Πρωτοσέλιδο Συνείδηση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ÅÔÏÓ 16o • ÖÕËËÏ 3823o • ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018 • ÇÌÅÑÇÓÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ • ÔÉÌÇ ÖÕËËÏÕ: 0,05 €

ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΟΙ ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ
ΤΩΝ ΔΥΟ ΔΗΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ MALL ΣΤΗΝ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ - ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ

«ΚοΚΚινες»

αντιδραςεις
Κ
ατά της κατασκευής και λειτουργίας εμπορικού κέντρου (mall) στα όρια των Λυκόβρυσης και Μεταμόρφωσης τίθεται η Λαϊκή
Συσπείρωση Λυκόβρυσης – Πεύκης και η Λαϊκή Συσπείρωση Μεταμόρφωσης.
Στην κοινή ανακοίνωση των δύο παρατάξεων σημειώνεται: «Το τελευταίο διάστημα έχει έρθει στο
προσκήνιο ο σχεδιασμός για τη δημιουργία mall
στα όρια μεταξύ Λυκόβρυσης και Μεταμόρφωσης,
κοντά στην εθνική οδό, από μεγάλο επιχειρηματικό όμιλο. Σε μία έκταση 1.000 στρεμμάτων (περιοχή Λόγγου) φαίνεται πως προχωράει η υλοποίηση για ένα ακόμα μεγαθήριο εμπορικό κέντρο
στην Αττική. Σχεδιασμός που θα δώσει τη χαριστική βολή στα εμπορικά καταστήματα της περιοχής.
Η δημιουργία του mall αυτού, και μάλιστα σε πολύ
κοντινή απόσταση στα σχολεία της περιοχής, θα
αλλοιώσει τη φυσιογνωμία συνολικά του Δήμου,
αλλά και των γύρω Δήμων, Μεταμόρφωσης και

Κηφισιάς. Ειδικά σε μία περιοχή που είναι ήδη επιβαρυμένη από οχλήσεις και περιβαλλοντικά επιβαρυντική λειτουργία μέσα στη ΒΙΠΑ-ΒΙΟΠΑ της
Λυκόβρυσης – Μεταμόρφωσης, η δημιουργία
ενός τεράστιου εμπορικού κέντρου θα κάνει τη
ζωή των κατοίκων αφόρητη, από την κυκλοφοριακή επιβάρυνση, την όχληση, μέσα από μία σειρά δραστηριότητες που θα αναπτυχθούν από
τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους, στην
ευρύτερη περιοχή.
Υπάρχει πείρα στη Βορειανατολική Αττική από τέτοιου είδους επενδύσεις. Είναι χαρακτηριστικό το
παράδειγμα του mall στο Μαρούσι που, όχι μόνο
δεσμεύτηκαν οι όποιοι ελεύθεροι χώροι, αλλά με
την δραστηριοποίηση των πολυεθνικών ομίλων
που εδράζονται στα mall, εκατοντάδες αυτοαπασχολούμενοι και μικροί έμποροι έκλεισαν τα μαγαζιά τους, μη μπορώντας να αντεπεξέλθουν
στον ανταγωνισμό. Είναι τεράστιες οι ευθύνες των

ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

Προμήθεια και εγκατάσταση προβολέων
led στο Δημοτικό Κολυμβητήριο
Ο δήμος Μεταμόρφωσης ενημέρωσε ότι «η
προμήθεια νέων προβολέων τεχνολογίας
led προς αντικατάσταση των υφισταμένων
παλαιού τύπου είναι απαραίτητη διότι οι
υφιστάμενοι προβολείς κρίνονται ασύμφοροι να παραμείνουν τόσο λόγω ιδιαίτερα μεγάλης κατανάλωσης ρεύματος (ονομαστική ισχύς εκάστου 2.000W) που συνεπάγεται η λειτουργία τους όσο και του περιορισμένου χρόνου ζωής των λαμπτήρων και
του κόστους αντικατάστασης τους. Η προμήθεια αφορά τόσο στους προβολείς της
κύριας κολυμβητικής δεξαμενής όσο και σε
εκείνους της βοηθητικής (παιδικής).

Η συνολική δαπάνη, η οποία θα καλυφθεί
από ιδίους πόρους, προϋπολογίζεται ενδεικτικά στο ποσό των 47.368,00€ και θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε. 20.7135.0011 του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2018. Η εν
λόγω δαπάνη θα καλυφθεί από ιδίους πόρους.
Σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ.1δ και ε του
Ν.3852/2010, η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη
διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού, καταρτίζει τους όρους και συντάσσει
τη διακήρυξη των δημοπρασιών.
Για τη συνοπτική διαδικασία απαιτείται από-

δημοτικών Αρχών, τόσο των σημερινών όσο και
των προηγούμενων στη Μεταμόρφωση και τη Λυκόβρυση – Πεύκη, όταν στηρίζοντας την πολιτική
των κομμάτων τους, της Ν.Δ. και του ΠΑΣΟΚ, και
εξυπηρετώντας μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους, μεθόδευσαν από κοινού τις αλλαγές στη
χρήση της γης.
Ευθύνες έχουν και όσοι δεν αποκαλύπτουν τη μεθόδευση, αφήνοντας την πολιτική που εφαρμόζεται στο απυρόβλητο. Για παράδειγμα, είναι χαρακτηριστική η στάση στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ αλλά
και της ΛΑΕ, οι οποίοι σήμερα εμφανίζονται ως
«ανεξάρτητοι» -αριστεροί ανένταχτοί και προδομένοι από τον ΣΥΡΙΖΑ- και ενώ στα λόγια διαφωνούν με την εγκατάσταση mall, προτείνουν στην
ίδια περιοχή να δεσμευτούν οι ελεύθεροι χώροι
για να εγκατασταθούν υποδομές logistics μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων!»

>>ΣΕΛIΔΑ 2-7
φαση της οικονομικής επιτροπής, που εγκρίνει και τα συντασσόμενα τεύχη, σύμφωνα με το άρθρο 209 παρ.9 του Ν.3463/2006,
όπως τροποποιήθηκε από την περίπτ. 38
της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν.
4412/2016. Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 54 παρ.7 του Ν.4412/2016 οι τεχνικές
προδιαγραφές καθορίζονται και εγκρίνονται πριν την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, που στην περίπτωση του
συνοπτικού διαγωνισμού νοείται η ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης στο
ΚΗΜΔΗΣ κατά το άρθρο 120 παρ. 2 του ιδίου
νόμου.
Τέλος, σύμφωνα με την παρ. 2β του άρθρου
2 του Π.Δ. 80/2016 η έκδοση της απόφασης
ανάληψης υποχρέωσης διενεργείται σε συνέχεια της απόφασης έγκρισης πραγματοποίησης της σχετικής δαπάνης από το αρμόδιο όργανο του φορέα.»

>>ΣΕΛ. 10-15



Τελευταία νέα από την εφημερίδα