Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
| Οικονομική |
Τετάρτη
Αυγούστου
Ka0ημερινη οικονομικη ειδικη εςημερίδα Διακηρυ cuvAnuonpa0ων
Αριθ. ΦύΑ: 6522
Βαλτετσίου 26 . Τ.Κ. 54453 . ΘΕΣ/ΝΙΚΗ . Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
Υπό έλεγχο
οιμεταφορο. |
Ορια: «Ενοικίαση» Πινακίδων
κυκλοφορίας με τον μήνα
ποσών άνω
των 1.000
ευρώ μέσω
τραπεζών
Οι φορολογούμενοι αναλογούντων
μπορούν αυτό το κα- όχημα ετήσιων τελών
|λοκαίρι να κινήσουν τα
κυκλοφορίας
ακινητοποιημένα αυ--Για άρση ακινησίας
τοκίνητα τους «νοικια. για το υπόλοιπο διά
ζοντας» τις πνακίδες στημα του έτους και
τους με τον μήνα από μέχρι το τέλος αυτού
την Εφορία, δηλαδή να (31/12/2018), καταβάλ.
πάρουν τις πνακίδες λονται τα δωδέκατα
κυκλοφορίας του οχή- του ποσού των αναλο
ματός τους για έναν, γούντων στο όχημα
τρεις ή περισσότερους ετήσιων τελών κυκλομήνες. Αυτό γίνεται φορίας που απομένουν
καταβάλλοντας μόνο από την ημερομηνία
της αρσης μέχρι και το
τέλος του έτους συν
2/12 των αναλογούν.
Μέτρα ελέγχου για
για κάθε μη τακτικά! μέρος των τελών που
επαναλαμβανόμενη
μεταφορά χρηματιμη εργάσιμη ή συμπί.
ρίας, ο μήνας που γίνε.
ται η άρση της ακινή
σίας λογίζεται ως
ολόκληρος μήνας
ανεξάρτητα από την
ημερομηνία της άρσης
εάν δηλαδή αυτή γίνε.
ται στην αρχή ή στο
τέλος του μήνα
Παραδείγματα:
Α) Για επιβατικό Ι.Χ.
1.000 κ. εκ., τα ετήσια
τέλη κυκλοφορίας
είναι 120 ευρώ. Έστω
ότι φορολογούμενος
αιτείται εγγράφως
αναλογούν για το συμε επίσημη αργια,
τα στοιχεία κυκλοφορίας επιστρέφονται
την επόμενη εργάσιμη,
για τη φορολογική δοίκηση, ημέρα.
Πώς μπορεί ένας φορολογούμενος
νολο του έτους
Το πώς και πόσο θα των ετήσιων τελών.
κού ΠΟσού όνω των
1.000 ευρώ λαυβά . κοστίσει αυτό, anavraνουν οι τράπεζες και! ται στις ακόλουθες
τα λοιπό χρηματοπι
στωτικά ιδρύματα,
Πότε επιστρέφονται
ο' πινακίδες στην Εφοπεντε ερωταπαντησεις
και παραδείγματα
Πος υπολογίζονταιτα
τέλη με τον μήνα;
-Για άρση ακινησίας
χρονικής διάρκειας 1
μηνός, καταβάλλονται
τα 2/12 των, αναλογούντων στο όχημα
ετήσιων τελών κυκλορια;
Η εμπρόθεσμη επιστροφή των στοιχείων
κυκλοφορίας στην πε. κάνει χρήση του μέσυνέχεια στην 11
ρίπτωση ρσης της
ακινησίας για έναν ή
τρεις μήνες ή για το
υπόλοιπο του έτους,
γίνεται έως την τελευταία ημέρα της περιό.
δου κυκλοφορίας του
τρου;
Καταρχάς, η άρση
της ακινησίας γίνεται
κατόπιν εγγράφουαι.
τήματος του κατόχου
του οχήματος, το
οποίο τηρείται στο αρ.
παράταση
προθεσμίas
ρσης ακινησίας στις
unayuyns |φορία
οχήματοουν για
2010 viou2018 Sor
χείο της ΔΟΥ. Προκει
|χρονικής διάρκειαίας
στην ρύθμιση
χρονικής διάρκειας 3
μηνών, καταβάλλονται
τα 4/12 του ποσού των,
οποία έχουν καταβλη,
θεί τα τέλη κυκλοφορίας και εάν αυτή είναι
μένου, για , τον
υπολογισμό του ποσού
των τελών κυκλοφο-Εάν επιλέξει την
άρση για 1 μήνα τα
στην ρύθμιση
ο ει ών
δικαιούχων
εργατικής
κατοικία s
Πρεμιέρα
υποβολήS
αιτήσεων για
το Κοινωνικό
Τιμολόγιο ΔΕΗ
Παρατείνεται μέχρι
τις 25 Απριλίου 2019 η
προθεσμία υποβολής
ηλεκτρονικών αιτ
σεων στο portal του
Οργανισμού Απασχό
ng RASH.
συνέχεια στην 2