Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΣΤΙΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ-ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Τού γύψου
εσωτερικό τής ΝΔ μέ άντικείμενο Τήν δαίμονοΠοίηση της Αριστεράς. Εδι
'Η λέξις «ήττοπάθεια»
στα χείλη του 110ωθυπονογου
οδηγήσουν μελλοντικά στόν πλήρη άποκλεισμό
τού ΣΥΡΙΖΑ από τήν διακυβέρνηση καί τούς θεηοιά κίνητρα Οδηγήθηκαν ουγκεκριμένο βου.
eivai .δέν ΥΕλιέμαι-tape τικά δημοφιλεις στον
σκληρό nupfVq των κομματικών στελαχαν Της
'Η έσωκομματική άντιπολίτευσις τού έπέβαλε τον Σκονολέτη-Απειλές γιά την Ψη poq ορία
cpatstové
ooreptK0106 ΣΥ
κά χθες στό Magl ou otsib
πί πίνακι καί τήν παρα
ve τα καί νά άντε "τίθεται
ΣΥΡΙΖΑ én στηριζουν ruλέτηστήνκορυφή thmppite στογιά τό elp ςτήςμα
συνιστώσες
Eywuv po.
δεξιός φιλελεύθερης ηαράταΕης, διότι στοιχειna0άταξη at Ολο της τό εύρος ήταν και είναι
00poo0μα τών δεξιών δυνάμεων στην
νά παραδώσει τά κΑειδιά t00
άνηδράσεις τους
βλέποντας
rt χάνουν κομμα
ς ραμματείας το κομμα
σταδίστ ςύοδιοικητικές
νομένη έ
λέτη στήνκορυφήτής κομμα.
Kivetrai μεταξύ 35-45% μά.
σε80iT06596. Η εξ ampTaEn κλήθηκε στην
yopeuge nac μόνο αυτή χει την ίκανότητααμεων μεταξύ 50-60%
ονηφίας
ούβλέπουν τούς
bu φημη ο
τό τό xapa
τη Οπας π.Χ δτι ό ώτερΖΟ
μενος όπουργός Εουτε η ών
σκοπέλους, νά άπαντήσαστίς
κατηγορας τι tob bu ήθη
bookotigaatt VTIEoAftev
ση κοί στην όμάδα Τουκαλά
on T@v btagovou vtmv στήν
Kieép ηση Μέ στόχο xavtu
τάκης λαβε 47%
βέρνηση του τόν Μίκη Θεοδωράκη. ΤΟ 2004
Χερ, στην Κου μου
Bi pin rivada
vrp αριστερά προην στΕλέ
Ζη τοο ΠΑΣΟΚ), el tari;
ματα, όκ.Τοίερας κατά :ήν
χθεσινή όμιλία του στήν Katd ela, δεύτερες σκεψειςκα1
στρατηγικές διαχείρι ge
στε, στά Epo kreouprno txei
λη40plo e tida ές(ni
έκτός έξ σίας Κώστας Καραμανλής με την
η λιτική το μεσα ουχώρουδιευρυνε τάρια
τής ΝΔ στό 48% καί έξασφαλισε τέτοια κο vuΑλαξη itp xpi συμ ας κ i kolo51+x5dv o σετ πλ οέτόςο 6 οί
ισο καιπαρασκηνιακών λενοχλο nassouarix- οκαλείται νά κινη t to
ναςτο θελουν να κάναιΕνα
διάλειμμα το rvé σ ό
γή του στ atpa) μανό
ξο,άσοκ vadmeltép
asapou.coouovx; w EL4m νή
. Πολάκης-Αχτσιόγλου
Ομολογούν άνικανότητα
| ΆΟχαϊα '
Άραία Ελληνικά:
' a osa maseaiur
Καταστεοχεγήσεως
Deera..amp d um
rontan, merondmol en
Νίπτουν τας χείρας τους οίδιχαστές για τον Φλώρο
σητο tw τ τούτου ΕΚΛοδευτικής Πολιτι
λάκης, Αχσιογλυ Κοντονής) ας 06 39χρονο έπιχειρηματία
ταση στόν α a akvat
rentmwK 55 H Er pcias ynd TV
να tod t
up it(την δημο
pros ryeiela asné
tap ητικής κατευθύνσεως Μολαταύτα τοοτοτό
τητα άπό πλευρας των 65 εταζομένυν μαθηταν
τήν μετάφραση τοο κειμένου, άλλά vdtru eses TO
Ανοιχτή για το κοινό
ή Ήετιώνεια Πόλη
Πρώτο στην Μεσόγειο
το λιμάνι του Πειραιας
Xply τόν.tsto.oneponh;enm
yomoc..
Δεδομένου τοο Φ.Ε.Κ. {10/08/2018) TOO
Yo τόκοκά Πρόαταιγια tov
μο, Ziplor hrmeie dmd
Journal of Preventive
Στην"Y00α, χωας φος, νερο χαί
υγειο
8mivi Ompol lo
Medicine ororomogh
Οι δύο ToiexoL
(htoppa; στήν σελίδα 3)
χαί, Ιθάκης»