Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΣΤΙΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Ή Δεξιά
έν «ε νεται»
Σελήνη 21 ήμερών Ατιμίας ζώνη τ
εΔώσ ς7.56
ενη 31 Atou του 2018
Αριθμ. φύ. 411401 E ος 142 νΙΤιμή 1,50
τού Μανώλη Κοττάκη
ΡΩΤΗΣΑ διακεκριμένη συνάδελφό μου ή όποία
κεύεται στο ρεπορτάζ της Αριστερας γιατί
τα τον οχιχα οι αποφάσει
τών Μουφτήδων για την Σαρία!
ρήστρα ελ σε κέν να ηματισμό άρχον
καιρό τώρα στην κυβέρνησή του. Γιατί υπήρξε
κατ' άρχάς ύποχωρητικός άπέναντι στόν ιστορικό ΣΥΡΙΖΑ, στά παλαιά στελέχη, καί τούς έκχίάνευ έτέρου τό κόμμα. Γιατί ακόμη ε
Έλληνες, μέ τούς όποίους ποτίθεται πώς είναι
ψυχραμένος μετά τις απειλές Καμμένου για άναΕναλλακτικούς και στά άραβικά-Το Προεδρικό Διάταγμα Γαβρόγλου
τροτή της Κυβέρνησης λόγω Σκοπιανου.
απάντησή της ομολογώ οτι με a
σε ύπ τ ν έννοια π ς δέν τό ειχα σκεφθεί Πέ
ραν της κλασσικής προσεγγισεως πού τούς θέ
με τη διαδικασια ένοπιον του
Μουφτή ύποβάλλονται στην
γλωσσα και σε αλλες
της διαδικασια ;
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ παραθυρο»
που μπορει νά όδηγήσει μελ
άσεις της και στην τουρκι
κή Η άναφορά στην άρα ική
και στην οθο νικη» γλάσο
Αναφέρεται συγκεκριμενος
λει ολους συνυπεύθυνους για την έπε
»."Ολοι γνωρίζουμε τι ή
λογηθει διότι τα άρα ικά ε ναι
ή γλώσσα του Κορανίου και θεωρητικώς τουλάχιστον όθρη
«τουρκικης μειονότητο
φασις τον Μουφτη
εκδίδεται
τα πάρχει καί κάτι άκόμη: τούς θέλει ένωμέ
νους για νά άντι μετωπίσουν λοι μαζί, έναία, την
θύελλα πού θάέρθει Την θύελλα πού θά προκα
λέσει άκριβέστερα. Την θύελλα τής σκανδαλο
Θράκη άνοίγει μέ τήν διάταξη
το σχεδίου Προεδρικού Δια
τάγματος πού προβλέπει την
τουρκικη γλώσσα τών άποφά
πτο και απαιτει προσεκτικούς
καί τηνοθωμανικη γλωσσα».
Τό έδαιοαύτό δημιουργεί
πρόσθετα έρωτήματα.Tk γναστόν τα ύθωμα
λαιά τουρκική γλώσσα, μή όμι"Αλλωστε αύτό διευκρινίζεται
καίαρα
«Η συζήτηση διεξάγεται στην
σκευτικός λειτουργός πούκ
μέ την άνο
άρκες του» στην διαφθορά στην τελική ευθεία
νία τα ευρηματα της δικαστικής ρευνας για τ
κ.a. Τα σκάνδαλα είναι το τελευτα ο, το έσχατο
λείται να κρίνει πρέπει να διατυπώνει τήν άπόφασή του σε
τα τουρκικά τίνος
ηγλωσσα ειναι; Ασφαλά ς καί
"Αν κάποιος άπό τα μέρη άγνοαστικών υποθεσεων πού εμπι
λουμενη πλεον, η
σλαμβάνεται διερμηνέας, Άν
ιματος πού
ύπογράφει ό ύπουργός Παιδει
λει την τουρκικη
σας και μεγαλύτερη
Μια άλλη,
χει την
κατηρηθη άπό τον Μου στα α
Κεμάλ μέ την Τ ρυση τού νεου
προκειται για γλωσσα έλάχιστα γνωστη μπορει να προσλ
τους σέ άλλες γλώσσες. Σέ
αύτές περιλαμβάνεται ούτως
ας Κοστα αΒολοτό το ο
πομακικηο μητρικη γλωσσα
τουρκικου κρατους.
