Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΣΤΙΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1 876
Όπως έστρώσες
θάκοιμηθείς
τού Μανώλη Κοττάκη
1-Kipoom 2
Αριθμ. φύλ. 41 1411-Er0ς 1420V
Τιμή 1,50 (μέ τήν προσφορά 4e)
Σελήνη 22 ήμερών ! Ανατολή ήλίου 6.55-Δύσις 7.55
ΣΤΙΣ έ κλογές του 2012 ό «άναδυόμενος
nan non
με τα λεφτά των άλλων
ντευξης ό συνήθως κου
γεια της Κουμουνδούρου στο war
Αύξησεις 100 ευρώ σε δύο δόσεις στον κατώτατο στον ιδιωτικό τομέα-,Ιανουάριο-Ιούνιο
0 στα
έψεύτικους λογαριασμούς
ντα τιςεύρωεκλογέςκαι έθνικές έκλογές
Όπως διαδίδουν στο παρασκήνιο κοαπό χθες ο Προθυπουργός με τήνομιλία
σμα που προκύπτει είναι ξεκάθαρο: o
Τσίπρας θα συνεχίσει να άσκεϊ τήν ταξι
κή πολιτική μεροληψίας πού έχει άναλίλητών τους καί να γί
ραμύθι τους, στόχος είναι μέσα από την
θεσμοθετημένη διαδικασία να προσεγγί|
ν νά έπιτίθενται μαζικά και άνωνύμως στόν
είνος κτυπούσε τον αρχηγό ή
ει δια μακρόν στο παρελθόν
ύπουργός
τών 751 εύρο. Τα συνήθη ψέματα δηλαδή
Οικονομικών Ευκλείδης Τσακαλώτος.
στον κόσμο τής μισθωτή
ομάδες που άποτελοΰν τους στόχους τού
εύτικους λογα- Ι πενηντάευρα
Εκατό καί μέ διακόσιους
Συμβούλιο «ταξιδεύευ) άμέσως στις ΒρυΥΡΙΖΑ-6Προθυπουργός έκανε άναφορά στους ελεύθερους επαγγελματίες
και τους αυτοαπασχολουμένους καθώς
και τις μικρές έπιχειρήσεις.
γεγονός ότι ή Δημοκρατί
νηκε άπό τήν όμιλία του τη
ώστε οί μισ0ωτοί να
δούν μηνιαίες αύξήσεις πενήντα ευρώ
στην τσέπη τους. Επιδοξις τής Κυβεpνησεως ειναι ν αύπάρςει μια πρωτη αυ ησις τής τάξεως τον 30-50 εύρω στούς κα
τωτάτους μισθούς τό προτο έ άμηνο τού
κριτικά πως «πρέπει να ακούσουμε και τα
σήματα τής άγορας».Αντά «άκουγε» θα
ειχε ύποπέσει στηνάντίληψη του αρθρο
τού Προεδρου τοϋ ΣΕΒ Θεοδωρου Φοσα όδποίος κτυπώντας καμπανάκι τόν
προειδοποιο σε: «Το ενδεχόμενο ηλοίστούς υπολογιστές από τίς
σει τής μεσαίας τάξεος έκτός από τα
«φουσκωμένα» έκκαθαριστικά τού ΕΝ
ΦΙΑ και τόν οπεριουσιολόγιο που ειναι
όπροπομπός των άμαχητων τεκμηρίων
διαβιά σεως Οκρεσεντο τάν παροχών
τηλεοπτικούς σταθμούς, άλλαξε τά δεδομέ
υ οί ΑΝΕΛ) καί ό
Τσιπρας άδιαφόρησε και παλι γιά την
Αλέξης Τσίπρας (
αγορας πού θα κληθούν να σηκώσουν τό
βάρος των αύξήσεων πού ύπεσχέθηό
τόν ,Ιούνιο. Μέ τό τέχνασμα αυτό ΣΥ.
