Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 8.00 π.μ.

28oC, 12.00

32oC, 8.00 μ.μ.

€0.80

27oC - Υγρασία 55%-63% - Άνεμοι: Δ 3 - Β 2 μπ. Ανατολή ηλίου: 6:53 - Δύση ηλίου: 19:57

Ðåñóåßäåò

Η συμπερίληψη επιστήθιων, πολιτικών φίλων του Γ. Παπανδρέου στη νέα κυβέρνηση Τσίπρα είναι ένα μάλλον δυσάρεστο
νέο για τη Γεννηματά. Ο ανασχηματισμός σηματοδοτεί κυρίως αυτήν την επιδίωξη. Την κατοχύρωση της ηγεμονίας στη
«μεγάλη δημοκρατική παράταξη». Κάτι που δεν μπορεί παρά να προσημαίνεται σοσιαλδημοκρατικά, συμφώνως προς τα δυτικά, πολιτικά πρότυπα. Η εκλογική δυναμική του εγχειρήματος, έρχεται σε δεύτερη μοίρα εφόσον η αξία του είναι μεγαλύτερη από το επίδικο της επόμενης αναμέτρησης. 3 >>

Πέμπτη 30 Αυγούστου 2018
www.enimerosi.com

Αρ. Φύλλου 4714

ΕΠΙΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ Ο ΔΗΜΟΣ ΝΑ ΞΕΧΡΕΩΣΕΙ ΕΡΓΟΛΑΒΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

«ÖÝóé» ôñéþí åêáôïììõñßùí
Το «φέσι» 3 εκατ. ευρώ
της δημαρχίας Τρεπεκλή
στον Λαβράνο πληρώνει
τώρα το υπουργείο
Εσωτερικών

Æçôïýí ôçí ðáñÝìâáóç ôùí Åðéèåùñçôþí ÐåñéâÜëëïíôïò

ΚΕΡΚΥΡΑ. Με έναν μάλλον
κομψό τρόπο, ο Δήμος ανακοίνωσε χθες ότι τα χρήματα με τα
οποία επιχορηγήθηκε για εξόφληση οφειλών από σε βάρος
του δικαστικές αποφάσεις, αφορούν στην εκκαθάριση υπόθεσης που βαρύνει την προηγούμενη δημοτική Αρχή. Συγκε- ΚΕΡΚΥΡΑ. Την κατεπείγουσα επέμβαση της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος (ΕΥΕΠ) για το ΧΥκριμένα πρόκειται για την απαί- ΤΑ Λευκίμμης, ζητούν με αναφορά - καταγγελία τους τέσσερις Κερκυραίοι επιστήμονες (τρεις ιατροί και ένας διτηση εργολάβου στην καθαριό- κηγόρος).
9 >>
τητα υπέρ του οποίου τελεσιδίκησε δικαστική απόφαση δικαίωσης και έτσι αποζημίωσης.
Σελίδα 5>>

Âõèßóôçêå
áëéåõôéêü
óêÜöïò óôï
ðáëéü ëéìÜíé
Ðáîþí
4>>

Ëá.Å. & ÁÍÔÁÑÓÕÁ ãéá ôïí
ôñáõìáôéóìü óôá ÌåóïñÜ÷éá 7>>

Ðåßôå ìáò
åðéôÝëïõò ãéá
ðüóïõò äÞìïõò
èá ãßíïõí
åêëïãÝò óôçí
ÊÝñêõñá
6>>

×åéñïðÝäåò óå 62÷ñïíï
ðïõ ðéÜóôçêå íá ðåñéëïýæåé
óêýëï ìå ðåôñÝëáéï
4>>

Âñáâåßï ôïõ
MVP óôïí Ê.
ÔóéëéìðÜñç 13 >>



Τελευταία νέα από την εφημερίδα