Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΣΤΙΑ.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Δύο Πρόεδρου
για χάρη τους
opadav Toki
oot 6 41 Ep
ek vrou
11 μπτη 16 Αι γου στου 2018
qui. 41127
Ετος 142
ας Ρόμπερτ Κάπλαν γράφει στον npoAayo του
τελευταίου του βιβλίου τό anoto TTAodpEral
at τον αταλαβαίνουν οι Τονοκοι
Βρήκε τον δάσχαλό του στο πρόσυποτού Τράμπ ό, Ερντογάν
πρόβλεψη τον Αμερικανο° συγγραφέα η onoa
Πρίν φ4άσουμε ομως σε αυτό τά σημείο
τήματα ήοοονος σημασίας νιά τον ίστορικό του
τήν Ε
Η ύηόθεση τών δυο Ελλήνων στρατυυτικών θά
νονται στά ΥΕράματά τους στύ nana Kai στά
Μετάθεσις στις Βουξέλλες
TO EAllBATD 25.OR ΜΕ ΤΗΝ ΕΣΤΊΑ
Ξένιος Ζεύς
EIN A-ton non. danimo iore *γιά τούς δύο στουτιοτικούς
Είσηγήσεις γιά τήν έπομένη τοποθέτησή του
τόν άλλο tpono στά μικρά άλλά καί στά μεγάλα
Εχουμε γίνει φιλοξενούμενοι στό ίδιο στό oni_
VEl ν
Τόάγοράσεις έκ νέου. Κάποτε είχες anaoistivii odepersonnninoloroio'
tierpui Αημητρης Kc. λιη ης ,Exeta i.topoiouvvenupoue
κοί εισφορές τήν έχουν δημεύσε, κάη ildcia.ni lvetivegein.outAEv
γυρίσεις, πολιτικά, σελίδα
ο rua, σημερα είτε
τριών πανεπιστημίων
Τάσος θεουλου
ματική δημοκpatin-υόνο που δέν ζυμε ηλέον
κότητα ΒάΤήν évtreve άκόμα κα
IENNIE
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
ης ημέρας
οι 4 ανα αοες, η σοβα00τητα, 0 ll/αστηρα
Tu a dy u wsnt d l diabe o u po.TO- 10 uur wbu samb re out ono delay.
rroposa mota o a
darn rains are
test drive sem auto ti
rit Tarrrrrra
υπο οτα στι ν νο η»
«Το δημοψήφισμα