Επόμενη μέρα Next

Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΡΑΜΑ, ΣΑΒΒΑΤΟ 4 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018
t 18ρνης-Νυκόλαος Καραθάνος 1951-1974 Ίδιο
ημα-Ε δότροα Σταυρίδου LZruaavi
ίοδοςΒ'(1974)*
A"άλλοο 6880-11.6 7050 €
Με χορηγία του Συνδεσμου Επιχειρήσεων
Επεσε η αυλαία
Συμποσίου Γλυπτικής
Τετάρτη 8 Αυγούστου το Δ.Σ Δράμας
Ξεκίνησε
TO <ΧΤΊσιμο»
αμεσής καλοκαιριού
Ti πρέπει νάκάνουν
και αδειών η ενημέρωση
τών πεπραγμένων της
Ονειρούπολης 2017-2018!
'Η διοίκησις τών Συν)σμών
που διεξήχθη στην Κρήτη
Νέα αναφορά Χ. Κεφαλίδου στη Βουλή
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
στους αρχαιολογικούς
Η Δραμινή κοινωνία ζητά | THINormnr.
dan ora oua του Ου με ting επιτελους λυσεις στα χρονια -ΠΡΩ ΟΣΤ ΠΟΣυνδε ότι
προβλήματα του Νοσοκομείου της οοολόκα τητηρήσης 6116
κοολοσελήνοχώρος νομιουείοτο
κοινό σε μια καλοκαρνή βραδιά κάτω
Γενκού Νοοοκμείου Δράρας, κάΕΙ λόγο σε véa
της ανα προς το ΕλληΜκό Kon°βούλιο, η
βουλα τής Δράρας της Δημοκρατικής Συμπαράταξης
κ. Χαρά Κεφαλίδου, προς την mada του ΥΠΟυργείου
?άλλο της εφημερί80ς μας θα κυκλοΗ κα Κεφαλίδου, υποβάλλει συνημμένακαι δύο
Ευχαριστούμ
νωσης Ιατρών ΕΣΥ
Δράμας, καθώς και Popéuw της πόλης για τα χρόνια
του Νοοο,αφ είου
και άλυτα προβλήματα του Νοσοκομείου.
ΟΠως εΠσημα στην αναφορά της η ra. Κεφαλ
δου μεταξύ άλλων, [ανοδ νετα για ακόμα μια φορά
το τεράστιο πρόβλημα της υποστελέχωσής του και η
αμεση αναγκη διενέργειας προσλήψεων, ε κά στα
τημα, είναι η ανάγκη αΕησηςτου προυολογ σμού του νοσοκοστα ελληνοβουλγαρικά
a ο αισθεστώς ε αγελματς ο ένωσης Αγω φόρμάγια τηλωση της λυτεχνής δομ ς τη πρμή
του εργασίας που τους οαγκάζει ΠΟλλές ες να μην θεια προοθημένωνφαρ xuw και την πρόσληψη επικουρικών
καΒυστέρη η πό την 4η ΥΠΕ στη δοδοο da πρόσληψης τα
οκτώ ιατρών πέντε για ΤΕΛ, ένας για την Παθολογική και δυο
Ταο κάρ ο ζήτημα για το νοσκουο ενα η ένταή του
στην Αγο η ζώνη ως Ρόητρο προσαυ σης ειδικών και
σΤΟ ΒΔ TO U Νευροκοπιου
Η Πανσέληνος του Αυγούστου 2018
έχει ε το θε σης c δηλώσε του Ευρυποία, έτους
έ ση Των véuw ατρών στην καλύτερη περίπτωση θα γί4p.ωση με τη λ στα α αρηςγιαε δικα όμους
στις αρχέςτου 2019 οτί για το ΦΟΟηωρο οπότε και οαμενο
ΕΝα σχεδόν
ΤΡΕΣ ουομα εκδηλ ered
οδοκά
άδεια!
na εσάς η περιο ή μας μοάζα να
Δε μορώ με άλλο τρ ο απολογ ωτη απρ υμα του
Υπουργε υ σας να ανημ τυπίσειμε μεγαλύτερη ευασ ατα
nopomwrpop ήματα και ναδρομολογήσε,επτέλουςτ Sanat
τού evega opomesMoaeJ
voi πραγατικά αόρατη!
20180ecra μοςτης η ελ ου του
Auyo στου 2018 θα κορυφωθε την Κυριακή 26 ΑυΜούστου, ημέρα της Παοε.
