Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
&11ΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ - ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
www.dimoprasion.gr
ΠΕΜΠΤΗ 2 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 27099
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
210-3215692-688 FAX 210-321587
Τιμή 0,60 ΕΥΡΩ
10 μαχαιρι στο
1,0 δισ. ευρώ στην Ennaoa Υια τη
μεταναστευση απο το 2015
KoKKano
Παρεμ ασεις Υια
οομηση σε
περιοχες και
ρίθαλψης, διερμηνείας και
ν Υποδοχής και
όσθετη
του Κέντρο
ην άμεση νομοθέτηση ενός μεταβα
τικου πλαισιου επιταχυνσης των παρεμ
ν αυθαίρετη δόμηση, αχό
ις οποίες εχ
XQ εμούν ανεκτέλεστα πQwt0χολλα, σε πε
υοχές αναδασωτέες, πυρόπληκτες, ρέμα
τα χαοτ0TQαφημένα, αλλά και πQωτόκολχρηματοδότηση θα συμβάλ
λει, επίσης, στη δημιουργ
XTIQ1α, ανακοίνωσε ο υπονο-ΤΕΑ
ρώ διατίθεται στον
Μ ετα
Βεητιωμενο το
οικονομικο κηιμα
των συνθη χων
στην Ennaoa
διαχειρισης συγκεκομε
στα ερο στην ΕΕ
κή Ελλάδα
Σήμερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαθέ
ει πρόσθετη χρηματοδότηση έκτακτης βοηθείας 37,5 εκατ.euQώ από το Ταμείο για
ίτροπος Μετανάστευ
επανήλθε τον Ιού
πολιτική, οικονομική χαι επιχε
σης, Εσωτερικής Ασφάλειας και Ιθαγέ
λιο ο Δείκτης Οικονομικού Κλίματος χαι
διαμ00φώθηχε στις 105,3 (από 102,5) μονάδες, επίδοση που είναι η υψηλότερη από τον Ιούλιο του 2014. Σύμφωνα με έQευνα οικονομιχής συγκυρίας του ΙδQu_
ματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Eρευνών
ποτέλεσμα της
δεικτών των επιχειρηματικών προσδο
Qησιακή στήριξη προς την Ελλάδα είναι
έμπράχτη χαι διαρκής»: τη διαβεβαίωση
αυτή δίνει ο Ευ!ωπαίος Επίτροπος, Αημήτρης Αβ!αμόπουλος, αναφορικά με
την πρόσθετη έχταχτη χρηματοδοτική ε
νίσχυση 37,5 εκατ. ευQώ πως την Ελλά
νταςη
θηκών για τους μετανάστε
Οι ελληνικές αρχές θα λάβουν 31,1 εκατ.
υρώ για την υποστήριξη προσωρινών υπηρεσιών που παρέχονται προς τους με
ειας, Δημήτρης Αβραμόπουλος, δήλωσε
Επιτροπή καταβάλλει κάθε δυνατή
προσπάθεια για τη στήριξη όλων των κρα
των-μΕΑων που αντιμετωπ|LOUV μετανα
στευτικές πιέσεις, στην Ανατολική, Κε
στην Ελλάδα.
ντρική και Δυτική Μεσό
(ΙΟΒΕ), η εξέλιξη αυτή ε
Δέκατος τέταρτος μήνας συνεχούς
11ρογραμμα Υια Πανω
από 30.000 θέσεις
απασΧΟΛΙ σης μεσω
αύξηση των νέων παQαγγελιών εξαγω
λιο ο εποχικά προσαΟμοσμένος Δείκτης
αυξημέ
αύξηση των νέων παραγγελιων σε συγκρι
ση με τον Ιούνιο και κυρίως
γωγή, οι παραγωγο αγαθών στην Ελλάδα
για τον τομέα μεταποιησης στην Ελλάδα
(Purchasing Managers 'Index-PMI), τι
τομέας παπροσέλαβαν επιπλέον προσωπικό τον Ιούτάση που παρατη
ρείται από tov Μάιο του 2017. Επιπλέον
σθέτως, η ζήτηση των πελατών ήταν υψηλότερη τόσο στις αγορές τ
εκίνησε την 1η Αυγούστου 2018
ουνιου, και υπογράμμισε εντονη μηνιαι
στις 14:00, μέχρι και την 20η Αυγούστου
2018, στις 12:00, η υποβολή ηλεχτρο
α βελτίωση των επιχειρησια%ών συνθη
χών. Σύμφωνα με την έρευνα του ελλη
ολονότι ασθενέστερη
rkit, η
ς, εσε αμμένουληση μητρατι τού
τι νεται συνεχώς από τον Ιούνιο του
Ok απο την Bundestag via τα 15 δισ
Ogγανισμού Απασχόλησης Ε!
Δυναμικού (ΟΑΕΔ) ανέργους, ηλικίας ά
νω των 18 ετών, για 30.333 θέσεις πλή
ρους απασχόλησης Χαι για χρονικό διά
στημα οκτώ μηνών, στο πλαίσιο της δQa
σης «Πορώθηση της
προγQαμματων χοινωφε ους χαρακτήρα,
συμπεριλαμβανομένης και της Χατά!τι
σης σε Δήμους, Πέριφέρειες και Κέντ!α
Κοινυνικής !
Ελλάδας
Οι Ελληνες κατασκευαστές χατέγρα
ψαν αύξηση της παραγωγής κατά τη διάρ
επεχτει νοντας με αυ
ις αλλαγές της Χυβεονητιχής εισήγησης σχετικά με την εχταμίευση της τελευ
απασχόλησης, μέσω
τον τροπο την τρέχουσα περιοοο συνεχους
ανάπτυξης σε 14 μη
ταίας δανειακής δόσης του ελληνικού προγράμματος ενέκρινε η Επιτροπή Π00ϋπολογι
σμού του γεQμανιχού Ομοσπονδιακού Κοινοβουλίου, σε εχτακτη συνεδρίασή της
Με αυτή την απόφαση, η γερμανική κυβέρνηση μπορεί πλέον να δώσει στον ΕΜΣ τη
συγκατάθεσή της για την εκταμίευση της δόσης των
ελληνικού προγράμματος
υριστών. Η αυξημέν
Σύμφωνα με σχετική α-LALA
Πηγή ΑΠΕ-ΜΠΕ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα