Πρωτοσέλιδο Οικονομική:







Recognized text:
ΟικονομικήΠαρασκευή
Αυγούστου
Ετος 210
Αριθ. ΦύΑ: 6541
Τιμή: 1.00€
Βαλτετσίου 26 . Τ.Κ. 54453 . ΘΕΣ/ΝΙΚΗ . Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
πλεόνασμα
του ΕΟΚΑ
μπορεί να
σωσει τ1s
συντάξε!S
Μείωση Προστίμων για
αδήλωτη εργασία
Η διαδικασία βήμα βήμα
Περθώριο 27 ημερών
έχει ο εργοδότης στον
οποίο έχει επιβληθεί
πρόστιμο για αδήλωτη
εργασία να ακολουθή.
σει την προβλεπόμενη
διαδικασία πρόσληψης
ώστε να μειώσει σημαντικά το ποσό που
θα πρέπει να πληρώ.
όπως αυτά αναφέρο
ται στο άρθρο 14 του
ν. 4I44/2013 όπως
ισχύει, διαπιστώνουν,
κατά τον έλεγχο, τη μη
αναγραφή εργαζομένου σε ισχύοντα πί
νακα προσωruKou
ενημερώνουν το κατά
τόπο αρμόδιο Τμήμα
ΕΤυθεώρησης Εργασια
κών Σχέσεων (ΤΕΕΣ)
«Το πλεόνασμα του
Με τη νέα απόφαση
ΕΦΚΑ ήταν ήδη κοντά! του υπουργείου Εργα,
στα 650 εκατ. ευρώ σίας που δημοσιεύ.
τον Ιούλιο και θα προσεγγίσει, σε ετήσιο
βάση, το 1,5 δισ.
ευρώ, Πάνω από τους
ικούς μας στόχους,
επτρέποντας να εξε
συνέχεια στην 11
τηκε στο'' ΦΕΚ
καθορίζεται το χρονοδιάγραμμα και οιδιαδι.
κασίες για τη μείωση
των προστίμων από
10.500 ευρώ σε 5.000
ευρώ αν γίνει προοληψη τριών μηνών και Πράξη Επιβολής Προ- στον εργοδότη εντός ρεσία του Ενιαίου
3.000 ευρώ αν γίνει στίμου, με την οποία 7 εργάσιμων ημερών Φορέα Κοινωνικής
πρόσληψη διάρκειας προσδιορίζεται, , σύμ. από την ημέρα επίδο- Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.)
ενός έτους
Στην απόφαση. Που στις ανωτέρω παρα- χου ή από την ημέρα λογισθούν οι προβλετου Σ.ΕΠ.Ε., εντός
πέντε (5) εργασίμων
ημερώναπό την ημέρα
διενέργειας του ελέγ.
χου, σχετικά με την
Παράβαση
Πράξη Επιβολής Προστίμου κατά τα ανω.
τέρω κοινοποιείται, με
απόδειξη, στον παρα
βάτη εργοδότη
Η Πράξη Επιβολής
Προστίμου επδίδεται
Εντός της ιδίας προθεσμίας η Πράξη Επι
βολής ηροστίμου και
το σχετικό δελτίο
ελέγχου/έκθεση ελέγ.
Χου διαβιβάζονται
προς την αρμόδια urn
Εν συνεχεία, ο Προϊστάμενος του Τ.Ε. Ε.Σ.
συντάσσει και επιδίδει
φωνα με τα οριζόμενα
σης του Δελτίου Ελέγ.
προκειμένου να κατα
επενδύσε!s
θα στείλουν ! oueLanol
ισχυρό μ νυμα στουs
Ελληνεs
κατα θέτε
γράφους 1, 2 και 3 του
άρθρου 5 του ως άνω
νόμου, το ύψος του
προστίμου που αντι.
στοιχεί στη διαπιστω.
κοινοποίησης της σχετικής έκθεσης/εγγρά.
φου σχετικά με τη
διαπίστωση αδήλωτης
εργασίας στο αρμόδιο
πόμενες από την
παράγραφο 4 του άρ.
θρου 5 του ν
4554/2018 ασφαλιστικές εισφορές. Για τον
συνέχεια στην 10
προβλεποντα,τα εξής:
ελεγκτικά όργανα, θείσα παρ βαση. Η Τ.Ε.ΕΣ
αρμόδια
Δημόσιο:
μόνιμων και
συμβασιούχων
φέρνει η έξοδ0s
Υπάρχουν επενδυτιστοΒοκαρης, Ελλά
και έλλειψη χρηματοδότησης, αναφέρει
στο Bloomberg Έλλη
από τα μνημόνια
νας καθηγητ
«Αυτό που χρειάζε
ται η ελληνική οικονο
Σελίδα 9