Πρωτοσέλιδο Αλλαγή:Recognized text:
ÊÁÍÁÊÁÑÇ 208 – 210 & ÓÁ×ÔÏÕÑÇ, ÐÁÔÑÁ
ÔÇË.: 2610-342504 * ÊÉÍ. 6944-184943

ÁËËÁÃÇ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

Áëåîüðïõëïõ

ËÁÊÙ
ÍÉÊÁ
ôïõ Ãéþñãïõ

ÔÑÉÔÇ 31 ÉÏÕËÉÏÕ 2018 - ÅÔÏÓ 44ï - ÁÑ. ÖÕËËÏÕ 10.593 - ÔÉÌÇ 1 EYÑÙ
Ένας πεύκος µες στον κάµπο
γέρασε ο φτωχός,
στέκει εκεί πρωί και βράδυ
µοναχός.
Ο στίχος είναι του Ζαχαρία Παπαντωνίου και µιλάει για την µοναξιά
και το αγέρωχο ενός πεύκου.
Όµως όση οµορφιά και περηφάνια έχει ένα ευθυτενές πεύκο έχει και
την αχίλλειο φτέρνα του που είναι η
φωτιά, λαµπαδιάζει µε την πρώτη
σπίθα και εκτοξεύει τα κουκουνάρια του, ως πύρινες χειροβοµβίδες,
προς κάθε κατεύθυνση.
Είναι όµως και οι πευκοβελόνες,
που συνήθως πέφτουν στο έδαφος,
κατά τους µήνες Απρίλη – Μάη και
µε την αποξήρανσή τους, δηµιουργούν το πιο εύφλεκτο στρώµα-ταπέτο, πρώτη ύλη για την φωτιά.

Ç ÊÁÔÁÑÁ ÔÏÕ ÐÅÕÊÏÕ
Επιπλέον είναι και το ρετσίνι, που
περιέχει το ξύλο του πεύκου και δεν
σβήνει ούτε µέσα στο νερό.
Το περίεργο είναι ότι ενώ όλα αυτά
είναι γνωστά, όχι µόνο από τους γεωπόνους αλλά και εµπειρικά, σε κάθε
νέα αναδάσωση φυτεύουν πάντα
πεύκα, λες και δεν υπάρχουν φυλλοβόλα φυτά.
Τα φυλλοβόλα σε αντίθεση µε τα
αειθαλή, όπως είναι το πεύκο, ρίχνουν τα φύλλα τους το φθινόπωρο που µε την βροχή σαπίζουν και
αφοµοιώνονται µε το χώµα, έτσι το
καλοκαίρι το έδαφος δεν έχει εύφλε-

κτα στρώµατα, είναι γυµνό.
Ακόµα, τα φυλλοβόλα, πλατάνια,
ακακίες, µουριές και τόσα άλλα έχουν
τόσο υγρό φύλλωµα ώστε δεν καίγονται και αν ακόµα τους βάλεις φωτιά.
Φυσικά αυτά τα είχε πει και γράψει
και ο αείµνηστος Νίκος Μάργαρης,
καθηγητής – συγγραφέας, οικολόγος, αλλά κανείς δεν τον άκουσε.
Έτσι λαµπαδιάζουµε κάθε καλοκαίρι, ειδικά στην Αττική που είναι
όλη πευκόφυτη.
Αλλά και στην Ηλεία πριν χρόνια
από πεύκα όπως αυτό στου Καϊάφα
φούντωσε η φωτιά µε δεκάδες θύ-

µατα τότε και τώρα.
Αυτή η πραγµατικότητα δεν µπορεί να αποτελέσει άλλοθι και να αποσείσει τις ευθύνες των κυβερνώντων
και των εντεταλµένων κρατικών οργανώσεων το 2007 και το 2018.
Ωσότου αλλάξει µακροπρόθεσµα
αυτή η πραγµατικότητα (εάν αλλάξει) οι υπεύθυνοι, οι κυβερνώντες
έχουν ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ να διαφυλάξουν
αν µη τι άλλο την ζωή και την ακεραιότητα των πολιτών από τους φόρους των οποίων πληρώνονται.
Δεν µιλάµε για ηθική υποχρέωση,
γιατί ηθική και πολιτική είναι εντελώς ασύµβατα, ΔΥΣΤΥΧΩΣ. Μιλάµε
όµως για νοµική και συνταγµατική
υποχρέωση την οποία δεν µπορούν
ατιµώρητα να παρακάµπτουν.

(åêñçêôéêü
êïéíùíéêü èÝìá)

ÃÉÁ ÌÉÁ ÈÅÓÇ ÓÔÏÍ… ÇËÉÏ!
Îåíý÷ôçóáí Ýîù áðü ôïí êïéíùíéêü ôïìÝá
ôïõ ÄÞìïõ ãéá íá ðñïëÜâïõí íá ãñÜøïõí
ôá ðáéäéÜ ôïõò óå ðáéäéêïýò óôáèìïýò

Ðñüëçøç, Ðáèïëïãßá êáé ×åéñïõñãéêÞ Ìáóôïý,
Âéïøßåò & ÐáñáêåíôÞóåéò ìå Åðåìâáôéêü ÕðÝñç÷ï
ÓáôùâñéÜíäïõ 63-65 & Êïñßíèïõ, ÐÜôñá Ô. 6974 817.140, 2610-279239
[email protected] - www.frontidamastou.gr

ÓÅË.9