Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
| Οικονομικη
Παρασκευή
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
Πως θα γίνεται η επιστροφή εισφορών
τη διαδικασία επστροφής ασφαλιστι.
κών εισφορών, που
ουν καταβάλει εργοΕ. Φ.Κ.Α. και τους τρί
τους φορείς, για τους
οποίους ο Ε.Φ.ΚΑ.
συνεισπράττει εισφοτες και μισθωτοί ρές
αχρεωστήτως στον Ως αχρεώστητες κα
ΕΟΚΑ, προβλέπει εγκύ. ταβληθείσες εισφορές
κλιος του Ενιαίου νοούνται, τα χρημα
Φορέα Κοινωνικής τικά ποσά των εισφο
τών δικαιολογητικών
Σύμφωνα με την εγκύκλιο, η επιστροφή
θα γίνεται άτοκα και
μετά από συμψηφισμό
με άλλες οφειλές των
καταβάλλονται στον Ε
Φ ,Κ.Α. για οποιαδή.
ειναι μια στις τρεις αι.
σης στον ΕΦΚΑ την
δε$ασφαλισμένοι πεποτε αιτία
onoia, βάση της κείμενης νομοθεσίας, δεν
προκυπτει υποχρέωση
καταβολής τους. Ενεισφορών
903 Α.Κ.).
στροφή
λόγω διπλής ασφάλ
Εφόσον μετά τη διεΣυγκεκριμένα, η ενονια γινε η ουν κυκλιος αναφέρει τα δεικτικές περιπτώσεις σηςΒοια υγειονομικ
ο . Ενιαίο Δίκτυο Ι
νέργεια ελέγχου nan
αχρεωστήτως κατα- περίθαλψη σε φορέα
λωθέντων-Καταβληθέ
πριν την έναρξη του ντων και Ουσιαστικού)
και την πραγματοποι
ηση συμψηφισμού
ΕΙ- ρων των απαιτητών ωστήτως καταβληθεί. προκύψει πιστωτικό
ΣΤΟΝ ασφαλιστέωναποδο- σες ασφαλιστικές υπόλοιπο, αυτό επιστρέφεται , άτοκα
1.ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ βληθεισών εισφορών
ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ αποτελούν η καταβολή
ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑ εισφορών υψηλότε
ΤΑΒΛΗΘΕΙΣΩΝ
χών (πλαφόν), η υπερβάλλουσα καταβολή
εισφορών Πάνω από το
εισφορές, χρηματικά
ποσά που έχουν καταβληθεί σε περιπτώσεις
στους δικαιούχους.
l. Οι αχρεωστήτως
καταβληθείσες ε σ
συμψηφίζονται με τις
στερούμενες οφειλές,
εισφορών ο
μεταβολή
οπό το
χρόνου
που εισε περιπτώσεις
στατικό υπόλοιπο επ
στρέφεται εντός
κατ' εξαίρεση, τοπιΦοσ Χασ ο
τns εφορία
ρωση χρόνου, λόγω
δολίας η εικονικης
(Σχετ.
47882/10027/12-9-53
μονο επειτα απο αμε
τάκλητη απόφαση του
αρμόδιου δικαστηρίου,
πάσης φύσεως καθυ- ασφάλισης, η υπερεί
σπραξη από το μέτρο
της κατάσχεσης εις
ρυθμισμένες ή μη, των
χείρας Τρίτων, η επ
σεως LK A Ape v
aro τα συ
αμα στην 1
παραμονής
αλλοδαπών
δικαιούχων προς τον
Με Πρόστιμο
έναρξη επιχείρησης.
βωση της εγκυρότη
νόμιμης παραμονής
διορθωσεις
στη δήλωση Ε9
τους στη χωρα μας