Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική
Πέμπτη
Αυγούστου
Έτος 210
Αριθ. ΦύΑ: 6523
Τιμή : 1.00€
Βαλτετσίου 26 . Τ.Κ. 54453 . ΘΕΣ/ΝΙΚΗ . Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
Τα πρόστιμα
για όσ0us
δεν έκαναν
Αλαλούμ
με τον κατώτατο μισθό
γικ onteen
φορολοN | Σύγχυση συνεχίζει να "άρθρο 4" του καταεΜΚρατεί σε σχέση με
το μέλλον του κατώτα.
του μισθού στον ιδιωτικό τομέα της
οικονομίας από το
στατικού του, δεν
άνοιξε πλήρως τα χαρ.
τιά του σε σχέση με το
θέμα αυτό.
Συγκεκριμένα, ανέ
φερε πως ένα νέο
πλαίσιο για τον κατάτατο μισθό θα τεθεί σε
ισχύ τον ερχόμενο Σε.
πτέμβριο
Αυτό προβλέπει ένα
νόμιμο κατώτατο όριο
μισθών, καθορισμένο
από την κυβέρνηση
(σ.σ. όπως ήδη προβλέ
πει η νομοθεσία του
2012-2013), μετά από
Μεταξύ των μεταμνημονιακών δεσμεύσεων
τις οποίες ανέλαβε η
Έπεσε η αυλαία για κυβέρνηση προβλέπετις φορολογικές δη- ται η "επικαιροποίηση"
λύσεις 2018. Όσοι του, με βάση την νομοδεν έκαναν τη δή- θεσία του2012-2013
λωσή τους θα βρε. και μ γνώμονα την
θούν αντιμέτωποι με |εξέλιξη της παραγωγι.
την επιβολή προστί- κότητας της εργασίας,
μων από 100 έως 500 Η κυβέρνηση έχει
Άλλοι, όμως, κοινωνι
βούλευση. πριν η κυβέρνηση αποφασίσει
κοί εταίροι-σύμ
Πιο συγκεκριμένα, ληση της να αυξήσει
τα στιμα που επι τον κατώτατο μισθό με
συνέχεια στην 111 τον οποίο αμείβονται
οι ανειδίκευτοι εργά.
τες, χωρίς όμως να
ήδη δηλώσει τη βού ετήσιες διαβουλεύσεις για το ύψος του κατά- με την ίδια έκθεση
εκτιμούν πως χρειάζονται αυξήσεις στον
κατώτατο μισθό προ
κειμένου να αντισταθ
μισθούν οι ατώλειες
έχει προσδιορίσει το βρουάριο του 2019, νοι κοινωνικοί εταίροι στην αγοραστική δύμε κοινωνικούς εταί.
ρους και εμπειρογνώ
μονες.
Η διαβούλευση αυτή
θα ξεκινήσει το Φε.
τατου μισθού-μπορεί
να διαρκέσει αρκετούς
μήνες
την ίδια ώρα, το ΔΝΤ
σημειώνει πως ορισμέ.
ano)un
διοδί ν
ποσοστό,της
θετικής
αναφέρει
,έκθεση
φοβούνται ότι οι αυξήναμη των πολιτών
μεταβολής την οποία
να ορίζεται τοπόμως
ΑΔΙΤημεινει τους
Ωστόσο, το ΔΝΤ,
όπως φάνηκε και στην
έκθεση του για την Ελλάδα-η οποία καταρτί.
στηκε με βάση το
τελειώσει. Ωστόσο, τα
χρονοδιαγράμματα τα
οποία προβλέπει η νομοθεσία του 2012-2013
προβλέπουν πως η δια.
σεις στο λωθούν σε
όλο το φάσμα των
αμοιβών, απειλώντας
έτσι την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής
οικονομίας.
είναι καθοριστικής ση.
μασίας η σύνδεση των
μισθών με την παρα
γωγικότητα με στόχο
συνέχεια στην 10
διόδια
περιουσιακά
στοιχεία
μπλοκάρει
Με πλαστικό χρήμα
μέσω POS θα έχουν
την δυνατότητα να
πληρώνουν τα διόδια
το αμέσως επόμενο
δεκαήμερο οι χρήστες
της Εγνατίας Οδού
συνέχεια στην 2
Σελίδα 9