Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομικη
Ka0ημερινη οικονομικη ειδικη εςημερίδα Διακηρυ cuvAnuonpa0ων
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
Πο0s θα δείτε
στην κλήρωση |
στία aroonefaΟι ρυθμίσε1S Που Προτείνουν
οι τράπεζεs για τα στεγαστικά
αν κερδίσατε
νέα λοταξεων τns AAAE
Προσπάθεια να κατα.
στούν άμεσα εφαρμό.
σιμοι και λειτουργικοί
οι φιλικοί διακανονισμοί για τα στεγαστικά
δάνεια που αφορούν
την πρώτη κατοικία ξε.
κατοικίες,που έχουν
δοθεί ενέχυρο έναντι
μη εξυπηρετούμενων
στεγαστικών δανείων
αλλά συνήθως πρόκειται για ακίνητα αντικει
μενικής αξίας άνω των
Στις αρχές του 2019
ΟΙ πλειστηριασμοί επε.
Υπάρχουν βέβαια και
περιπτώσεις με ακί
κτείνονται και στον νητα
Πραγματοποιήθηκε
την Παρασκευή το
απόγευμα ηφορολο
«σκληρό πυρήνα» των
κοκκινων στεγαστικων
δανείων και οι διαδικα.
αξίας, αλλά αυτά μέχρι
σημερα σπανια Φτα
νουν στον πλειστηρια
οι θα δοθεί σε λύσεις που θα προωθηθούν το
αμέσως επόμενο διά
ώτες διαδικασίες συνήθως οριστικής διευθέτη
και αναδείχθηκαν οι κατοικίες αξίας μικρο- αναβάλλονται επειδή των δανείων προκειμ
.000 τυχεροί Φορο- τερης των 100.000. αντιδρού
λογούμενοι που κερ- 150.000 ευρώ
δίζουν από 1.000 Οι τράπεζες ελπίζουν γοι
συμβο- νου αποκτώντας
λαιογραφικοί σύλλο- κυριότητα του ακι
του να παύουν οι απαιριότητα του ακινήτου
στους επόμενους έξι Οι πιέσεις από τον τήσεις από την πλευρά τους να περνά
μήνες να προετοιμά. SSM για επιτάχυνση τους.
ουν κατάλληλα το των προσπαθειών αντιΗ. κλήρωση αφορά
Σε περιπτώσειςπλει.πτονται οι υπόλοιπες
στηριασμών όπου το
συνέχεια στην 11
απαιτήσεις της. Ταυτό
κριμένοι διακανονι- νων δανείων με ύψος του τιμήματος χρονα στον δανειολή
μετώπισης των κόκκιως πρα αναπτυχθούν
δεν καλυτεη το ύψος
προσφέρετε (η
Πρέπει να
Πληρώσουμε αποτελέσουν αποτελε- σμούς
στην Εφορια | ευθέτηση
τουs επόμε- 1 νείων
vous μnves |
τερου εις
λει τη σα
μοιραία
ως πρακτική και να
της οφειλής η τράπεζα
δυνατότητα να συνεχί.
σει να κατοικεί στο
σπίτι μέχρι η τράπεζα
να το πουλήσει. Στο
ίδιο πλαίσιο, μια μέθο
δος που προωθούν οι
τράπεζες για οριστική
διευθέτηση των κόκκι
τερους πλειστηρια.
φέρνουν στο προσκήνιο και τους πλειστη.
ριασμούς πρώτης
κατοικίας μικρής
αξίας
συνεχίζει να διεκδικεί
εντόκως το υπόλοιπο
ποσό του δανείου, θέ,
τοντας σε κίνδυνο και
τυχόν άλλα περιουσιακά στοιχεία των
οφειλετών
Με-τις
σματική λύση για τη δι.
προβληματικών δακαι σήμερα οι τράπε.
ζες βγάζουν σε πλει.
στηριασμό πρώτες
Μεταξύ άλλων, έμφαση από τιςτράπεζες
διαδικασίες
η υποβολή
φορολογικών
δηλώσεων
διμηνιαίες 1
Σεπτεμβρίου και Νομέρα καθυστέρησης
είναι αντιμέτωποι όσοι
Εζαρουνται οι Πυρ0ndNKO