Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική
Ka0ημερινη οικονομικη οιδικη CCnuepica Διακηρυχών-Δημοπρασιών
Τ.Κ. 54453-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
με δήλωση
στον Δήμο
Σκόπιμη καθυστέρηση
στον ΕΝΦΙΑ για Πολιτικ°us λόγ0us
n απαλλαγή,
κενών ακινήτων
από δημοτικά
Μετά τους πανηγυρι.
του ίδιου μήνα.
να στήσει η κυβέρ- ΕΝΦΙΑ θα είναι φουνηση για το τέλος του σκωμένος για σχεδόν
μνημονίου τον Αύγου- 1 εκατ. ιδιοκτήτες, οι
στο και ενδεχομένως οποίοι θα διαπιστώμετά τη Διεθνή Εκ- σουν αφενός ότι ολοθεση Θεσσαλονίκης, γαριασμός
θα μάθουν οι ιδιοκτή- εφορίας αυξάνεται
τες τι θα πληρώσουν αφετέρου ότι έχου
για τα ακίνητα που δια- λίγες μέρες μrροστά
θέτουν. Πρόθεση της τους για να πληρώ.
όνο με. δήλωση κυβέρνησης είναι να σουν την πρώτη δ
στον Δήμο θα γίνεται
η απαλλαγήκενων τα εκκαθαρισ
ακινήτων από δημο- ΕΝΦΙΑ πριν από τις εκ
τικά τέλη και τέλη δηλώσειςπου σχεδιά
μη δημοσιοποιηθούν
Ταυτόχρονα θα πρέ
ήταν με μεγάλη ακί
ευτερη δοση του
όρου εισοδήματος.
καν κατά 300, 550 και
600 ευρώ το τετραγωνητη περιουσία, προ
έτρο. Αυξήσεις διατηρηθούν σε χα
όρος θα καταβληθεί μαντική αύξηση του υψηλότερο φόρο που νητα που βρίσκονται
αξίες οδηγούν σε ση.
οι οποίες οδη
ηλεκτροδοτούμενα
ακίνητα έχουν προθε
σμία έξι μηνών για να
χεια στην 11
στα τέλη Σεπτεμβρίου.
Δηλαδή ο υπολογισμός
ΕΝΦΙΑ για όσους δια.
θέτουν μεσαία και με
φθάνει ακόμα και τα
1.500 ευρ Μπορεί για
τους περισσότερους
εξ αυτών ο κύριος
φόρος του ΕΝΦΙΑ να
του ΕΝΦΙΑ θα ξεκινή
σει αμέσως μετά την
ολοκλήρωση υποβο.
οι ειδικοι της κτημα
ταγορας κάνουν λόγο
για πλασματικές αξίες
που δημιουργήθηκαν
άνωτων 250.000 ευρώ,
Από την ακτινογρα.
μενικα ν νέων
δηλώσεων ρολογιών
ωθεί στα μέσα Αυγούστου, θα κοινοποιηθεί
μερο του Σεπτεμβρίου
στους 6,4 εκατομμύρια
διατηρεί
εδατα για
ρεμβάσεις από την κα
Παράταση για
us φορολογιKés δηλώσε!s
Ζητούν φορε s
αξιών
ρεμβάσεις από την κυ
βέρνηση, χωρίς να
ανταποκρίνονται στην
πραγματικότητα έτσι
ώστε να επιτευχθεί η
είσπραξη 2.65 δισ Δη
λαδή, η κυβέρνηση με
χειρουργικές naρεμ
αξιών
προκύπτει ότι σε πολλά
προάστια τηςΑττικής,
υψηλά επίπεδα συγκρι.
τικά με τοπερυσινό
έτος, ωστόσο εκτοεύεται ο ουμπληρυματικός ΕΝΦΙΑ Eri της
ουσίας η κυβέρνηση
για μία
ακόμα φορά το βάρος
στους ιδιοκτήτες ακι
δεύτε
όπου οι τιμές ζώνης κ
νούνται μεταξύ 1.100
και 2.500 ευρώ το τε
τnsaYopas ιδιοκτη τεπληρωνείων τραικειμενικέ
ακινήτων τραγωνικό μέτρο, οι μετα
και θα πληρωθεί η
πρώτη δόση στα τέλη
αντικειμενικές.. εκτι.
νάχθηκαν στα ύψη και
Ποιοι άνεργοι
Να παραταθεί η προ
υποβολής,ου! μπορούν να Πάρουν
έως τις 31 Ιουλίου για
του:προςτην υφυ-1 επίδομα ανεργίαs
για δεύτερη φορά
ζητάει, με επιστολή
πουργό Οικονομικών