Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Υπερταμείο: Από τα ΕΛΤΑ ξεχνούν οι αλλαγές διοικήσεων στις ΔΕΚΟ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Οικονομικών και Επιχειρηματικών Ειδήσεων . Προμηθειών και Δημοπρασιών
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:[email protected]
ή Email: [email protected]
ΑΘΗΝΑ. Email: [email protected]
ή Email: [email protected]
ΕΤΟΣ 22ο . Τιμή Περ.:0,50 E
Α.Φ. 5299 Πέμπτη 30.08.2018
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-Εγνατία 64 : Τηλ. 2310-240652 Fax: 2310 242778
ΑΘΗΝΑ-Πλομονοίας (Γλάδστωνος 5) :
Τηλ :210-3304587 FAX :210-3304605
Βιομηχανι
εταιριες
Σύμβαση με NARI Group για
κατασκευή υποσταθμού
Το πάγιο αίτημα του ΣΕΒ και η αξιοποίηση
διαχείρισης
κοκκινων
δανείων
Αδεια για τη διαχείριση κόκ
Αποκαλυπτήρια
κινων δανείων έλαβαν από
χινων δανείων σε δύο ακόμη
τις εταιρ
στον χω
πλεον σε οεχατεσσερις
Ειδικότέρα,
ΕΛΛ 0,00% οι LPN Capital
και Melfin
θνική Ασφαλιστική:
Foodlink: Στις 189
ηΙΣ γιατην αγορά
Επιφυλάξεις για Gongba0 από
το Σύλλογο Εργαζομένων
Τακτική Γενική Συνέλευση
θα πραγματοποιήσει η |2.cqEI
Foodlink την 18η Σεπτεμ. π όταση των ΚινέΕων από τον
βρίου 2018, ημέρα Τρίτη χαι Σύλλογο Εργαζομένον της
ωρά 16:00.
σεις και γου4 εία της εταιο- Άγνοια για βασιχά ζητηματα
είος στον Ασπρόπυργο Αττι- 1 σε ότι α400ά τη διεθνη εμπειΣαφείς επιφυλάξεις για την εμπειρία των Κινέζων στον
κλάδο, το business plan που
προτίθενται να αχολουθη
που θα αναλάβει το όλο
Ασ4.αλιστικής - σουν, και η διοι
εγχείρημα.
Ειρήνης
ρια, το business plan χαι τη
διοικητική ομάδα που 0α το «Για όλα αυτά που λογικά
Ενεργοποιειται η ηλεκτρονική πλατρορμα για το Airbnb. Η
απειλη προστιμου 5.000 ευρα) για εκεινους που νοκια .orn
Αναλυτικά τα θεματα της «τρέξει».
αποτελουν κομβιχα στοιχεία
της προτασης οεν εχουμε την
παραμιχρή
Αντίθετα, διαβάζουμε στο
διαδίκτυο για κάποια αρνητι
χα ποχγματα», ανα4EDETCZL
χαοχτηριστικά.
διάταξης
Για πλήρη απουσία ενημέρωσής του μιλά ο Σύλλογος τον
Ασφαλιστικής σχετικά με την
ενημέρ(οση.
ΟΙΧιες χωρις παραστατικα και οι αυτοματοι συμψηφισμό.
οικονομικων καταστασεων
της εταιρικής χρήσεως 2017 | Εργαζομένων της Εθνικ
καθώς και της εκθέσεως του
Διοικητιχού Συμβουλίου της πρόταση εξαγοράς της
Εταιρείας και των Ελεγκτών | Gongbao, την οποία αντιμεεπ της οικονουχης χαταστα- τοπι ει με σο αρε επα υ ασεως της εταιρικής χρήσεως ξεις.
2017 (1/1/2017-31/12/2017)
ανα με νε ται
σήμερα στον 1ο ότοπο της
Αρχής
Δημοσιων Εσο ων ΑΑΔΕ
καθώς εκτός απρόοπτου,
Η ενεργοποίηση της ηλεκτρονικής διαδικασίας σηματοδοτε ενα ακομα πο ευρυ
πλέγμα ελέγχων και διαστα
Ανεξάρτητης
H1εις δεν ειμαστε αρνητιχοι
στην προσέλκυση ενός υγιούς
στοατηγικού επενδ
φέρει τεχνο οσια στην εται
υτή που θα
μετά από πολύμηνη καθυ- υρώσεων στοιχείων σε
Ειδιχότερα,
Σύλλογος
στερηση ανοιγει η ηλεκτροο
οσους νοικια ουν τα σπιτια
"Απαλλαγη των μελον του πιστεύει πως υπάρχει μια ρέια, αλλα έχουμε έντονες ν
Διοικητιχού Συμβουλίου και
ική πλατ Ρόρμα για τη τους, χωρίς να εκδίδουν τα
1 σειρά από ζητήματα που αορο- επι υλάξεις ότι όλα αυτά δί
δήλυση ακινήτων τα οποία απαιτούμενα παραστατικά
Ελεγκτω
ύουν στην περίπτοση τη
Gonbao
LO()ώνονται
ευθύνη επί τον, οικονομιχών
καταστάσεων της χρήσεως
2017 χου, της
ρίσεως της ως άνω χο!σεως
Ασφαλιστικής χαι θα πρέπει
απαντη0ούν
επα0no
όπως η μέχρι σήμερα διεθνής