Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΣΤΙΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
καλύτερά
Ποιπτη 9 At ou στου 2018
Αριθμ. Φύλ. 41 1 22 Ι Ετος 142 ΝΤμή 1,50
Σελήνη 28 ήμερών Ι Άντολή ήλίου 6.36
Δύσις 8.26
τον Μανώλη Κοττάκη .
Η ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ σαιζόν θα κλείσει καλά σε γενικές
γραμμές, αν και οι πρώτες υπεραισιόδοξες προΚλίνες 5στεουν πο)λούνται
όσο-όσο σε φθηνά γ οούπ!
εισπράξεις τών μηνών Απριλίου-Μαϊου-Ιουνίου
έ φαίνεται να έχει την ίδια ροή τον Αύγουστο
ό ίσως έπηρεάσει και
2018 νεότεροβο εχε ποντάρει ή βέρνα
και τον Σεπτέμβριο
ξεις και τό άφορολόγητο (Στόχος πού δυσκο
Άνατοοπη στον τονοισυο Αύγουστο Σεπτεμβριο-Τοεγουν να χ
εισουν τουπες οι Εενοδογοι
τών έλληνικών ομολόγων έξ αιτίας της διE11L0ΓΕΣ άπελπισίας
τους διεθνείς tour operators,
πού βλέπουν ότι μπορούν να
σέθεσε, στήν 'Ελλάδα
χουν περιπτώσεις πού οί τιμές
δεν συμβαδίζουν με τις παροκία.
οιξη σημειώσαμε ρεκόρ έπισκέψεων
νο γιατί είμαστε έλκυστικός προορισμός άλλά
Κυκλάδες μ
χρήματα στήν τσέπη (αύξηση ρυθμών ανάπτυξης) καί ήθελε να πάει διακοπές. Λόγω έποχής
α κλινών καί ή μόνη
ει μερίδιο άγορας προκειμένου να μετριάσει τις άρνητιστες τής«τελευταίας στιγμής»
έχουν μπεί καί τό Μαρόκο καί
δόχοι.ΌΦΠΑ στάξενοδοχεία
Οίτουρίστεςήκαλύτερα οι
άπό 6% έκτοξεύθηκε πριν άπό
μεγάλοι τουριστικοί πράκτ
ρες πού αυτοί κινούν τά νήμαγιατί θα στραφούν στήν φθηάκυρωνοντας τις
ρόνια στό 13%, ενώ στα
γκο έπισκεπτών ήταν ή Ελλάς
αρχισε νά άλλάζει μετά τις τουρκικές έκλογές
και την δραματική πτώση της λίρας. Αρχισε νά
άλλάξει, διότι πρώτον Πούτιν κατηύθυνε τούς
εικόνα
της n4ο
στην τουρκικη οικο
νομια. Οπως άποκαλύπτει σή
σαν τα προηγουμενα χρονια
άκριβά την άραβικη άνοιξη
νησια εχει πανσει να ισχυει το
τα ειναι διατεθειμενοι να πλη
Τουρκια
είδικό καθεστ
ολογήσε
"Υπεύθυνη κρατήσεων με
':10 ο
οτι ή Τουρκία έκτός άπο τις τι
ένα μέρος το ανταγωνιστικου
στικού προορισμου, τήν
έφαρμουν συντελεστή ΦΠΑ
σουν τους πελατες τους στά
κηπύλη ταξιδιωτικών κρα
νά κάνουν διακοπές στά μικρασιατικά
ματίου σέ διαδεδομένους του
Μεσογείου.
χεία διάσημα γιά τούς στ
μετά την απέλαση τών δύο Ρώσσων διπλωματών
τοϋ ποδου και τού πενταγράμμου
ίσο
ση των συγκρι
ρεσίες στον τουρίστα, ένώ έχει
νες ξενοδόχους-οί
κοι μαζί μέ τούς Aiyd|
tporop
άδειοι Αύγουστο-Σεπτέμβριο.
