Πρωτοσέλιδο Αλλαγή:Recognized text:
ÁËËÁÃÇ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ÐÅÌÐÔÇ 2 ÁÕÃÏÕÓÔÏÕ 2018 - ÅÔÏÓ 44ï - ÁÑ. ÖÕËËÏÕ 10.595 - ÔÉÌÇ 1 EYÑÙ

ÊÁÔÅÄÁÖÉÓÅÉÓ ÁÕÈÁÉÑÅÔÙÍ

ÅðéôÜ÷õíóç ôùí äéáäéêáóéþí, ìå ôñïðïëïãßá ðïõ øçößóôçêå ÷èåò, ìÝóù ôçò ïðïßáò ç äéá÷åßñéóç
ôùí áõèáéñåóéþí äüìçóçò ìåôáôßèåôáé áðü ôçí ÁðïêåíôñùìÝíç Äéïßêçóç óôï Õð. ÐåñéâÜëëïíôïò
Ταχύτατες διαδικασίες για να ξεκινήσουν άµεσα οι πρώτες κατεδαφίσεις αυθαιρέτων, υποσχέθηκε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
Γιώργος Σταθάκης, σε χθεσινή κοινή συνέντευξη Τύπου, µε τον αναπληρωτή του ΠΕΝ, Σωκράτη Φάµελλο και τον υπουργό Εσωτερικών, Πάνο
Σκουρλέτη.
Στο πλαίσιο αυτό ανακοίνωσε την άµεση νοµοθέτηση -µε τροπολογία που ψηφίστηκε χθες στη Βουλή- ενός µεταβατικού πλαισίου επιτάχυνσης των πα-

ρεµβάσεων για την αυθαίρετη δόµηση, ακόµη και
κατεδαφίσεων, για τις οποίες εκκρεµούν ανεκτέλεστα
πρωτόκολλα, σε περιοχές αναδασωτέες, πυρόπληκτες,
ρέµατα χαρτογραφηµένα, αλλά και πρωτόκολλα που
αφορούν ετοιµόρροπα κτίρια.
Η τροπολογία, που κατατέθηκε ήδη έχει τίτλο «επείγουσες ρυθµίσεις για κατεδαφίσεις αυθαίρετων κτισµάτων σε αιγιαλό και δασικές εκτάσεις».
Αναφερόµενος στο µεταβατικό πλαίσιο, ο υπουργός είπε πως αφορά σε τέσσερις κατηγορίες περιοχών

(αναδασωτέες, πυρόπληκτες, ρέµατα, κατεδαφιστέα)
και πως, παράλληλα µε τους ισχύοντες µηχανισµούς,
το υπουργείο θα µπορεί να προβαίνει σε ταυτοποιήσεις και παρεµβάσεις κινητοποιώντας τους επιθεωρητές δόµησης, και στον υπουργό να δίνει απόφαση
παρέµβασης οποιαδήποτε χαρακτήρα (παρεµβάσεις,
κατεδαφίσεις). Επίσης, ως προς τη σχετική τροπολογία, είπε πως εξασφαλίζει µέσα και όρους στην αποκεντρωµένη διοίκηση για να επιταχύνει τη διαδικασία
κατεδάφισης.
ÓÅË.3,6

ÁÃÙÍÉÁ ÃÉÁ ÔÇÍ ÔÕ×Ç 33×ÑÏÍÏÕ ÐÁÔÑÉÍÏÕ
ÐÏÕ ÅÎÁÖÁÍÉÓÔÇÊÅ ÁÖÇÍÏÍÔÁÓ ÓÇÌÅÉÙÌÁ

ÊËÇÓÇ ÔÏÕ ÁÍÁÊÑÉÔÇ ÓÅ ÁÑÊÅÔÏÕÓ ÐÁÔÑÉÍÏÕÓ
ÐÏÕ ÅÌÐËÅÊÏÍÔÁÉ ÓÅ ÌÅÃÁËÏ ÓÊÁÍÄÁËÏ...

ÅÍÔÏÐÉÓÔÇÊÅ Ç 13×ÑÏÍÇ ÓÐÁÍÉÁ ÐÏÕ ÅÉ×Å
×ÁÈÅÉ ÁÐÏ ÔÏ ÊÁÑÁÌÁÍÄÁÍÅÉÏ ÍÏÓÏÊÏÌÅÉÏ

Στην τελική ευθεία φέρεται ότι βρίσκεται η διερεύνηση ευθυνών για σκάνδαλο
εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ σε µεγάλο δηµόσιο φορέα της Πάτρας. Σύµφωνα µε
πληροφορίες, τις τελευταίες ώρες έχουν “παρελάσει” από το γραφείο του ανακριτή άτοµα τα οποία συµµετείχαν στη διοίκηση του φορέα στο παρελθόν (προ του
2015).
Σύµφωνα µε τις ίδιες πληροφορίες, τα πρόσωπα που φέρεται να µην έχουν έως
ώρας εµπλοκή στο υπό διερεύνηση σκάνδαλο είναι δύο. Πρόκειται για δύο γυναίκες οι οποίες είχαν αναπληρωµατική θέση στο Διοικητικό Συµβούλιο του φορέα.
Την υπόθεση παρακολουθούν στενά στελέχη της Κεντρικής Διοίκησης της Νέας
Δηµοκρατίας, τα οποία είναι έτοιµα να “πάρουν κεφάλια” στην περίπτωση που
για µέλη του κόµµατος, που συµµετείχαν στην Διοίκηση, προκύψουν αποχρώσεις
ενδείξεις που θα στοιχειοθετούν κατηγορίες.

ÓÅË.2

ÓÅË.3

ÅË.ÁÓ.: ÌÅÃÁËÇ ÅÐÉ×ÅÉÑÇÓÇ ÌÅÔÁÎÕ ÐÉÔÉÔÓÁÓ
ÊÁÉ ÓÁËÌÅÍÉÊÏÕ Á×ÁÚÁÓ ÃÉÁ ×ÁÓÉÓÏÖÕÔÅÉÁ
ÓÅË.2

ÅÖÕÃÅ ÁÐÏ ÔÇ ÆÙÇ ÓÔÁ 56 Ï Ã. ÐËÁÓÔÇÑÁÓ
ÐÏÕ ÄÉÁÔÇÑÏÕÓÅ ØÇÓÔÁÑÉÁ ÓÔÇ ËÅÕÊÁ
ÓÅË.2

Ðñüëçøç, Ðáèïëïãßá êáé ×åéñïõñãéêÞ Ìáóôïý,
Âéïøßåò & ÐáñáêåíôÞóåéò ìå Åðåìâáôéêü ÕðÝñç÷ï
ÓáôùâñéÜíäïõ 63-65 & Êïñßíèïõ, ÐÜôñá Ô. 6974 817.140, 2610-279239
[email protected] - www.frontidamastou.gr