Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομικη
Σάββατο
Αυγούστου
Ka0ημερινη οικονομικη ειδικη εςημερίδα Διακηρυ cuvAnuonpa0ων
Αριθ. ΦύΑ: 6525
Τιμή: 1.00€
Βαλτετσίου 26 . Τ.Κ. 54453 . ΘΕΣ/ΝΙΚΗ . Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
ελληνικές
επιχειρήσε!s
αύξησαν μεν
us εξαγωγέs
ous έχασαν
OLIWS μερίδιο
νια επιχειρήσε!s
Το ποσό των 300 εκατ.
ευρώ έχουν αυτή τη
στιγμή στη διάθεσή τους
οι ελληνικές ηιχειρή.
σεις, ως μορφή άμεσης
ενίσχυσης για την υλοποίηση επενδυτικών
εδίων ανάπτυξης και
εκσυγχρονισμού, ή για
να ενισχύσουν την εξα.
γωγική τους δραστηριό.
τητα. Οι ενισχύσεις
χειρήσεις, ενώ το δεύ.
τερο αφορ αποκλειστικά
επιχειρήσεις, σύμφωνα
με τον κοινοτικό ορισμό
Δηλαδή επιχειρήσεις
που απασχολούν από 50
καισε κάθε περίπτωση
λιγότερους από 250 ερ.
γαζόμενους και ο ετήσιος κύκλος εργασιών
δεν υπερβαίνει τα 50
εκατ.ευρώ ή και το σύ.
νολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει
Τα 43εκατ. ευρώ
μεσαίες
τάταξη σε χαμηλή ή
μέση ψηφιακή βαθμίδα)
οι οποίες μπορούν να
υποβάλλουν επενδυτικό
Οι «δίδυμες δράσεις έως και τις 200.000 σχέδιο προϋπολογισμού
Οι δράσεις<<ψηφιακό ευρώ. Δικαίωμα συμμε. από 5.000 ευρώ έως
Υπηρεσίες Τεχνολογιών
και Ευκοινωνιών (ΤΠΕ),
Το ύψος της επιχορήγησης μπορεί να ανέλθει
αυτες προερχονται
πόρους τους ΕΣΠΑ και
συγκεκριμένα μέσω του
Αναζητώντας στη- Επιχειρησιακού Προριγματα στην περίοδο |γράμματος Ανταγωνιστι.
κές εαχειρήσεις αξιο- Επιχειρηματικότητα, Βήμα" και οψηφιακό τοχής στις δράσεις 50.000 ευρώ
ποίησαν τη δυναμική
πορεία του διεθνούς
εμπορίου, με τις ελληνικές εξαγωγές να
καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ),
που χειρίζεται το υπουργείο Οικονομίας και Ανά.
Άλμα», συνολικής δημό
σιας δαΠάνης 100 εκατ.
ευρώ (από 50 εκατ. ευρώ
έκαστη), έχουν σχεδια.
έχουν οι πολύ μικρές,υκρές και μεσαίες enker
ρήσεις που έχουν
κλείσει τουλάχιστον δύο
Αντίστοιχα το "Ψηφακό Αλμα, αφορά oe
Ψηφιακά ώριμες επιχει
ρήσεις (κατάταξη σε
πτυξης
που αυτή τη στιγμή βρ
Ψηφιακό
πλήρεις διαχειριστικές
χρήσεις και τηρούν βιβλίαΒ και κατηγορίας
μέχρι τις 31.12.2017. Η
υποβολή των αιτήσεων
«Κλείνει, στις 2 Οκτωβρίου 2018. Σημειώνεται
ότι η αρχικ προθεσμία Επιδοτούμενες Δαπό
έληγε στις 17 Σεπτε -νες
βρίου, ωστόσο, δόθηκε
ολιγοήμερη παράταση.
Ta-εμβληματικά προγράμματα του ΕΠΑνΕΚ
Ανώτερη ή Ανώτατη ψη
φιακή βαθμίδα), οι
συνέχεια στην 11
στείστε να ενισχύσουν
τις δικαιούχες επιχειρή,
σεις είτε να κάνουν τα
πρώτα τους ψηφιακά βή,
ματα, είτε να αναβαθμοποίες θα μπορούν ν
υποβάλλουν επενδυτικό
σχέδιο προϋπολογισμού
από 55.000 ευρώ έως
ΕΦΚΑ:
εκίνησαν
ΟΙ Πληρωμ s
των πιστωτικών
υπολοίπων
από τιs κρατήσε1s του 2017
σκονται σε εξέλιξη, είναι
ο "δίδυμες» δράσεις
-Ποιοτικός Εκσυγχρονο
σμός» και το«Επιχει.
Βήμα»
Άλμα»,
στούν περισσότερο.
«Wηφιακό
400.000 ευρώ
Το ποσοστό της επιδό.
τησης καθορίζετα στο
50% του επενδυτικού
σχεδίου που θα κατατε.
θεί και οι ενδιαφερόμε.
Στο πλαίσιο των δύο
δράσεων, επιδοτούμε
νες είναι οι εξής δαπά
συνέχεια στην 10
Το πρώτο και το τρίτο
πρόγραμμα είναι εστια.
σμένα στις πολύ μικρές,
νοι θα μπορούν να
αποκτήσουν καινούργιο
Το Ψηφιακό Βήμα
αφορά
σε ψηφιακά ανανες:
μικρές και μεσαίες επι.
εξοπλισμό, λογισμικό και
ριμες επΧειρήσεις (κα.
Αγωνία
ηΞεκίνησελήντωνητυ- 1 σε συνταξιουχ0US
από τις εκκαθαρη για τ1s (In)
εισφορέ2017.Τονίζο- επιστροφέs
Ξεκίνησε την Πέμπτη
η καταβολή των ru
στωτικών υπολοίπων
εισφορών των μη μι.
σθωτών (σ.σ. επαγγελ
ματίες, αγρότες) για
ται πως προκειται για
ρουν τους ίδιους τους
συνέχεια στην 2
μη μισθωτούς (αυτα