ΡΙΖΑ θα θελήσει να «ζεστάνει» τους χπάνια twitter
τού κατοτάτου
φώνως προς πληροφορίες τής «Εστίας»
ισθού θά αρχίσει συμπροοπτικές άνάκαμψης τής οίκονομίας,
ίδιαίτερα αν έπικρατήσει ή λανθασμέλει, ό ίδιοτικός τομέας, και οχι κ. Τσιπρα άπότην τσεπη του. Και θα τό κατυβάλλει ταυτοχρόνως μέτίςύψηλές έργοδοτικές εισφορές πού καταβάλλει στά
άσφαλιστικά ταμεία Και άπο ο τι
φόρουςάπό τήν πολιτική του και θα έπδιώξει να τους καταστησει πολιτικους
ομήρους του: d Ανθέλετε να εισπράξετε
και την δεύτερη δόση τής αύξησης τότε ψηφιστε με στις έθνικες καλπες και
ρεί να στηριχθεί οχι τόσο στην αύξηση
τήςπροσ ορςμεσωτήςάντα νιστικοτηταςκαι κερδοφόρωνέπενδύσεωνάλλά
στήν αύξηση τής ζήτησης μέσω πολι
τικών άναδιανομής τού εισοδηματος».
ύπουργός Εργασιας η Ατσιοοιμη τήν τροπολογία πού
άπαιτείται για να ξεκινήσουν ως τις
άρχές'Οκτωβριο οι συ ητησειςμέ στυνέχεια στην σελ 3
Εξευτελισμός
ποοσοποποιημένος
για το χρέος τής Άγκύρις
Μέτρα πανυχού ένου;ει χρεωκοπίας
καταλαβαίνει τί λέει-ος συνήθως-πέραν άπό
πρας άξιολόγησε τήν Δημοκρατία καί απεφάνθη
στησε άπό τά βάθη της "Ιστορίας τίς άγορεύσεις
χειρήσεως εναντίον του.
τού νομίσματος
νισε πως ή Τουρκία λαμβάνει τα
κέρωνος, άν οχι τούς «φιφυγαν στήν προπρόκειτε βεβαίως ή πιθανότητα ν μήν τά έχει σκεφθεί
όίδιος, λλά ν υπάρχει στό υπόγειο τοϋ «Ma
μου» ένας φαρσέρ μέ λεπτεπίλεπτη αίσθηση τού
χιουμορ ό όποτος τού έσκαμε αυτόν τόν λάκκο.
στόν όποιον έ κείνος-γοητευμένος άπό τον ήχο
τών λέςεων-έπεσε μέσα. Τί έννοώ. Μά ύπάρρασε στόν έλεγχο τού κράτους.
ται γιά έπίθεση από τό έξο τερ
στηρίξουν το νόμισμά τους πού
ρα και τις τράπεζες.
Ή αλλαγή συνόράν
προβληματίζει
ΣΚΕΠΤΙΚΙΣΜΟ έξέφρασαν οι Ευρωπαιοι υπουρει σαφέστερη καί πιο κραυγαλέα απόδει
τού ίδιου και τού τσούρμου τον περιτριμμάτων
της κοινωνίας που παρουσιάστηκε στο Προεδρι|
ΜΕΤΑ άρκετό και
Έλλάδος και τής Κύπρου, τονίζοντας σέ δημοσία
ύπάρχουν προβληματα στο Αίγαιο και την Κύ
πτέμβριος ειναι μηνας «καυτών» έξελιξεων στις
Άλλη μία φορ παρουσιάστηκε, είχαρις καί
νης για το ενδεχόμενο μεθοριακών άλλαγών μεταύ Σερβίας και Κοσσυφοπεδίου. Την προσεχή έβδομαδα στις Βρυξελλες σχετική διαπραγμάτεσις τών
ελετή της Δημοκρατίας χωρίς νά δύναται νά
ένώσει τά πόδια του τα όποια-οέ σχήμα
ΠΕΝΝΙΕΣ
ποστήριζαν τήν ταλάντωση πού τόν καταλαμ
εξιά-αριστερα μεταξύ άλλεπαλλήλων
ποτηριών νερού. Παρατηρώ τις φωτογραφίες
σπαθειών για συμφωνια ζητεί ο Άμερικανός φυπουργός 'Εξωτερικών Γουές Μίτσελλ. Ή προοπτιέρευνες πού θά διεξαγάγει ή αμερικα
νον πού δλοι έχουν καί
τήν δική του θέα. Λογικό είναι λοιπόν που τα
σχόλια δίδουν και παρ
Ήνομένα"Εθνη και άλλους διεθνείς οργανισμούς.
υδρογονάνθρακες.
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
Αξίζει να διαβάσετε
τον Δημήτρη Καπράνου
σφέρει ένα ειδος φυσικού
«ΤΟ χρέος
αγωγη εγκέφαλωνάλλα αι συναλλαγματος |
φορα σημεία τών Παρισίων, ώστε να ειναι όρατά
έδώ διότι τό θέμα γενικώς
elvon άηδιαστικό.
προς τους νεχοους
των καταστροφών»
Κάθε πέντε λεπτά, πέφτει
στό ραδιόφωνο ή διαφήμιση
σέ Ενα φιλικό τραπέζι, Ενας
καλός συνάδελφο$ μού Ελεκαθαρή καί σύΥχρονη Φοιτηπκή Έστία
διαφα νία
ριου. Νά μήν Ytvouv Ιδιωτικά
ταΕΤστήμια στήν Ελλάδα.
ντατη. Οχι, κ
λεγκτη παράνυη ούρησης στους δημοσίους χορα μας. Παντού υπάρχουν Τσαμπατζήδες.
τού Τ: ΤΟ Αθανασιάδη (σελ.8)
odj0ητήρια Είοι κατακόκκινα. Ένα άπό τά τέσσερα πού έχουν έμφανισθει μέχρι στιγμής είναι
στήν οχθη Τής γραφικής
νησίδος Σαίν Λουί στόν
Σηκουάνα. Έτσι οποιος
Τ, μπάρες του Τίλεκτρονικού είσιτηρίου. Σέ μιά
άσιατική χώρα ένας νεαρός δμως δέν στάθηκε καί
τόσο «τυχερός». Πήγε
πηδήξει άπό πάνω, άλλά
σκόνταμε, έπεσε καί έκτός
μια, νά φτιάξουμε Karl &λλα,
(μέ μικρότερη συχνότητα)
γίνεται καί στην τηλεόραμική Σχολή το Πανεπιστημίου Λευκωσίας.
νειά του, &ν θά προστεθούν
στό αληνικό Ενικό εισόδημα, άλλά θά μπούν σέ άλλον
κουμπαρα!
KpomKd»
θάσας πώ
«Πήγαμε έκει μέ τήν γυναίκα μου. "Υπέροχα καί κανούρια κτίρια, πεντακάθαρα,
καιμία σχαημέ τά δικά μας
λύ άπλά, παράδειγμα, πού
τό γνωρίζω έκ τών «πολύ
ενοχαστες
Όχι έπειδή δέν συμπαθώ
τού Κυπρίους άδελφούς,
Σπότδιοτρ mrKifravKd
OL ..ΛΟλοίίδιοκτητες»
σταράκίτρκα Παν
διαφημίζουν τό Πανεπιστδιαφημίζουν τό Πανεπιστήμιό τους. Προχθές, μάλιστα,
στήμια. Τής βρήκαμε καί ένα
καλά διαμΟσμα, στήν πολύ
π στημαοας, πού &κουσε τήν
συζήτησή μας καί έξέφρασε
πρώτης τάξεως θέα στις
τουριστικές βάρκες πού
κτπησε καί τό πόδι του.
Καλά νά πάθει!
τού Ελευθ.Γ. Σναδά (σελ. 7)
Συνέχεια στήν σελ.3