Πρωτοσέλιδο Αλλαγή:Recognized text:
Áíèåßáò 189,
Æáñïõ÷ëÝéêá, ÐÜôñá
Ôçë.: 2610 337 605

ÁËËÁÃÇ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ÔÑÉÔÇ 28 ÁÕÃÏÕÓÔÏÕ 2018 - ÅÔÏÓ 44ï - ÁÑ. ÖÕËËÏÕ 10.607 - ÔÉÌÇ 1 EYÑÙ

ÁÍÁÊÏÉÍÙÈÇÊÁÍ ÏÉ ÂÁÓÅÉÓ

ÔÝëïò óôçí áãùíßá ãéá ôïõò õðïøÞöéïõò ôùí Ðáíåëëáäéêþí ÅîåôÜóåùí 2018, êáèþò Üíïéîå
÷èåò ôï óýóôçìá ôïõ õðïõñãåßïõ Ðáéäåßáò - Äåí áíáñôþíôáé óôá ó÷ïëåßá ïíüìáôá åðéôõ÷üíôùí
Αγωνία τέλος για τους υποψήφιους των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2018, αφού χθες, λίγο µετά τις 17:00,
ανακοινώθηκαν οι βάσεις εισαγωγής σε ΑΕΙ και ΤΕΙ.
Οι υποψήφιοι µπορούν να δουν τα αποτελέσµατα στην ειδική πλατφόρµα του υπουργείου Παιδείας
results.it.minedu.gov.gr -πληκτρολογώντας τον οκταψήφιο κωδικό αριθµό τους και τα τέσσερα αρχικά
γράµµατα των προσωπικών τους στοιχείων (Επώνυµο
– Όνοµα –Πατρώνυµο – Μητρώνυµο)-, καθώς και στα
Λύκεια της χώρας, όπου, ακολούθως, αναρτήθηκαν.
Υπενθυµίζεται πως από φέτος καταργείται η ανακοίνωση των ονοµάτων των επιτυχόντων στα σχολεία,

ÐÁÔÑÁ: Ç ÐÑÙÇÍ ÓÕÆÕÃÏÓ ÐÇÃÅ ÓÔÏ
ÃÁÌÏ ÊÁÉ ÁÍÁÓÔÁÔÙÓÅ ÔÏÕÓ ÐÁÍÔÅÓ
ÓÅË.4

ÁÃÑÉÍÉÏ: ÍÉÏÐÁÍÔÑÏ ÆÅÕÃÁÑÉ ÔÑÁÊÁÑÅ
ÅÍÙ ÐÇÃÁÉÍÅ ÓÔÏ ÃÁÌÇËÉÏ ÔÑÁÐÅÆÉ

ÓÅË.3

×ÈÅÓ ÔÏ ÓÔÅÑÍÏ ÁÍÔÉÏ ÓÔÇÍ 79×ÑÏÍÇ
ÐÏÕ ÐÁÑÅÓÕÑÅ É× ÓÔÇÍ ÁÊÔÇ ÄÕÌÁÉÙÍ
ÓÅË.3

ÊÁÔÁÓÔÑÏÖÅÓ ÁÐÏ ÔÉÓ ÊÁÔÁÉÃÉÄÅÓ
ÓÅ ÄÕÔÉÊÇ Á×ÁÚÁ ÊÁÉ ÅÑÕÌÁÍÈÏ
ÓÅË.4

καθώς και η ανάρτηση της αναλυτικής βαθµολογίας των υποψηφίων, ενώ οι διευθυντές των σχολείων
λόγω του κανονισµού περί της προστασίας των προσωπικών δεδοµένων ανήρτησαν µόνο τους κωδικούς
των επιτυχόντων.
Αξίζει να σηµειωθεί ότι ο Υπουργός Παιδείας υπέγραψε πριν λίγες µέρες την Υπουργική Απόφαση που
προβλέπει ειδικό ποσοστό θέσεων εισαγωγής στην
Τριτοβάθµια Εκπαίδευση για τους υποψηφίους των
Πανελλαδικών Εξετάσεων 2018 από τις περιοχές Μάνδρας, Νέας Περάµου και Κω, που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές.

ÊÁÔÁÊËÕÓÌÏÓ ÓÔÇÍ ÐÁÔÑÁ...
ÅÐÅÓÁÍ ÄÅÊÁÄÅÓ ÊÅÑÁÕÍÏÉ!
Êáôáññáêôþäçò
âñï÷Þ ìå áóôñáðÝò
êáé êåñáõíïýò ÷èåò ôï
áðüãåõìá… Áñêåôïß
äñüìïé ìåôáôñÜðçêáí
óå… ëßìíåò! Áðü
ôç íåñïðïíôÞ,
óçìåéþèçêáí – ó÷åäüí
ôáõôü÷ñïíá – äýï
êáñáìðüëåò ï÷çìÜôùí
óå äéáöïñåôéêÜ óçìåßá
ôçò ÁêôÞò Äõìáßùí,
ìå ôïõëÜ÷éóôïí
ôñåéò ôñáõìáôßåò
ÓÅË.15

ÐÁÔÑÁ: 94×ÑÏÍÏÓ ÁÐÅÉËÏÕÓÅ
ÍÁ ÐÅÓÅÉ ÁÐÏ ÔÇÍ ÔÁÑÁÔÓÁ...

Ðñüëçøç, Ðáèïëïãßá êáé ×åéñïõñãéêÞ Ìáóôïý,
Âéïøßåò & ÐáñáêåíôÞóåéò ìå Åðåìâáôéêü ÕðÝñç÷ï
ÓáôùâñéÜíäïõ 63-65 & Êïñßíèïõ, ÐÜôñá Ô. 6974 817.140, 2610-279239
[email protected] - www.frontidamastou.gr

Συναγερµός στην Αστυνοµία χθες, λίγο µετά τη 1 το µεσηµέρι
στην Πάτρα. Ένας άνδρας 94 ετών είχε ανέβει στην ταράτσα του
σπιτιού του στο Ζαβλάνι και απειλούσε να πέσει. Νωρίτερα, σύµφωνα µε πληροφορίες, είχε απειλήσει συγγενικό του πρόσωπο µε
καραµπίνα. Ο άνδρας ήταν σε κατάσταση κρίσης και µάλιστα οι
απειλές και οι φωνές του σήκωσαν την γειτονιά στο πόδι. Τα συγγενικά του πρόσωπα προσπαθούσαν να ηρεµήσουν τον ηλικιωµένο. Στο σηµείο, βρέθηκαν αστυνοµικοί, πυροσβέστες και πλήρωµα
του ΕΚΑΒ. Με συζήτηση κατάφεραν να τον πλησιάσουν και να τον
πείσουν να σταµατήσει κάθε ενέργειά του. Ο άνδρας έφερε εκδορές και πληγές στο χέρι, προφανώς από κάτι που του συνέβη την
ώρα του παροξυσµού του. Μετά από 40 λεπτά διαπραγµατεύσεων
και συζητήσεων το επεισόδιο έληξε. Ασθενοφόρο τον µετέφερε
στο Νοσοκοµείο συνοδεία αστυνοµικών.