Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική
Σεπτεμβρίου
u 26 . Τ.Κ. 54453 . ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
Πλατφόρμα Επίδομα 360 ευρώ αντί σύνταξns
σε ασφαλισμέν0us nou δεν μπορούν να συνταξιοδοτηθούν λόγω χρεών
Το επίδομα των 360 δεν έχουν τις ασΦαλ- r
δηλωθούν 1 ευρώ, όσο, δηλαδή και
τα Airbnb
στικές προυποθέσεις
ασφαλισμένοι που ενώ σχετικά ερωτήματα
σεις για να συνταξιο- αναπηρίες και ποσοστό
λαμβάνουν υνταξη θα συνδικότεραησης.ano
έχουν τις προϋποθέ. Πολιτών με βαριέ
εγκλωβισμένοι» λόγω
χρεών στα ασφαλι.
και ανασφάλιστων υπε
ρηλίκων, αναφορικά
με την καταβολή των
εν θέματι επιδομάτων
σε περιπτώσεις υπαρ.
ξης οφειλων σε ασφα
Εγκύκλιος της ανα.
πληρώτριας υπουργού
Κοινωνικής Αλληλεγ.
γύης Θεανώς Φωτίου λιστικά ταμεία, με την 2070235-7915-0022- συμπλήρωσης του
και του υφυπουργού εγκύκλιο επισημαινον 1989 K Y.AA ξηση οι απαιτουμενου οριου
Μετά από καθυστε
λειτουργ an ε λατε
Κοινωνικης Ασφάλισης
τα Στοξης γραμμα Ο
κονομικης ενησης
σφάλιση του κρόνου
Α) Στο Πρόγραμμα Ο.
ανασφάλιστα)
φόρμα για τη δήλωση Ι πουλου, που αναρτή. κονομικής ενίσχυσης μεσα ασφαλισμένων τοχόν unapti ogetMS
ιές ανα. από ασφαλιστικές ει
και,σε! δίνει τη δυνατότητα βάσει της urt' ap. mpes", εντάσσονται οφορές του ασφαλι
5/161/15.02. στο συγκεκριμένο rpo. ομένου προς τους
μισθώσεων θηκε στη «Αιαγεια» Βαρι
αυτήν θα συμπεριλη.
στους ασφαλισ
που έχουν οφειλές στα
Γ4a/O,22
1989 KY
οποίηση γραμμα και άμεσα φορείς
βαριές avarm ρίες που
στικές προϋποθέσεις
συνέχεια στην 11 ασφαλιστικά ταμεία Προγραμμάτων οικο- ασφαλομένα άτομα με ασφάλίοης
σχυσης
ατόμων με ειδικές
κες», εντάσσονται ανασφάλιστα και
Β) Σύμφωνα με τις
διατάξεις του αρθρου
93 του ν.4387/2016σε
συνδυασμό με τις δια
μπορούν να πάρουν τη
χουν τις ασφαλι"
ός ότι έχουν τις
τηs εξόδου από |
τα μνημόνια
δεν φάνηκε στο
οικονομικο
κλίμα
για σύνταξη από τον
ασφαλιστικό τους τάξειςτου
φορέα.
βουν τοσυγκεκριμενο
και τα άτομα με βαριά
μεσα ασφαλισμένα που
ατομα με βαριές αναΠεραιτέρω σύμφωνα
αρθρου 1 της υπ' αριθ.
452°/2018
επίδομα.
Η εγκύκλιος αφορά
67% και ανω.
ευκρινίζεται ότι ως έλλειψη ασφαλιστικών
010034/24237/655/29.7
2016 κοινή amo Φάση
τις διατάξεις του προϋποθέσεων θεω- των Υπουργών Εργα
ρείται εκτός της μη
ουνέχεια στην 10
Ο ΕΝΦΙΑ
μπλοκάρει
την έκδοση
Αύγουστο ο μονα