Επίσης, το ετα, για κόμη μα φορά η ο ά η δρυσης Ογ
κολογι Τμη ατος ένα θ μα που ο ς é ω ε σημ va naer
λημμένα με σχετικές Ερυτήσας και Αναφορές μα (oms
31.07.2018 ήτυν η τελευτοία Αναφορά). Ακόμη ένα αζον
βουλγαρκή με 40, Αν λυτκα rea
σ υφωνα με τα στο α που δωσε το
Από το πρόγραμμα «ΦιλόΔημος»
μεα και μου είατη Χώρες (μου 200 εκατ. ευρώ στους Δήμους
συναυλίες, πουητικές βραδιές παρατρηση του έναστρου ουρανού, ee0τρκές
παραστάσεις κοστικές εκθέσεις, mparo ou so i
pop uva
Me To avωτερο ποσότών 700.000 ευρω ο Δήμος Δραμας
ο αμικό στα το το Αστερημοώθηκε την ΠΕυττη στις 17:17 51x
NEPronOHHE Χθες από το
Ynopycio Εσωτερικών, στο πλάαο του προγράμματος οφιλόΔημος», η χρηματοδότηση για αΥΡοτική
ONéme που και κλυσαναρχαιολογ- oor a τους Δήμους της Χώρας. Ανα
urrw Tepa, τοπρόγραμμα ΦιλόΔημος»,
Sva συολκό ύψος χρηματοδότησης
όλη την επκράτεια Ηείσοδος σε όλους! 200.000.000 ευρφ για τον Ανα Προτετουςχώρους εναελεύθερη για το κον ραάπη ας Δράσεις για τη βλ ωση της
ότητα στη ακόλυνσητηςπρόσβασης
σε γεωργική γη και κπνοτροφκές εκμοταλλεύσεις"Σόχος είαι η μείωσητου
στους μεταφοράς των προκ των, ηταΧ_
τερη αι ασφ46 η η od ητ ve
ωργκώνμπρο ημάτυν, καθώς και ηταχ0Tepη και ακονο.κότερη μεταpop των
ευαθών προϊόντων
υπουργοίω Εουτερικών και Οικονοίας
και Ανάπτυξης
ται ότι η Παοέληνος του
2017 προσέλκυσε πάνω από 75.000 ertΤοΠρόγρα ια ιλόλημο9+,τοοοο
υλοποείται από το Υπουργείο ΕσωτepH
κά po ειτη δααοδό
απότην Epond ή Τράπεζ Ene dcedN
(ΕΤΕπ) μέσω του Ταμείου Παρακαταθ
κάν και Δονείων (ΤΠ&A) για τη χρηματοδότηση των έργων
σητων ΟΤΑ
Οδε τερος είχε μ ye ος 2,8
ώρα αργοτερα, σας 18:0a Toerisv po
86pea-βορεοδυτικά από το Κάτω NeuQuoc
κούς χώρους, μημεία και μουσεία σε
Στο λ ί ο του Προγράμματος «tas
Δημος» εκτός από την αγροτική Οδ0raia
έχουν EVepyonome
για épya05ρευσης,αποΕτασης και για
Τα δάνεια εξοφλούνται από
γραμμα Δημοσίων Επενδύσεων χορις
επαρό ου τους δήμους
αγροτικής οδ0naiop,
με τις προγραμματισμένΕ
εκδηλώσειςΥιατην περοκήτης Δ ς,
στον Αρ λογικόχορο της καλής Βου
σης, στις 20.30-24.00, θαπραματοπο
[email protected] η μουοκή exonu0η «Μια μελωδία,
Κάθε Δήμος μnopei να υποβάλει μία
πρά5n με ανώτατο Ποσό χρηματοδότησης
και α προολήσας
από το πρόγραμμαμέΧΑ και 700.000
την αποκατάσταση ΧΑΔΑ.Οι τέσσ8Ημερομπία έναρής οβολής των
προτάσεων είνα η 17η Σεπταβρου και
λή η 31η Δεκε Blou 2018 και η ένταξη των προτάσευν θα Yive1 με άμεση
διάθεση των Δημο χρηματοδοτή
σας ύφους 625.000.000 epds.
συνδυασμό με τα 180.000.000
ευρώ των τριών Προσκλήσεων
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ
ίνα ο οιχτό από τις 21.00 εις τις
ε υένη Πρό κληση é χετ να
νημάτων έργου, αναβάθμιση Παιδ
απαντήσει στην Πάνα ανάγκη βεαίωσης
της αγροτικής οδοποίας με πρ0Tepaκώνχαρών και α τήρηση Σχλιών
Κπρίων και αύλειων χύουν τους, ο
στου ες μ
ΝΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΩΝ
avéppvra σε 796.000.000
ρφγιαΤΟ 2018
Dr. Φίλιππος Π. Δεμιρόπουλος
Αγγειοχειρουργός
Διδάκτωρ Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 (όπισθεν Ι.Κ.Α)
Τηλ:25210-22112 & 25210-20806
ρους το 2018 κατά 55.000.000
Δέχεται κατόπιν ραντεβού
νουν Προκλήσευν για το 2018
778803
ail.c
Καθημερινά 8:30-14:00 και 1 7:30-20:30, εκτός απόγευμα Τετάρτης
Παραοοση
2. "Καλαμιά"
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Παναγιώτου-Παναγιώτας
ΛΑΤΣΙΣΤΑΛΗΣ
στα σαντουιτς

Τελευταία νέα από την εφημερίδα