Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική Σ
Βαλτετσίου 26 . Τ.Κ. 54453 . ΘΕΣ/ΝΙΚΗ . Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
Πότε δεσμεύει
τραπεζικού s
Επίδομα ανεργίας για
ικαιριασμουΊ Πρώην αυτοαπασχολούμενουs
Τους όρους και όλες
τι λεπτομέρειες για το
η συνδρομή των κάτωθι
προϋποθέσεων:
νέοεπίδομα ανεργίας α. Συμπλήρωση τριών
του ΟΑΕΔ που θα χορη. (3) ετών συνεχούς ή
γείται σε πρώην αυτοα. διακεκομμένης ασφάλι.
πασχολούμενους σης έμμισθου ή και
προβλέπει απόφαση ελεύθερου επαγγελμαπου εκδόθηκε τη περα. τία στον πρώην Τομέα
σμένη Πέμπτη. Το επί. του ΕΤΑΑ, στον οποίο
δομα θα είναι ύψους υπάγονται κατά την
ημερομηνία υποβολής
Δικαιούχοι του νέου της αίτησης για τη χο.
επιδόματος ανεργίας ρήγηση του βοηθήμα
είναι οι ασφαλισμένοι τος ή κατά την διακοτή
360 ευρώ
Μπλοκάρουν τα περιουσιακά στοιχεία
Υια φοροδιαφυγή άνω
ετήσια βάση και μη Απασχολούμενων
που υπάγονται στον της επαγγελματικής emon
ΕΟΚΑ, οι οποίοι βάσει δραστηριότητας.
Μπλόκο σε τραπεζιάσκηση επαγγελματι- Κλάδος ασφαλισμένων
δραστηριότητας
κους λογαριασμους ευκών ειδικών κα βα ΑΠοδεδε,yuevn
γενικών, ειδικών ή κα, βα. Αποδεδειγμένη
ταστατικών διατάξεων διακοπή της επαγγελματικής δραστηριότηκης
πρώην ΕΤΑΑ,για, τουλά
χιστον τρία (3) έτη συ.
και δεσμεύσεις σε θυρίδες και περιουσιακά
οπως ακι.
νητα αυτοκίνητα και
σκαφη αναφυχης θα
μπορεί να πραγματοπου ίσχυαν κατά την
31η 12-2016 είχαν υποχρέωση υπαγωγής στο
τέως ΕΤΑΑ και κατα.
κατά το εξάμηνο που
προηγείται του μήνα νεχούς
που υποβάλλεται η αίτηση για τη χορήγηση
του por ηματ
plouotu
διακεκομμένης ασφαλι
σης στον πρώην Τομέα
του ΕΤΑΑ που υπ γονται, μεχρι την ημερομη
τας, ή
ββ Ετήσιο καθαρό
ατομικό φορολογητέο
βάλλουν την εισφορά εισόδημα του δικαιού
που προβλέπεται για χου από την άσκηση
τον Ειδικό Λογαριασμό επαγγελματικής δρα
Ανεργίας υπέρ των Αυ- στηριότητας κατ το
τοτελώς και Ανεξαρτή. φορολογικό έτος που
Υ. καταβολή της, ει.
νία υποβολής της
αίτησης για τη χορ
σφοράς που προβλέπεται από την παρ.2 του
άρθρου 44 του
ν.3986/2011 (Α, 152),
ποιεί και το ΣΔΟΕ
συνέχεια στην 11
Περίπου
χαρτονομίαποσύρθηκαν
γηση του βοηθήματος.
ή κατ τη διακοτή της
επαγγελματικής δρα
στηριότητας. Ειδικά
για όσους ήταν ασφαλι.
ν κλάδο κύ
ριας ασφάλισης του
πρώην ΕΤΑΑ κατά την
1/1/2011 απαιτείται κα.
ταβολή της ανωτέρω ει
τως Απασχολουμένων- προηγείται του έτους οπως αντικ
αντικαταστάθηκε
301.000 πλαστά | κλάδος ασφαλισμένων
με το άρθρο 50 του
ν.4144/2013 (Α', 88) και
naanng
υποβολής της αίτησης
Προϋποθέσεις
Έναρξη καταβολής
για τη χορήγηση του τροποποιήθηκε με τις ομένοι στο
βοηθήματος. Που δεν τι
υπερβαίνει το 60% του παρ. 1 έως 3 του άρσματα ευρώ |
βοηθήματος στους δι.
καιούχους του άρθρου
ι απαιτείται σωρευτικά
στο βασικό μισθό άγα.
μου μισθωτού άνω των
25ετών αναγόμενο σε
4488/2017(A, 137) υπέρ
του Ειδικού Λογαρια.
σμού Ανεργίας Αυτοτε.
τοα εξάμηνο
σφοράς γιαένα (1)
συνέχεια στην 10
ΟΠΕΚΑ:
Ανοιξε Πάλι
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
| ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ
ΕΠΙΔ ΜΑΤΩΝ8
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
Περίπου 301.000 πλα.
στά χαρτονομίσματα
ευρώ αποσύρθηκαν
| Ποτε Πηηρωνεται
το πρώτο εξάμηνο του
2018, δηλαδή κατε
γραφη μείωσή τους
η δ' δόση για
το επιδομα Παιδιου
εξάμηνο του δεύτερο 1
κατά 9,1% σε σχέση
συνέχεια στην 2