Ή Τουρκία οπως όλα δ
ώσεις στην τουριστική άγοαργυρωσαν και
κύσει τήν έλίτ. Έπί πλέον, τό
νη ύπερφορολόγησις μετά τό
φία των ξενοδόχων άλλα κ
να αύξήσουν τις τιμές. Έλλάς
νται έντόνως άπό τις άνταγωσε γκρουπ τουριστών, κάτι που
στικές τιμές προσφοράς για Αϋγουστο-Σεπτέμ
βριο ώστε ήταν συμφέρον ακόμη και
τουρκική ξενοδοχειακή μονάτου
τερες
μέση τιμή κρατήσεως στις Κ
μίες. Με την πτώση τής τουρς να καλπάζει οί τιπληρώνοντας πέναλτυ! κάπως ετσι
παγώματος» τών κρατήσεων
και την τελευταία επιθυμία τού
μες σε διαμονη, διατροφή κ
Μαζί τά
άψαμε!
Άγήσύχία Σκοπιανών για
ton akn kuomiau.- διχοτόμηση Κοσσυφοπεδίου
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΤΑΞΑΣ
Η eyκνρότερη βιογραφία του μεράλου Έλληνος κυβερνήτου
τού Α.Π. Δημόπουλου*
ΟΤΑΝ ένας παλαιός πολιτικός έκστόμισε ώς ύποό περιώνυμο πλέον «μαζί τά φάγαμε!», υπήρξε,
μάλλον αναμενόμενα, άνανάκτηση. Λογικό. Ακόμα και με ιστορικά κ
Δημοψήφισμα έξαγγέλλει ό Χαχίμ Θάτσι
ρων, άνοίγει τον άσκο τού Αίόλου
ονται στο έδώλιο για σα δεινά υφίστα
άλλαγής συνόρων στα Βαλκάνια
διανθίζοντας την σχετική άνακοίνωση του με την τετριμμενη φι
λολ
σφαίρα της πολιτικής. Πράγματι, δέν
ν, μεταρα τους Σκοπιανούς. Τό γεγονός
νότητος (εν προκειμένω τών Σέρως,ότι μετά τό Κοσσυφοπέδιο τά
Τίρανα θα στραφούν πρός τίςάνατολικές έπαρχίες τής χώρας δπου
ς τού 1930 να κατηγορεί τους ιδιους
τούς Αμερικανούς γιά τό μεγάλο κράχ. Εντούνητη άλβανική μειονότης. Είναι
σεως τών σχέσεων μ
τής αγανάκτησης άλλα, άκριβώς στον αντίποδα,
υτή τής ένοχοποιημένης αποδοχής!"Οτι γ
καρπούς όσων σπείραμε. Ότι πληρώνουμε κάκαί σήμερα, ν τεκμήριο
θρώπους νά δείχνουν, ν έχουν πραγματικά
Εκλογές τον Σεπτέμβουο
ζητεί ό Μητσοτάκης
Αύξησις 150% στόρένμα
σε μία δεκαετία
ποιο προπατορ
ΝΑ προκηρύξει τις έκλογέςστίς 20 Αύγουστου καί
αυτές να διεξαχθούν μετά άπό τέσσερεις έβδομα
δες αντι νά στήσει φιέστες για τήν «έξοδο από τά
ΚΑΤΑ 150%αύξήθηκε στοδιάστημα 2005-2016
ή του ήλεκτρικού ρεύματος που πληρώνουν τα
κοκυριά συμφώνος προς μελέτη της Τραπέζης της
ΜΗ ΧΑΣΕΤΕ ΤΟΝ Β'TOMO
μίζετ
ριάκος Μητσοτάκης άπό τον Πρωθυπουργό, στον
όποιο έπετέθη για τον κυνισμό και τήν άθλια άποειρα έπικονον ιακήςδιαχειρίσεως της τραγωδίας
στό Μάτι. Στηλίτευσε δέ τό γεγονός ότι δέν ύπαρένοχης υπήρξε είδικό έφεύρημα γιά τήν Ελλ κατά 44%,αποτελόντας ένα σημαντικόάντικίνητρο
στο θέμα τήςανταγωνιστικότητος. Όπως έξηγείται
στήν μελέτη, ή αόςησις τοϋ ένεργειακού κόστους
ΠΕΝΝΙΕΣ
Οι πελάτες που κάθονται
ει έπίσημος κα
χειρισμού της έλληνικής κρίσης, που έπέβαλλε
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
βάνουν τήν θέα, ένώ όσοι
νουν 1,25 ευρώ για τόν
ξίζει να διαβάσετε
ε πιει σέ κατάστημα
στην πλατεία του Αγίου Μάρκου! 'Ο Μουσταuvre, πολιτικός άπό τήν
ουμε;"OT!ένα κοπάδι άΥΕ
λάδων έδρασε ώς βοηθός
τής Αστυνομίας καί άπΕ.
