οπωσδήποτε να
έχουν τα πλήρη στοιχεία του υπογράφοντος
(ονοματεπώνυμο, ονοματεπώνυμα πατέρα
και μητέρας, ημερομηνία και τόπο γέννησης,
αριθμό δελτίου ταυτότητας, τηλέφωνο, τόπο

θυνση επίλυσης του μεγάλου
προβλήματος της στέγασης των
μαθητών του Λυκείου ήταν νωχελικές και ατελέσφορες.
Η δραστηριοποίηση των μαθητών και των συλλόγων γονέων
(καταλήψεις, πορείες στους
δρόμους της πόλης, παραστάσεις στο δημοτικό συμβούλιο)
είχε σαν αποτέλεσμα στις
18/02/2016 η Πρόεδρος στις
Κτιριακές Υποδομές Α.Ε. να συναντηθεί με τον κ. Δήμαρχο για
εξεύρεση βέλτιστης λύσης.»

>>ΣΕΛIΔΑ 2-7

και διεύθυνση κατοικίας κλπ.), ώστε να είναι ορθές και πλήρεις σε στοιχεία υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/1986.
ε) Όταν ο υποψήφιος είναι Ο.Ε. ή Ε.Ε. και ο
υπογράφων τις υπεύθυνες δηλώσεις
ενεργεί ως νόμιμος εκπρόσωπος- διαχειριστής της εταιρείας, θα υπογράφει οπωσδήποτε κάτω από την εταιρική επωνυμία
(σφραγίδα εταιρείας και υπογραφή).
στ) Οι υπεύθυνες δηλώσεις Α.Ε. και Ε.Π.Ε.
απαιτείται να είναι υπογεγραμμένες από
μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου τους,
το οποίο θα έχει εκ του καταστατικού δικαίωμα υπογραφής και εκπροσώπησης,
επομένως θα ενεργεί ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας και θα υπογράφει
οπωσδήποτε κάτω από την εταιρική
επωνυμία (σφραγίδα εταιρείας και υπογραφή).»

>>ΣΕΛ.10-15



Τελευταία νέα από την εφημερίδα