Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΚΥΡΟΣ Α, ΚΥΡΟΥ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1 876
Ελλάδα-ΗΠΑ:
Ποιά άνταλλάγυατα
τού Αλέξανδρου Π. Μαλλιά*
27 Αυγούστου
ΚΑΙ ΟΜΩΣ
την μοναδική ιστορική συγκυρία-5έν γνωρίζω
πόσο ακόμη θα διατηρηθ
φαλείας διευρυμένη συνεργασία
ΠαQελθόν ό διαχωοσμος Άριστερά-Δεξιά / <Οχι» στην ιδέα για άντι-ΣΥΡΙΖΑ μέτωπο
είς» (Ι. ΣΙΔΕΡΗΣ. Δεύτερη έκδοτών δραματικών εξελίξεων γύρω μας ουδέποτε στό παρελθόν ή Ελλά
δα ώς χώρος και σαν χώρα είχε τήν δυνατότητα
"Ισχυρίζομαι τι λόγω δ
ΣΕ ΡΗΤΗ άποδοκιμασία τον
ηση και προτρέπω και τά στελέχη της Ν.Δ. να
άποφεύγουν αύτοις τοις άναξαρτή τος
παρελθόν. Μπορώ νύ καταλάβω τη δυσπιστία πο66πά
του τί επέλεξαν στο
«ανούσιους καυγάδες», στή
Εφημερίδα των Συντακτών»
εταλλευόμενη δηλώσεις
μα άκαγιά τό πολι
πολίτες. Και έν πολλοίς τη δι
ά την πρόσφατη τριετία-νά συζητήσει και
προσδώσουν ακροδεξιό προκ. Βορίδη
ρισμόςΑριστερας-Δεξιας, με
τούς οριστερας Δεξιά χο
νος. Τα πραγματικά διλήμματατης χώρας είναι σήμερα πιό
άρχηρί «έλαττωματικών ίδεών άριΑνωτάτη πηγή τής
Πρόεδρος τή
τυχόν άκραίες φωνές «μέάκό
τα άπό τίς ΗΠΑ. Τόσο γιά τήν Σούδα σο καί γιά
την έπέκταση των Αμερικανικών διευκολύνσεων
γός τής άξιωματικής
λιτεύσεως Κυριάκος Μη
Μητσοτά οστηρίζει οτι με
από τον Γράμμο»
οτι πολλοί.
άλλο τη σημερινή κατάσταση,
ίδα έλαολα σέ δια- | Σαββατιάτι
κάθαρες εφημερίδα λα
ν, να μας
προσεχές διάστημα», προκ
που έκπέμπεται σήμερα στή
τρο εςιας παρατα
θωρίων έλιγμών-dποφεύγω συνειδητά τον ορο
i δέν
ανά την διακυβέρνηση
ση να παίξει στο
Η κατάσταση στις Αμερικανο-Τουρκικές σχέ
καρδιά,
στις μεθεπόμενες να
ανακεφαλαιοποίηση των τρα
ρακώσεως τής
περιοχή της Ευρω-Ανατολής καθιστούν σήμερα
τήν Σούδα αναντικατάστατης άξίας. Ενόσω μάλι
στα το «απρόβλεπτο» παραμένει ή αποκλειστική
στικό ότι τό Μαξίμου προστέρασε το σημείο τής συνεντεύξεως Μητσοτάκη που άναδει
πού δέν άνεδεί
της Μέσης Ανατολής και Βόρειας Αφρικής, της
Τουρκίας μάλιστα συμπεριλαμβανομένης, ή γεωπολιτική θέση της 'Ελλ δος διαρκώς ενισχύεται.
γι' αύτό δεν μπαίνω σε καμμία
δλους τούς Ψηφοφόρους, άνε
στό Διάστημα.
τού Αθαν. Χ. Παπανδρόπουλου*
Σε θέματα οικονομικής συνεQγασίας και έρευνών
πού θά πάει αύτή ή
κατάστασις; Κάποιες ΤΤΕΓιά νά συνεχίσουμε
αύτές τις «ίδέες», διότι παυν ένδιαφέρον
μέ νταούλια και βιολιά
ηήσανεντελώς άστοχείωτο
ή έπρόκειτο για θλιβερούς
πολιτικούς άπατεώνες |
ΣΤΟΠεκϊνο εύρσκεται άπό
σκεψις αύτή άποσκοπεί
νοιξη νέων δρόμων και την
ρεύνηση νέων τρόπων συνεργασί
ρα ό ύπουργός ,Εξωτερικών Νικος
Κοτζύς, ό
λίες μέ τήν κινεζική ήγεσία γιά τήν
ένδυνάμωση τών ήδη πολύ καλών
ντρου στο πλαίσιο τού κινεζικού
σχεδίου
μος» (
πρωτοβουλίες όδηγούν αμοιβαίως σέ έπιο ελή οικονομική συνερ
γασια, η οποια ειναι στο πνεύμα
και τής πολυδιάστατης έλληνικής
χωρίς νερό, άλλες χώρις
και τά δύο. Και αύτά μf
ρία. κάποιοι άλλοι είδικοί προτείνουν νά δημι
ποίος θα έχει συνομι
Μία ζωνη-Ενας δρό
ρανοξύστες
1 θα υπογράψουν
τανοησεως(MOU) μετά το πέρας
τον σχετικων συνομιλιων. Οισυ
μερών σχέσεων τώνδυο χωρών
Κατα τις συνομιλιες με τον
γό του Γουάνγκ Γι θά δοθεί έμφαιάγίνει για άλ ο τά
μέτρα τους ο//θυνοντες,
μη ρετα κήςπολα.
