Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
& ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 27119
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
688 FAX 210-321587
www.dimoprasion.gr
via all ΟΖημιωση
σε φαρμακα
vunnov κοστους
Μειωση του αφοροηογητου
απαιτεί ο ΣΕΒ
λτίο ο ΣΕΒ θέτ
έες e-υπηρεσίες
του πολίτη από την ε!χόμενη Δευτέρα, 3
Σεπτεμβρίου, ο Εθνικός 0°γανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ)
χθεί ισχυρός ρυθμός ανάπτυξης
1.Εφαρ
Οι νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες αφο
σιονο
ιανσης μέσω α
μένου να λάβουν έγκριση χορήγησης και
αποζημιώσης παροχων και υπηρεσιων υ
δημοσίων δαπανών, μείωσης των
φΟΟΟΛΟγχων συντελεστων, επε
>τασης της φορολογικής βάσης.
κόστους απευθύνονται σε ειδι
ιτροπές και στο Ανώτατο Υγειονομικό
Συμβούλιο (ΑΥΣ) του ΕΟΠΥΥ
ίται» το ηλεκτρονικό ΑΥΣ, με το ο
ονομι
αντιμ
ημίωσι
ταλαιπωρία
χρεωμένων επιχειρησεων
Κρέτσου: Στηριξη
μόνο των ΜμΕ από
λαιαχων περιορισμων σε αQuo
ται στην αποχατασταση εμπι
στοσυνης στις προοπτι χές της οι
Ιεριφ. Ανάπτυξης
σους φ
Q1πλασιο σε σχεση με το μεσο ορο
5. Ενίσχυση και διαφοροποίηση του εξα
γωγιχου προσανατο^ισμου της χαοας χαι
υλοποίηση μιας στρατηγικής μεγέθυνσης
6. Επιτάχυνση των δράσεων Ψηφιοποίη
λείπονται ως ποσοστό του ΑΕΠ από τις
άλλες ευρωπαϊκές χώρες
τησης από
το Ευρωπαϊκό Ταμείο lleQ1qeQειακής Α
νάπτυξης (ΕΤΠΑ) για την ανάπτυξη και
την ανταγωνιστικοτητα των μικρομεσαί
της EuQωπαϊκής Ενωσης είναι το αφορολόγητο Οιο για μισθούς και συντάξεις
σύμφωνα με τα στοιχεία που πεQ1λαμβυμαδιαίο δελτίο οικονομι
Έτσι, οι φόροι στους μισθούς και συντάξεις αντιπροσωπεύουν το 82% του φόρου
εισοδήματος φυσικών προσώπων που ε
ση του ποσοστου XQηματοοο
της βιομηχανικής παραγωγής
ιξεων του ΣΕΒ
Συγκεκριμένα, το αφορολόγητο ανέρχεται στο 60% περιπου της μέσης αμοιβης α
νά μισθωτό έναντι 20% κατά μέσο όρο
στην Ευρωπαϊκή Ενωση. Αυτό, σε συνδυα
σμό με τους υψηλούς φορολογικούς συντε
λεστές που οδηγούν σε upr λότερη φορο
φυγής των λοιπών κατηγοριών), με τα υ
ψηλότερα εισοδηματα να υφίστανται κα
τάσταση οιονεί χατάσχεσης των αμοιβών
ιας μέσω τ
στη ματος της χώρας χαι διασύνδεση τ
με τις αναγκες της αγορας
ψηφιοποίησης, της καινοτομίας, των δε
ξιοτήτων και της βιομηχανικής μετάβα
σης, όπως επισημαίνει η Επίτροπος Πε
να Κρέτσου,
8.Αναχατανομή δημοσίων δαπανών υ
πέρ των επενδυσεων Χαι βελτιωμένη χρ
ση των πορων της Ευρο)παι
φορολογικού συστηματος ωστε να αντι
σταθμιζεται το υψηλότερο αφορολόγητο ό
απαντωντας σε εροτηση του αντιπροε
υ και
επικεφαλής της ευQ00μάδας του ΣΥΡΙ
ου Ευρωπαϊκ
Μικρότερος ΕΝΦΙΑ Υια το 24% των ΑΦΜ
Το 14% πληρωνει Περισσότερα
Η άκρα
ΚΛΕΒει ψηφους
ιομένο συνολικά περίπου κατά 60
απο τους
Σοσιαλο δημοκράτες
στη Γερμανια
εκατομμύ!ια ενοώ σε σχέση με το 2017
ίναι το ποσό της βεβαίωσης του ΕΝΦΙΑ
με βάση τα στοιχεία της Ανεξάοτη της
A0%ής Δημοσίων Εσόδων για τη φετινή
εκκαθάουση του φορου
αν αιρετου στο Παραηιακο μετωπο
Αθ.-Σουνίου
Όπως προκύπτ
ατεδαφίζονται τα πούτα αυθαίρετα κτίσματα που βρίσκονται στη ζώνη του αιγια
ού, σε αναδασωτέες εκτάσεις, σε εθνικούς δουμους και σε Qέματα στην Αττική
υ ΕΝΦΙΑ είναι μειωμέ
δώ και μήνες, το ακροδεξιό κόμμα Ε
κατά 59.734.118,31 ευρώ σε σχέση με το
Για τα φυσικά πρόσωπα που υπόχεινται
σε φόρο ΕΝΦΙΑ το 2017 και το 2018, σε
ποσοστό 62% των ΑΦΜ ο ΕΝΦΙΑ παρά
επιτάχυνση της κατεδάφισης 3.200 αυθαίρετων χτισμάτων στην Αττική, ξεκίνησε την
ετάρτη η πρώτη φάση των κατεδαφίσεων, η οποία περιλαμβάνει 22 παραδοτέα χτίσματα
ο παραλιακό μέτωπο Αθηνών-Σουνίου, στην περιοχή Αγριλέζα και στην περιοχή Μα
αθώνα-Διονύσου. Οι σχετικ
είσοδο στο γεQμανικό χοινοβούλιο, επιτ
την μεταναστευτική της πολιτική
Παρατηρείται !
ές διαδικασίες θα επιταχυνθούν τις αμέσως επόμ
Της προσάπτει ότι φέρει την ευθύνη για
υ φόρου στο 24% των
μάδες, με νέες διαδοχικές προκηρύξεις διαγωνισμών
στο 14% των ΑΦΜ
Η πρώτη κατεδάφιση αυθαίρετου χτίσματος γίνεται σε δασική έχταση στο
τητας στην χωρα μετα την
Οσον αφορά τα φυσικά πρόσωπα, παρα
αραλια

Τελευταία νέα από την εφημερίδα