κάλυψε στους άστυνομιτου Δημήτρη Καπράνου
Στο τέλος ξυρίζουν τους γαμπρούς
To στήν Be i Δέν θά
μπορουσε μως ποτέ νά
φαντα Ε δ τό άντί
μο γιά δυο LE ά και δύο
κλέφτη! ΤΟ
γινε στην Φλόριντα Τα
στατ κό
ΜΕ τόν Φώτη Κουβέλη
ή γνωριμία μας ναι μακρά
έ οχή πού δι δ
κησε καί τελικώς κέρδισε τήν
c e o c ρόλογ s» γιά τίς
βουλευτικ s έκλογές καθώς
τό ε δέν ύπ ρχαν ol eEημοσκοτήσε
άκολούθησε τήν «γραμμή»
τού Λεωνίδα Κύριου Μετρι
on de α & ο η μέ γ ώμονα
τό θνικό συμφερον καί μα φιά
άπό τίς άγιαλώ σεις πού βασάνιζαν έπί χρόνια τήν άριμου διαλείμματος τής
νήσος Τ αν er κη δ v Bel
Χ ε 1 α ή νά έξοικει θεϊ μέ
τήν Ιδέα τών κυβερνήσεων
ώρείας συνεργασίας.
βτοϋ Δ Κ. Καραχάλιου (σελ 8)
ΗΤΑ.Ο TU μικών
κατεδίω Ε μέ περίπολικά
καί Ελικόπτερο δύο ύποπτουκ γιά κλοπή όχημα'Ο ένας συνελήφθη,
Από τ
καφέδες θά άνήρχετο στά
43 εύρώ! Συγκεκριμένος
ιστοοιχα ντοχο εντα
ώρου το
ρα ώςστΕλέχους τής άνοοοτικης Αριστ pas ύπήρ ΕΥΟ
ΔΣΑ και άργότπολύ καί τό άτοτέλεσμα dvon
Yoro. Δέν θ fra ύπερ
λή άναεγε κανείς ότι ή ΔΗΜ.
ΑΡ είναι
6e α
«Το Πασσαλιμάν
Ήταν μιά έποχήκατά την
ότ οία ol boy,στούς δικη
στεράστή χώρα μας
κάλι νερού 10 εύρώ καί
Ησυμμετοχή τής ΔΗΜ.
κυβοηση (ΝΔΤΑΣΟΚ ΔΗΜ.
ΑΡάπετέλεσε ένα σημαντκό βήμα στήν πολιτική σκηνή, ή όποία beros τού συντ6at a
11,50 e' ώ
τέ έα
ράφι
που ένα
ρας άποτελούσαν σημαντι
Κό πολιτικό γεγονός. Ήταν
έκλογές άπολύτως «πολιτι» καί τό άποτέλεσμα eeΣημαν τική γάτήν πολιτκή4ήτου τόπου ύπρξεκαί
ή Τδρυση της Δημοκρατικής
Αριστερά,ένόςκόμματος πού
ο ασκεοασεις του»
ορυσε στην χα ρα
στό Facebook. ΠΤΟ,
έκπρόσωπος του καταΤέ τη διατη συλλη s
του, dpou συνεχώς κατδείκνυαν τήν θέση του!
τού Ελευθ. Γ. Σκιαδά (σελ.4