για καποιους φαντασιοπληκτους και ονειροπολους της Κυβέρνησης νά μετατρέψει τό παιχνί
τής μειονοτητας τουρκικής
τής ύθυμανικής, δημιουργε
οιπόν, θα πρέπει νά
λοιπόν,Φοβούμεθα οτι έξυπηπράγματα: τό πρώτο είναι πώς όϊστορικός ΣΥΡ1-1
μουσουλμάνων) νά μεταφράζεβεβαίως δεν είναι ή πομακική
πρωτη φάση) επισήμου γλώσ.
νική, στο τέλος ή άπόφασις
να συγκρουστεί μέτήΝΔ για τα οποια υπαρκτάή
ανύπαρκτα σκάνδαλα. Oi υποθέσεις δεν διερε
νήθηκαν από το Κοινοβούλιο και έπεστράφησα
Μουτεία»( popo 11παρ. 7).
ό άσκός του Αϊόλου που ανοίγει με τήν επίσημη αναγνώριση που δίδεται στην τουρκική,
Δέν πρεπει έπισης να μας δια
φεύγει τό άκόμη χειρότερο,ότι
8, σχετικώς προς τις διαδικασίες ύποβολής αιτήσεων προς
τούς Μουφτήδες, άναφέρεται
ρητώς.
θε είδους έγγραφα πού σχετίμη μετάφραση στα τουρκικά,
τήνοποία παρέχε
άρχή, ή Μουφτεία έν προκειμένο; Μηπως σε έπομενη φα
ενώ ήδη τα διοικητικά-δικαστιόποια ή ολη διαδικασία γινεται
στήν έλληνική γλώσσα είναι
άκατανοητο γιά ποιο λόγο θά
θηκε νεο
ρωμικο
Μητιχον κατηγορη ει
την Κομοτηνη έχουν άνατε
αιτησεις και τα κα
Ή ,Ιταλία στο στόχαστρό
Νέου τύπου
ΒΑΣΙΛΕΙΣ ΠΑ
«Προσοχή, έχετε μεγάλο χρέος» προειδοποιεί ο Σόλις
τής Μορνας Νικολαΐδου
ΑΥΞΑΝΟΝΤΑΙ οί γερμανικές πιέσεις πρός την Ρώμη με
γενικές γραμμές ουΙ
διπλασιάστηκε! Συγκεκριμένα,
πριν από την πτωση τού Απριλιανού καθεστώτος
υπήρχαν 8.000.000 χουντικοί. Την επαύριο της
πτώσης βρέθηκαν 8.000.000 άντιχουντικοί, πού
οι πλείστοι μετά το 1981 προήχθησαν και βαφτίτο την
ίταλικη κυβέρνησις πιστεύω ότι
εύρωπαϊκό προϋπολογισμό HPγωνιστησει στις ευρωπαϊκεςΕΕε
Ολαφ Σόλτς απηύθυνε σαφή προΚαταργείται η μετάφρασις
λου τυχαια, ο Εύρονταιος
'Επιτροστόν τρόπο κα
νός, είχε καταστήσει σαφές στήν
Διαδρομές στο ίστορικό
έντρο των Αθηνών
α άντίγραφο τούόγκώ.
στα Αρχαια Έλληνιχά
σαν άλλοτε σφόδρα χουντικ
ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Παιδείας καταργεϊ τηνμετά ρα
ση τοϋδιδαγμένου κειμένου στό μάθηματών Άρχαί
ων Ελληνικών άπό τίς έπόμενες Πανελλήνιες, ένώ
περιορίζει στο έλάχιστο-σέ μόλις τέσσερεις έως
έξιστίχους-την άντίστοιχη μετάφραση το αποκαΠΕΡΙΗΓΗΣΗσέϊστορικά κτίρια τοϋ 19ου καί το
20ού αίον οςστό κέντρο τής πόλεως τονΑθηνών άπό
την ιστορικό Λίλα Πατσιάδου διοργανωνει αυριο τό
Πολιτιστικό ΊδρυμαΟμίλου Πειραιώς, έντός τηςθεματικής δράσεας «Αρχιτεκτονικές ματιες στην ποπού σέ μια νύκτα μακρας διαρκείας μετασχη
καί ayan,,ta τόν λω τους.
ούς κρατουσαν ήδη σημαίνουσες θέσεις σέ
ορα κόμματα, κυρίως στό πολυσυλλεκτιΕστια , η άπο ρασις του)'Υπουργειου που έλη
φθη με την πρόφαση να περιορισθεί ή άποστηθιστς
δηγήσει στην εόλογη περικοπη το μαθηματος
φοράς την έκδοση του ΠΙΟΠ «Αρχιτεκτονικός όδη.
yoςΑθηναν » τοϋΔιον ση Α. Ζήβα.Η δράσις έντάσ
σεται στό πλαισιτής διοργάσεως Αθηνα 2018
ΠΕΝΝΕΣ
ντος. Ο ίστορικο δέν έπρεπε νά μάθουν ποι
χρήματα) ά δικαί
νέας που πάσχουν άπό
και πώς μετείχαν στην πολιτική
Συνέχεια στην σελ.3
τα οπου καί άν υφανι. "Όταν τό βλέπΕ κανεις
Αξίζει να διαβάσετε
τού Δημήτρη Καπράνου
Μάρκ, σύΟυγο τού πρ.
γκηπος Χάρρυ τής ΒρεTamas. πούμε rd τόνγάέξυπηρ ΕΤΕΓ του, πελάτες
του ένας κουρά, στήν Kiν. Προφανος γιά vrse
«Τά σωστά πράγματα |
μέτόν σωστό τρόπο» | endea
Μεγάλη υπόθεση το ελληνικό πλήοωμα!
νικό σπίλ πού δία motor
καί προ dpio E Tis ένδυστα5 κανό!ES TOU παλα.
νιακό τροχό γιά τόν
χες ΤΟ μηχάνημα, γιά
ζα μέ αύτό πού χρησιμοΕργη ύπόθεση. Καί ό κόσμος
της Ιδιαίτερος καί δυσνόημ a καί τό δείχνο όταν κά
λόγω προσκρούσεως στόν
ν log ». «Από Tp s l ST
σβήσει ή φαοτιά στό γκαράζ»
ζει ότι τού
τού Κ. Χριστίδη (σελ. 8)
6e καλοκαίρι βλέπω τούς
ρικούς παλαιού, πού bow
«στήνουν
λιμενοβραχίονα
άπό πίσω beim ή μουσική,
κατάλληλη γιά ταινίες τρ6ντρο μπάσα σέ όργασμό καί
λε. Τώρα, bODE την πρώ.
τη δημόσια έμφάνιση της
μετά άπό περίπου έναν
μαζί μέ τόν πρίγυαλίσουν τα μάρμαρα!
Στον κυκλικό δίσκο προσαρμόζεται γυαλάχαρτο καί άρχίζει. Βιβαίας
οαναπλάοα!
στοιχα ντοκουιιεντα
Ο ψευδοπου χηψ
τον διεκδικουσε
τέρι»στήν
πενήντα χρόνια βαθειά μέσα
στό χαρο τή Εληνικής αυτιλίας δηλαθή Τής μεγαλύτενική άκτοπλοιήβιομηχανία
τήν άκτοπλ tic καί τά
(Ελάχιστα πλέον) άτυχήματά της, γνωρίζεις τουλάχιτίς ελαττωμένες συγχορδίες
«Καθυστέρησε τρεις
μιά μηχανή παρουσίασε τό
ρία δαα ώρών γιά τούς mρες
Ήπειρο, Θεσσαλία»
τού "Ελευθ. Γ. Σααδ
Victoria Palace τού Λονδου,πρ Εμ ουνάπρακολουθήσουν τό μου.
λάχαρτο, άλλά έάν
ya όχιτου μάλλοθά
Elva τό ΤΕλευταιο oupaa
στον ά
κά Ed 00
τοϋ πλανήτη μπορώ-m
Μέ pTE, λοπόν, πpo(σελ.4
πόρτερ. «Πότε, λ re, ότι θά