Πρωτοσέλιδο Λακωνικός Τύπος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ό,τι ψάχνεις είναι εδώ!
Όλες οι ΑΓΓΕΛΙΕΣ
στις σελίδες 12 & 13
rE^^ΑΤΙΑ 2 & 6 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΊΠΑΡΤΗ 3-5 ΑΥΤΟΥΙΤΟΥ 2018 |
λακωνικά προϊόντα
γαστρονομία | παραδοση | ΠολιΤσμός
15n riOPTH
Kauaoou
ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Πέμπτη 2 Αυγούστου 2018 | Έτος 23° | Αριθμός 5457 | Τμή φύλλου 0.50€
Τηλ. 2731 081253 Fax:2731 081 250 * [email protected]« www.lakonikos.gr
Το Πρώτο εξάμηνο του 2018
Αιτήσεις για ένταξη
στο Κοινωνικό
Οικιακό Τιμολόγιο
10 χιλιάδες περισσότερες
αφίξεις στην Πελοπόννησο
Ενεργοποιήθηκε από τις 31
Ιουλίου 2018, η δυνατότητα
υποβολής αίτησης ένταξης
στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολάγιο (ΚΟΤ) της ΔΕΗ με βάση
τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια του φορολογικού έτους 2017. Απαραίτητη
ηρούηόθεση για την unoBaAi
αίτησης είναι όλα τα πρόσωπα
Που δηλώνονται ως μέλη του
νοικοκυριού να έχουν υποβάλειδηλαοση φόρου εισοδήμαΣτην 20η θέση των προτιμήσεων του ελληνικού κοινού η Μονεμβασιά
τος, εφόσον un°χρεούνται.
Υπενθυμίζεται ότι την unoΑύξηση των αεροπορικών και
οδικών αφίξεων τον Ιούνιο του
2018 έναντι του Ιουνίου 2017
κατέ οφαν τα στοχε a nou δη
μοσιοηοίησε ο Σύνδεσμος Ελληνικών
ξηση των διεθνών αφίξεων τον
Ιούνιο κατά 14,6% (+18,0% από
την αρχή του έτους).
λαμάτας και του Αράξου παρουσίασαν αύξηση διεθνών αφίΒασιά καταλαμβάνει την 20η
θέση, σύμφωνα με τα στοιχεία
έωση un°Βολής νέας αίτηξεων κατά 15,2% (με της trivago, μεπαοτικ ηάντος σης έχουν και όσοι έχουν
Ανοδος Παρατηρήθηκε τόσο η ελλαδικό μέσο όρο 15 %) το τάση συγκριτικά με το 2017 ενταχθεί στο Τκατ το noΠάντος, καμία περιοχή της ne- ρελθόν, Προκειμένου να αξιοστα περιφερειακά αεροδρόμια Αναφορικά με τους Προορι- ριφέρειά μας δεν Βρίσκεται | λογηθεί εκ νέου η υπαγωγή
(+1 1.7%], ενώ από την αρχή του σμούς της Πελοποννήσου, η στην Πρώτη 10άδα των Πρου- Ι τους, με βάση τα στοχεία του
έτους οι αντίστοιχες αυξήσεις Καλαμάτα κατετάγη στην 15η μήσεων της διεθνούς τουριστι- φορολογικού έτους 2017
Οσοι δεν πληρούν πλέον τα
συνέχεια σελ.9 | κριτήριο έντοξης θα μπορούν
στην Αθήνα (+27,0%) όσο και
ηρώτο εξάμηνο του 2018.
Τουριστικών
Επιχειρήσεων ΕΣΕΤΕ. Συγκεκριμένο, σύμφωνα με το Ινστιτούτο του ΣΕΤΕ, στο κυριότερα
αεροδρόμια καταγράφηκε αύείναι +23,1% και +15,8% avuστοχα. Τα αεροδρόμια της Κοθέση της Προτίμησης των Ελλήνων ταξιδιωτών, ενώ η Μονεμκής αγοράς.
Αυγουστιάτικες εκδηλώσεις
σε όλον τον Δ. Σπάρτης
να αξιοηοιούν το ΚΟΤ μέχρι
την 30η Νοεμβρίου 2018.
οπότε και θα έχει παρέλθει
ένας μήνας (όηως Προβλέπει
Ο νόμος] από την ληξη της
προθεσμίας για την uno8ολή
δηλώσεων φόρου εισοδήματος φυσικών ΠροσώΠων σε
Πλούσιο το Πρόγραμμα του ΝΠ Πολιτισμού-Περιβάλλοντος Δ Σπάρτης
όλη τη χώρα (μετά και την noράταση μέχρι την 30η ΟκτωΒρίου για τις ηυρόπληκτες
και τον Αύγουστο συνεχίζεται
το καλοκαιρινό Πρόγραμμα εκ
δηλώσεων του Νομικού ΠροσώΠου Πολιτισμού &
Περιβάλλοντος Δήμου Σηάρτης.
μετά τις εκδηλώσεις nou Πραγ
ματοηΟιήθηκαν με εξαιρετική
επιτυχία τον Ιούλιο.
τάρτη 1 Αυγούστου με συναυλία
Οηό το μουσικό σχήμα "Bantina
me Coppo" στην κεντρική ηλατεία Ξηροκαμπίου. Συνδιοργανωτές είναι ο Πολιτιστικός
Σύλλογος Ξηροκαμπίου και το
Νομικό Πρόσωηο Πολιτισμού &
περιοχές
Αγία Βασιλική
εκδηλώσεις άνοιξαντην Τε.
συνέχεια σελ 8 | γράφει ηώργος Ανυγειότης

Τελευταία νέα από την εφημερίδα