σ αχ, Είαι υά Τροποποιητου παραρτήματος του στο Καναρι Γουάρφ
όλοος
ζητήσειςομωςδένθάπεριορισθούν
του σύγχρονου χρηματοπιστωτικού τομέα. Λογότυπα παρουσιάζουν οικείες έπωνυμίες, πως
νονται αύτά στην Ελλάδα τού 2018 καί νά βασαονται ο πολίτες. Στήν
ευρέως στις καλλιέργειες
(καλαμπόκι, κριθάρι, βρώκαι τον ρόλο τής 'Ελλάδος ως σητικής. Με τα δεδομένα αυτά ή έπιουν όργανισμούς πού
Πέθανε ο άκαδημαϊκός
Επανεξετα-εται
τους κατοίκους της βακλουν πίσω στο Διάστησημαντικότερο επιτελικό
άποφυλά
ισις Φλώρου
σαν Ge Eror Kar TOUS TOUρίστες. Οί όποιοι άποτεμα μεγάλες ποσότητες του
λιακου φωτός καί έτσι ή
δρα της Goldman Sachs στόν άριθμό 200
τ του Μανχάτταν, δ
διατηρεί την ανωνυμί
κεκριμένος χειρουργός Γρηγόριος Σκαλκέας.
Υπήρξεπρωτοπόρος στην Καρδιολογία, ένοϊδρυσε
τα πρώτα τμήματα Θωρακικής και Καρδιαγγειακής
ειρουργικής οπος και την Μονάδα Μεταμοσχεύσε
ων τών Αθηνών στηνοποια έκανε και την πρωτη με
ταμόσχευση νεφρού και παγκρέατος στήν. Ελλάδα.
Διετέλεσε άπό το 1989 μέλος τής Ακαδημίας Αθηνών
1 δεκάδων άλλον επιστημονικών εταιρειών, ένο
τος του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών, βάσει το
όποίου άποφυλακίσθηκ
ουν γραφεία στις
χραια καιρικά φαινοτεχνητών δασών, άλλά
τών εκτελεστικών στελεχών κερδίζουν σε έναν
ερα χρήματα άπ' όσα θά κερδί
ντονής, πο ος εθοςάνυέρειότι ύπάρχουν πολ
λά «έρωτηματικά». Σφοδρή ήταν ή άντίδρασις τής
νήτη μας. Καί οί είδικοί
προτείνουν λύσεις. Όπως
γουμε «νέα οπλα», γιατί
δέν σταματάμε νά καταΤί κ
Δ για την προκλητική ύπό ορους άποφυλάκισή του,
του άπεδόθησαν και κορυφαιες διακρίσεις.
Ιχαν παρενέργειες που
Εκτός του ότι έχουν μονανα διαβάσετε
| dpa
του Δημήτρη Καπράνου
Τά πολλά
αιοινά ψέματα των «σοσιαλ>
στήν άνοδο τής θερμο- πο$ ένίοτε δέν μπορει νά
κρασίας και στην κλιματι- σηκώσει ούτε τόν ίδιο
κήάλλαγή είαι μά ..pr Του τόν έαυτό. Επί πλ
ξουμε στην άτμόσφαιρα ον τά μυρμήγκια παρά
άλάτι πού βά προκαλέ γου άπό μόνα τους άντι
σει χημικες άντιδράσεις ή βιο άγάιάάτεάτμόσp ραθά άποκτ -πίσουν κάποιες άπότ,
του εγκλήματ
ΓΕμισαν Οι λογαριασμοί
μου στά«οόσιαλ» άπό φωτογραφ εςφιλων πού ά οχα pe
θυμ&μαι τόν πατέρα μου
πού μού Ελεγε: «Μήν γρά
Ψεις βιβλίο μέχρι νά γίνεις
40 τών καί μήν δημοσιεύεις
φωγραφ ες σου & αν εσαι
vos». Κιόταν τόν ρώτησα
Δέν τον δ ουσα σέ καιμία
mo πτώση Κα στή συγγροτσες του, μέ τίς φαρδύτατες
χωρίστρες τους, μέ τά προγουλά ατο s «To o, bo
στόν φακό σάν τόν περ μο καί προώρως έκδημήσοντα «Μητσάρα» τού Παναφ β λίου μετα α 24h κ
φωτογραφ εςμο Ε δημοσ a άπό τά 20, σέ bpr μερ.
δες καί πΕριοδκάμτάότο α
ετα τη Μαχεοονια
2Ο σέ συνέντευξη μέ τόν Μίμη
σμα νάχώνει την ΚΕφαλή του
ΤΟΤΕ πίσω άπό την ράχη τοϋ
όλόγιομο φΕγγάρ» ό τρίτος.
Καί δλοι, άπό κάτο, μοστρά. καί θά γράφεις πολύ καλύτρουν καί μιά φατογραφία μέρα καί τις φωτογραφίες θάθ65
μαγιό ή μέ βερμούδα, στήν νάτ,15αφανίσεις γ cri θάλές
παραλία &που πέρασαν τίς "Βρέ, πώς μπατιρίσαμε, πού
Ψεις γιατί θά έχεις ώριμάσει
στοοιχα ντοκου υεντα
Βλέπω, δμως. ToS φ λουκ
μου, πού δημοσιεύουν φωτογραφ ες στά co σολ» καί TOS
Μάρκος Σγάλας»
Μιχ. Κ. Δερμιτζάκη (σελ.2)
τοϋ 'Ελευθερίου Γ. Σκιαδά (σελ.4