Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική |
Ιουλίου
Ka0ημερινη οικονομικη (ιδικη CGIutpica Διακηρυχών-Δημοπρασιών
Αριθ. ΦύΑ: 6517
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
Κοινωνικό
τιμολόγιο: Πότε
θα γίνουν vées |
αιτήσε1s μετά
την παράταση
για 1 φορολοylés δηλώσε|S
Εγκύκλ1os KEAO: Πωs θα γίνει η ρύθμιση
των 120 δόσεων για χρέη άνω των 50.000 ευρώ
Τον τρόπο με τον του προ ισχύοντος
οποίο οι επαγγελμα. χρονικού ορίου της
τίες με οφειλές έως
31ης/12/2016 και είνα
κατ την ημερομηνία
Δεκεμβρίου
2017 θα ενταχθούν υποβολής της αίτησης
στη ρύθμιση των 120 βεβαιωμένες σύμ
δόσεων αποσαφηνίζει φωνα με τις διατάξεις
εγκύκλιος του Κέν. του Κώδικα Είσπραξης
τρου Είσπραξης Ασφα- Δημοσίων Εσόδων
(Κ.Ε.Δ.Ε.) με τις προΣτη ρύθμιση μπορούν σαυξήσεις ή τόκους
να ενταχθούν οφειλε- εκπρόθεσμης καταβοτες με συνολικές οφει- λής κατά το χρόνο
λές προς φορείς υπαγωγής στη ρύθ
λιστικών Οφειλών
Εως και ενα μήνα! Κοινωνικής Ασφάλισης μισ
μετατην λήξη και της που υπερβαίνουν το
παράτασης των φορολογικών-δηλώσεων
θα εισαχθούν στο σύστημα της ΗΔΙΚΑ τα!γής, της και για τα σες, μηνιαίες, τοκο. τις 120
νέα στοιχεία εισοδη. οποία προβλεπόταν ως χρεωλυτικές δόσεις Ειδικότερα για οφει γραφή κανενός ποσού
μάτων για του αι- ανώτατο όριο οφειλών για τον υπολογισμό λέτες, φυσικά πρό- . Ελάχιστο ΠΟσόμη
από το ποσό των 50 ασφαλιστικά ταμεία
ευρώ ανά Πιστωτή ενώ μέχρι του ποσού των
Τρόπος ρύθμισης
Ο οφειλέτης μπορεί
να ρυθμίσει την
3.000€.
ποσό των 50.000€. Τα
πρόσωπα που υπάγον
ταν στο πεδίο εφαρμοο αριθμός των μηνιαίων δόσεων δεν επ--. Τμηματική κατα.
τρέπεται να ξεπερνά βολή του συνόλου της
οφειλής, χωρίς διαοφειλή του σε ισόποπου! το ποσό των 50.000€ των οποίων λαμβάνε. σωπα με πτωχευτική νιαίας, δόσης 50 ευρώ
ενδιαφέρονται να εν
(φυσικ
πρόσωπα ται υπόψη επιτόκιο ίσο ικανότητα ή νομικά
Μέγιστος αριθμός
συνέχεια στην 111 χωρίςπτωχευτική ικα.
με το επιτόκιο euribor
πρόσωπα ,που αποδόσεων 36
νότητα, διμερής δια. τριμήνου, προσαυξη. κτούν εισόδημα από "Για συνολικές βασι
πραγμ τευση) μένο 5 εκατοστιαίες επιχειρηματική δρα- κές οφειλές προς τα
Σήμερα
μπορούν πλέον να μονάδες. Το επιτόκιο
στηριότητα με συνο- μεία από 3.001 € έως
υποβάλλουν αίτηση είναι σταθερό, με κρί- λικό ποσό βασικής 20.000€:
ανεξαρτήτως ύψους
ορολοταρία για τιs
ηλεκτρονικές
συναλλαγέs
σιμο χρόνο τηνημερομηνία υποβολής της
αίτησης ρύθμισης και
υπολογίζεται ετησίως.
Το ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης Που θα
οφειλής προς τους Φο.
ρείς Κοινωνικής Ασφά.
λισης (ΦΚΑ) έως
20.000€ έχει εφαρμογή διάταξη της σχε.
τικής Απόφασης
-Διαγραφή του 85%
των οφειλών από προσαυξήσεις και τόκους
εκπρόθεσμης καταβολής
-Ελάχιστο ποσό μηνι.
Με την σχετική Από.
φαση στη ρύθμιση
υπάγονται
προς Φ.Κ.Α. που γεννήοφειλές
Ιουνίου
Δεκεμβρέου2017 31η
προτείνεται μικρότερο
κέςα συνολικές
αίας δοση έχει ευρω 10
συνέχεια στην 10
Τα «λουκέτα»
και τα Προστιμα
για όσ0us
δεν κόβουν
αποδείξε1s
Την Πέμπτη 26 Ιου.
γίνει η φορολοταρία αποδείξεων
της ΑΑΔΕ από την
οποία θα αναδειχτούν
οι 1.000 τυχεροί που
θα κερδίσουν από
λουνθαμποδείξιο:
1.000 ευρώ
Η Φορολοταρία
αφορά τις δαπάνες
που εκαναν,οι φορο
συνέχεια στην 2