Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική Αυο25ro
Αυγούστου
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
για τ1s συλλογικέs
συμβάσε!s
Τελεσίγραφο κατάσχεσns σε 150 χιλ.
επιχειρηματίεs με ασφαλιστικά χρέη
Πάνω από 150.000
νέα "ραβασάκια" ετοι.
μάζεται να στείλει το
Κέντρο Είσπραξης
οφειλές προς τα Ta
μεία κύριας ασφάλισης
(τέως ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, ΟΓΑ
κλπ) δεν είχαν προτι
λών (ΚΕΑΟ) σε αντί.
στοιχουςοφειλέτες
των Ταμείων. Όποιος
εξ αυτών δεν ξεκινή,
ΚΕΑΟ.
ακουσίως γλιτώσει από
το "κυνήγι" του εν
λόγω φορέα, δηλαδή
χρέη του σε 20 μέρες
από τη στιγμή που θα
ανένας εργοδότης λάβει τη σχετική ειδορεί,πλέον να |ποίηση, θα βρεθεί αντι'
και τα κατασχετήρια
σε περίπτωση μη συμμόρφωσης τους, δη
λαδή εξόφλησης των
κάνει ατομική ή επιχειρησιακή σύμβαση
μέτωπος
κατασχετήρια.
δικαστικού συμβιβα- νοποίησης θεωρείτα
λετών, εντός 20 ημεκοινοποίησή τους, δεν της έχει το πολύ 35
προβεί σε ρυθμισητων
ένα 15νθήμερο μετά
Σύμφωνα με το "capital.gr., ο εφιαλτικός
ορίζοντας
δος χάριτος" για λογα
ριασμό τους, όμως.
τελείωσε από τέλη του
τικής ειδοποίησης. Με
άλλαλόγια, ο οφειλ
μέρες στο ε εσε κα
αφορ έτεαμε είνους οι
θηκαν για
καθώς οι οφειλές τους
βρίσκονται πλέον σε
χρεών του ή τουλάχι. για να προβεί σε κά
στον δεν αρχίσει να ποια ενέργεια στην κα.
καταβάλλει ένα "εύ- τεύθυνση
πρώτη φορά, μεταξύ πλήρη γνώση του
Απριλίου-Ιουνίου
ότερες της κλα
συνέχεια στην 11
ΕΝΟΙΑ: αρμόδιοφορέαγιατην λάβουνρα σε μέρα ea ηοτελευτα αναφέρει αποπληρωμης τω
Έρχονται
ακόμη δύο Ιδούμενου υτοαπασχο. Οφελματικοεφάπας οριβώς Ορ ταινα τι ΚΕΑΟ στείλει
ητελευταία έκθεσ
του ΚΕΑΟ αν και αυτό
για παράδειγμα τ
είσπραξη των χρεών ποιήσεις προκειμένου
κριβώς-ποσό "έναντι ηση σε έναν οφειλέτη
οφειλής", τότε θα βρε- στις 3 Σεπτεμβρίου
θεί αντιμέτωπος με θεωρείται ότι θα το
μέτρα αναγκαστικής έχει λάβει στα χέρια
είσπρα
Πρόκειται για εργο- οφειλές τους εφάπαξ
δότες, αυτοαπασχο. ή τμ
αγρότες οι οποίοι αν σμού (πάγια ρύθμιση
ναι ειχ ληξιπρόθεσμες
ηματικά, δηλαδή
αναπροσαρμογές
είχαν μη ρυθμισμέ.
12 δόσεων η
120 δόσεων μέσω εξι
ρύθμιση
Σημειώνεται πως ως
πτεμβρίου (σ.σ. σε έως
μέγιστος χρόνος κοι
| "κλείδωσαν"
κειμενικές
για το επίδομα
ενοικιου